Powrót do góry
Zawezwanie do próby ugodowej Wypełnij wzór

Zawezwanie do próby ugodowej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 17.10.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 4 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 17.10.2019

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej jest to pismo, które wysyła się do sądu w celu zorganizowania posiedzenia z drugą stroną konfliktu, w obecności sędziego na którym podejmuje się próbę ugodowego rozstrzygnięcia sporu, przed wniesieniem pozwu do sądu cywilnego np. pozwu o zapłatę, pozwu o alimenty itd. Jeśli strony nie zdołają się dogadać w ramach takiej próby ugodowej, zwykle dochodzi do procesu sądowego. Jeśli natomiast rozstrzygną konflikt w trakcie takiego posiedzenia, sąd spisuje warunki ugody, która ma walor wiążący.

Każdy konflikt zaleca się próbować rozstrzygać w sposób ugodowy. Są to próby dogadania się z drugą stroną.

Bieg przedawnienia:

Przedawnienie oznacza niemożność spełnienia świadczenia, ze względu na upływ czasu przewidziany do ubiegania się o spełnienie tego świadczenia np. realizacji reklamacji w wyniku wady produktu, gdyż minął czas na jej pozytywne rozpatrzenie.

Wniesienie wniosku o zawezwanie do ugody przerywa jednak bieg przedawnienia, co oznacza, że zobowiązanie lub roszczenie nie przedawni się w pierwotnym terminie, tylko później. Strona zyskuje w taki sposób czas na działanie.

Od momentu wniesienia zawezwania, termin przedawnienie liczy się od nowa.


Brak podjęcia prób ugodowych:

W każdym pozwie wnoszonym do sądu należy zamieścić informację, że strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli strony takich prób nie podjęły, trzeba wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.

Jeśli sąd uzna tłumaczenia za niewystarczające, wezwie stronę do uzupełnienia pozwu pod rygorem jego zwrotu, co oznacza, że strona będzie musiała wnieść wniosek o próbę ugodową, zanim wniesie pozew do sądu. Jeśli tego nie zrobi, sąd zwróci jej pozew, bez jego rozpatrywania twierdząc, że jego braki uniemożliwiają jakiekolwiek postępowanie. Konsekwencje nieprzekonujących motywów braku polubownych prób załatwienia sprawy są więc dotkliwe. Zwrot pisma oznacza niemożność zajęcia się i rozpatrzenia przez sąd sprawy.


Jak stosować dokument?

Dokument należy wydrukować w dwóch egzemplarzach (jeden stanowi odpis, który sąd przekaże Przeciwnikowi), podpisać, załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 40 zł (gdy spór dotyczy wartości niższej niż 10.000 zł) bądź 300 zł (gdy spór dotyczy wartości wyższej niż 10.000 zł), a następnie wysłać do sądu rejonowego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania Przeciwnika (czyli strony przeciwnej).

Zawezwanie do próby ugodowej zawiera wszystkie elementy pisma procesowego. Poza wskazaniem daty, miejsca sporządzenia wniosku, wskazania sądu i danych stron (w tym numerów PESEL lub NIP), należy również wskazać:

  • wartość przedmiotu sporu (spieniężoną wartość żądania), bez odsetek;

  • tytuł pisma: "zawezwanie do próby ugodowej";

  • czego dotyczy konflikt np. żądanie zapłaty nieuiszczonej kwoty.

Nie jest wymagane szczegółowe opisywanie całej sprawy spornej. Wystarczy, że z pisma będzie wynikać, o jakie roszczenie chodzi np. wniosek o zapłatę zaległego czynszu za 2018 r.

Ponadto, dokument ten może zawierać wniosek o zwrot kosztów postępowania oraz zwięzły opis uzasadnienia sporu, który wnioskodawca domaga sie rozwiązać w sposób ugodowy. Może także zawierać listę dowodów na uzasadnienie tez Wnioskodawcy.

Zawarcie ugody:

Jeśli stronom udało się zawrzeć ugodę w wyniku posiedzenia ugodowego, ugoda taka, po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego można wszcząć egzekucję komorniczą. Oznacza to, że nie trzeba wszczynać procesu sądowego, gdyż na etapie przedsądowym udało się stronom rozwiązać konflikt. Ugoda sądowa zastępuje w swoich skutkach wyrok sądowy.

Brak zawarcia ugody:

Jeśli stronom nie uda się dogadać w ramach próby ugodowej, mogą wnieść pozew do sądu aby wszcząć postępowanie sądowe. Wówczas niniejszy dokument będzie dołączony do pozwu, jako dowód podjęcia prób ugodowych (mimo ich nieskuteczności finalnej).

Podstawa prawna:

Zawezwanie do próby ugodowej reguluje art. 184 i następne Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór