Powrót do góry

Potwierdzenie zapłaty kaucji

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki najem zabezpiecza zapłacona kaucja. Wybranie podpowiedzi: "najmu lokalu mieszkalnego" oznacza, że kaucja została przekazana w celu zabezpieczenia realizacji umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wybranie podpowiedzi: "najmu lokalu użytkowego" oznacza, że kaucja została przekazana w celu zabezpieczenia realizacji umowy najmu lokalu użytkowego. Wybranie podpowiedzi: "najmu okazjonalnego (najem lokalu mieszkalnego z załącznikami notarialnymi, zgłoszony do US)" oznacza, że kaucja została przekazana w celu zabezpieczenia realizacji umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, a więc umowy, która wymaga zawarcia załączników w szczególnej formie (ułatwiających przeprowadzenie ewentualnej egzekucji) oraz zgłoszenia jej zawarcia do urzędu skarbowego. Wybranie podpowiedzi: "najmu miejsca parkingowego" oznacza, że kaucja została przekazana w celu zabezpieczenia realizacji umowy najmu miejsca parkingowego. Miejsca parkingowego to miejsce na parkingu przed budynkiem. Wybranie podpowiedzi: "najmu miejsca postojowego" oznacza, że kaucja została przekazana w celu zabezpieczenia realizacji umowy najmu miejsca postojowego. Miejsca postojowego to miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku. Wybranie podpowiedzi: "innej umowy" oznacza, że kaucja została przekazana na zabezpieczenie innej umowy, niż wymienione wyżej umowy najmu. W razie wyboru tej podpowiedzi, niniejszy dokument nie jest odpowiedni. W celu potwierdzenia płatności kaucji gotówką, za inny najem, można posłużyć się dokumentem: "Pokwitowanie odbioru gotówki".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Wynajmujący: ________
Adres: ________


Najemca: ________
Adres: ________


POKWITOWANIE ZAPŁATY KAUCJI
ZABEZPIECZAJĄCEJ REALIZACJĘ UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


1. Kwota zapłaconej kaucji

Niniejszym, działając na podstawie art. 462 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1740, ze zm.), ja niżej podpisana(y) ________ („Wynajmujący") potwierdzam, że dnia: ________ r., w: ________, otrzymałam(em) od: ________ („Najemca") następującą kwotę pieniężną: ________ zł (słownie: ________), w ramach kaucji, wniesionej na zabezpieczenie realizacji umowy najmu lokalu mieszkalnego.

2. Sposób przekazania kaucji

Przekazanie kaucji na zabezpieczenie realizacji umowy najmu lokalu mieszkalnego nastąpiło gotówką.

3. 22582585 255825

882822822 52252222 825522 882 8 8285 2228825522285 5258825828 285222888, 82 25 88222 252582 8 258222525822 252228882 25585:

Art. 462 Kodeksu Cywilnego
§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.
§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.
§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

4. Wywiązanie się z obowiązku zapłaty kaucji

Równocześnie potwierdzam, że ________ (Najemca) wywiązał(a) się z zobowiązania przekazania kaucji, jakie wynikało z umowy najmu lokalu mieszkalnego.______________________
(podpis Wynajmującego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Wynajmujący: ________
Adres: ________


Najemca: ________
Adres: ________


POKWITOWANIE ZAPŁATY KAUCJI
ZABEZPIECZAJĄCEJ REALIZACJĘ UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


1. Kwota zapłaconej kaucji

Niniejszym, działając na podstawie art. 462 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1740, ze zm.), ja niżej podpisana(y) ________ („Wynajmujący") potwierdzam, że dnia: ________ r., w: ________, otrzymałam(em) od: ________ („Najemca") następującą kwotę pieniężną: ________ zł (słownie: ________), w ramach kaucji, wniesionej na zabezpieczenie realizacji umowy najmu lokalu mieszkalnego.

2. Sposób przekazania kaucji

Przekazanie kaucji na zabezpieczenie realizacji umowy najmu lokalu mieszkalnego nastąpiło gotówką.

3. 22582585 255825

882822822 52252222 825522 882 8 8285 2228825522285 5258825828 285222888, 82 25 88222 252582 8 258222525822 252228882 25585:

Art. 462 Kodeksu Cywilnego
§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.
§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.
§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

4. Wywiązanie się z obowiązku zapłaty kaucji

Równocześnie potwierdzam, że ________ (Najemca) wywiązał(a) się z zobowiązania przekazania kaucji, jakie wynikało z umowy najmu lokalu mieszkalnego.______________________
(podpis Wynajmującego)