Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 28.12.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-4 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 28.12.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-4 strony

Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu to dokument, za pomocą którego jedna ze stron umowy podnajmu lokalu może oświadczyć drugiej stronie o chęci zakończenia tej umowy. Umowa ulega rozwiązaniu po jej wypowiedzeniu. Z inicjatywą wypowiedzenia umowy podnajmu może wystąpić:

 • podnajemca lokalu (osoba lub podmiot mieszkająca(y) lub użytkująca(y) lokal);
 • najemca lokalu (osoba lub podmiot, która(y) podnajęła(jął) wynajmowany lokal).

Umowa podnajmu lokalu między podnajemcą i najemcą obowiązuje najpóźniej do dnia rozwiązania umowy najmu lokalu między najemcą i wynajmującym. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu jest możliwe jedynie w trakcie trwania umowy najmu.

Oddanie lokalu w podnajem oraz zakończenie podnajmu regulują przepisy o najmie.

Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny jest to lokal, który podnajemca zajmuje w celach mieszkaniowych.

Umowa podnajmu lokalu mieszkalnego zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony, może być wypowiedziana jedynie w razie nastąpienia następujących sytuacji, wymienionych w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów:

1) niewłaściwego używania lokalu lub jego zaniedbywania przez podnajemcę;

2) rażącego i uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu przez podnajemcę;

3) dopuszczania się zwłoki z zapłatą co najmniej 3 rat czynszu i innych opłat przez podnajemcę;

4) kolejnego podnajęcia lub bezpłatnego oddania do używania lokalu bez pisemnej zgody najemcy;

5) używania lokalu, mimo że wymaga on opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku;

6) w razie przysługiwania podnajemcy innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości;

7) niezamieszkiwania podnajemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

8) w razie zamiaru zamieszkania w podnajmownym lokalu przez właściciela.

Okres wypowiedzenia umowy podnajmu lokalu mieszkalnego wynosi 1 miesiąc (dla 6 pierwszych sytuacji opisanych wyżej), 6 miesięcy (dla 7-tej sytuacji), pół roku lub 3 lata (dla 8-ej sytuacji).

W przeciwieństwie więc do umowy podnajmu lokalu użytkowego na czas oznaczony, w umowie lokalu mieszkalnego na czas oznaczony nie jest konieczne zawarcie ustawowych przyczyn wypowiedzenia (uchwała Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2006 r., III CZP 30/06).


Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu użytkowego:

Lokal użytkowy jest to lokal, w którym podnajemca prowadzi swoją działalność np. lokal sklepowy, lokal produkcyjny, lokal magazynowy, siedzibę firmy itd.

Umowa podnajmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony może być wypowiedziana w każdym czasie. Nie istnieje więc katalog sytuacji, tak jak przy wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego, kiedy wypowiedzenie jest możliwe - każda sytuacja może usprawiedliwiać wypowiedzenie tej umowy.

Gdy treść umowy nie precyzuje długości okresu wypowiedzenia stosuje się następujące okresy wypowiedzenia:

 • najpóźniej 3 miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego (jeśli czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc) - art. 673 par. 2 KC;
 • najpóźniej 3 miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (jeśli czynsz jest płatny co miesiąc) - art. 688 KC;
 • najpóźniej 3 dni naprzód (jeśli czynsz jest płatny w krótszych, niż miesięcznych, odstępach czasu) - art. 673 par. 2 KC;
 • 1 dzień naprzód (jeśli czynsz jest płacony codziennie) - art. 673 par. 2 KC.

Umowa podnajmu lokalu użytkowego na czas określony nie może być wypowiedziana przed terminem jej zakończenia, chyba że strony zawarły taką możliwość w treści umowy podnajmu, wskazując konkretne sytuacje, które na taką ewentualność dozwalają. W razie braku szczegółowej klauzuli, dotyczącej wypowiedzenia umowy na czas określony istnieje możliwość sądowego rozwiązania tej umowy przed terminem lub mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporu.

Czy wiesz, że...

Jeśli termin zakończenia umowy podnajmu na czas określony został przekroczony, ale podnajemca nadal zajmuje lokal, za zgodą najemcy, poczytuje się, że umowa ta przekształciła się w umowę podnajmu na czas nieokreślony, wraz ze wszystkimi konsekwencjami (np. możliwością wypowiedzenia umowy, tak jak umowy na czas nieokreślony).


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

 • czas trwania umowy podnajmu (umowa na czas określony lub nieokreślony);
 • informacje dotyczące stron umowy (podnajemca, najemca);
 • datę zwrotu kluczy i sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego;
 • długość okresu wypowiedzenia (np. miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 3 lata, 3 dni, 1 dzień);
 • rozliczenie i termin zwrotu kaucji;
 • uszczegółowioną i jasną przyczynę wypowiedzenia umowy (obowiązkowo jeśli wypowiedzenie dotyczy umowy podnajmu lokalu mieszkalnego, którego dokonuje najemca - jego brak powoduje, że wypowiedzenie jest nieistniejące; w razie wypowiedzenia podnajmu lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego (przez podnajemcę) zawarcie uzasadnienia jest fakultatywne).

Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego, które sporządza najemca, musi nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności. W tym celu dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami, znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie. Tak sporządzony dokument należy wysłać na adres odbiorcy, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia. Od momentu doręczenia listu rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia umowy podnajmu. Z tego więc powodu, dowód potwierdzenia odbioru listu przez odbiorcę ma istotne znaczenie dowodowe - w razie ewentualnego sporu sądowego będzie można za jego pomocą ustalić datę faktycznego wypowiedzenia umowy i datę upływu okresu wypowiedzenia umowy podnajmu.

Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu użytkowego oraz podnajmu lokalu mieszkalnego, które sporządza podnajemca, powinno nastąpić co najmniej w formie dokumentowej (np. email, sms), co nie wyklucza możliwości jego sporządzenia na piśmie. Wypowiedzenie umowy zawartej w formie szczególnej (np. u notariusza) powinno nastąpić na piśmie. Tak sporządzone wypowiedzenie należy wysłać drugiej stronie. Od dnia otrzymania wypowiedzenia rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia umowy podnajmu.

Podstawa prawna:

Możiwość wypowiedzenia umowy podnajmu lokalu mieszkalnego wynika z art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Możliwość wypowiedzenia umowy podnajmu lokalu użykowego na czas nieokreślony wynika z art. 673 par. 1 i 2 oraz art. 688 w związku z art. 668 oraz art. 680 Kodeksu Cywilnego.

Możliwość wypowiedzenia umowy podnajmu lokalu użytkowego na czas określony wynika z art. 673 par. 3 w zw. z art. 668 Kodeksu Cywilnego.

Definicje pojęć "lokal użytkowy" lub "mieszkanie" znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór