Powrót do góry
Zawezwanie do próby ugodowej Wypełnij wzór

Zawezwanie do próby ugodowej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 17.06.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 17.06.2019

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej jest to pismo skierowane do drugiej strony konfliktu, o ugodowe rozstrzygnięcie sporu, zanim osoba zdecyduje się na wystąpienie z pozwem do sądu cywilnego np. pozwem o zapłatę, pozwem o alimenty. Postępowanie to poprzedza proces sądowy co do meritum.

Przepisy wymagają, aby rozpocząć rozwiązywanie konfliktu w sposób ugodowy. Należy podjąć więc próby dogadania się z drugą stroną. Na dowód tych prób, wysyła się do strony przeciwnej zawezwanie do próby ugodowej, który to dokument, w sytuacji, jeśli druga strona nie jest chętna dogadać się polubownie, będzie dołączony do pozwu, jako dowów podjęcia prób (mimo ich nieskuteczności finalnej).


Brak podjęcia prób ugodowych:

W pozwie należy umieścić informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.

Jeśli osoba nie podjęła prób ugodowych, należy w pozwie wyjaśnić, dlaczego tego nie zrobiła. Jeśli sąd uzna jej tłumaczenia za niewystarczające, wezwie ją do uzupełnienia pozwu, pod rygorem zwrotu pisma. Konsekwencje nieprzekonujących motywów braku polubownych prób załatwienia sprawy są więc dotkliwe. Zwrot pisma oznacza nierozpatrzenie przez sąd sprawy co do istoty sporu.

Zawarcie ugody:

Jeśli stronom udało się zawrzeć ugodę w wyniku posiedzenia ugodowego, ugoda taka, po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego można wszcząć egzekucję komorniczą. Oznacza to, że ugoda taka może być natychmiast wykonalna, bez konieczności wniesienia pozwu.


Jak stosować dokument:

Należy wypełnić dokument, odpowiadając na wszystkie pytania. Następnie należy go wydrukować w dwóch egzemplarzach (jeden stanowi odpis, który sąd przekaże Przeciwnikowi) i podpisać oraz wysłać do sądu rejonowego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania Przeciwnika (czyli strony przeciwnej).

Nie jest wymagane szczegółowe opisywanie całej sprawy spornej. Wystarczy, że z pisma będzie wynikać, o jakie roszczenie chodzi np. wniosek o zapłatę zaległego czynszu za 2018 r.

Zawezwanie do próby ugodowej powinno zawierać wszystkie elementy pisma procesowego tj.:

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku;
  • sąd właściwy, wraz z adresem;
  • wskazać strony postępowania wraz z adresami, numerem PESEL (gdy stroną jest osoba fizyczna) lub numerem NIP (gdy stroną jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej);
  • wskazywać wartość przedmiotu sporu (wyliczoną wartość pieniężną żądania). Do wartości tej nie wlicza się odsetek.
  • zawierać oznaczenie pisma czyli zawarcie sformułowania: "zawezwanie do próby ugodowej";
  • zawierać wskazanie przedmiotu sporu tj. żądanie zapłaty nieuiszczonej kwoty;
  • własnoręczny podpis;
  • odpis wniosku wraz z załącznikami dla strony przeciwnej;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej, czyli 40 zł (gdy spór dotyczy wartości niższej niż 10.000 zł) bądź 300 zł (gdy spór dotyczy wartości wyższej niż 10.000 zł).

Ponadto, dokument ten może zawierać wniosek o zwrot kosztów postępowania oraz zwięzły opis uzasadnienia sporu, który wnioskodawca domaga sie rozwiązać w sposób ugodowy. Może także zawierać listę dowodów na uzasadnienie tez Wnioskodawcy.


Bieg przedawnienia:

Zawezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia, co oznacza, że zobowiązanie lub roszczenie, o które wnioskodawca prosi drugą stronę, nie przedawnia się w pierotnym terminie. Przedawnienie oznacza niemożność spełnienia świadczenia, ze względu na upływ czasu przewidziany do ubiegania się o spełnienie tego świadczenia.

Od momentu wniesienia zawezwania, termin przedawnienie liczy się od nowa.

Podstawa prawna:

Zawezwanie do próby ugodowej reguluje art. 184 i następne Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór