Zawezwanie do próby ugodowej Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zawezwanie do próby ugodowej

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 26.12.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
4,4 - 5 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 26.12.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 4,4 - 5 głosów

Wypełnij wzór

Zawezwanie do próby ugodowej jest to pismo skierowane do sądu, w celu przeprowadzenia próby ugodowego załatwienia sporu. W wyniku tego wniosku, sąd wyznacza posiedzenie sądowe, na które wzywa obie strony konfliktu. Jeśli zdołają się one porozumieć i dojdzie do zawarcia ugody, sąd spisuje warunki ugody, która ma walor wiążący. Jeśli natomiast strony nie zdołają się porozumieć i posiedzenie nie zakończy się zawarciem ugody, strony będą mogły wnieść pozew do sądu cywilnego np. pozew o zapłatę, pozew o alimenty od krewnego, pozew o alimenty na dziecko, pozew o alimenty na byłego małżonka, wniosek do sądu o zatwierdzenie istotnych spraw dziecka, wniosek o dokładanie się małżonka do życia rodzinnego itd., w celu rozstrzygnięcia problemu przez sąd. Każdy konflikt zaleca się, jeśli to możliwe, rozstrzygać w sposób ugodowy, aby dojść do wspólnego porozumienia, bez ingerencji sędziego.


Próby ugodowego załatwienia sporu:

W każdym pozwie wnoszonym do sądu należy zamieścić informację, że strony podjęły próbę ugodowego rozwiązania sporu.

Jeśli strony takich prób nie podjęły, trzeba wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia. Jeśli sąd uzna tłumaczenia strony, o braku podejmowania prób ugodowego rozwiązania konfliktu, za niewystarczające, wezwie stronę do uzupełnienia pozwu, pod rygorem jego zwrotu. Oznacza to, że strona będzie musiała wnieść wniosek o próbę ugodową, zanim wniesie pozew do sądu. Jeśli tego nie zrobi, sąd zwróci jej pozew, bez jego rozpatrywania twierdząc, że jego braki uniemożliwiają jakiekolwiek postępowanie. Zwrot pisma oznacza niemożność zajęcia się sprawą i rozpatrzenia jej merytorycznie przez sąd.

Bieg przedawnienia w wyniku wniesienia wniosku:

Każde roszczenie ulega przedawnieniu tzn. ma określony w prawie okres, po upływie którego postanowiono, że jest już za późno, aby ubiegać się o jego realizację np. roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej, na wolną od wad, przedawnia się z upływem roku. Oznacza to, że jeśli strona zwróci się do sądu o realizację roszczenia, po upływie okresu przedawnienia np. zamianę produktu wadliwego, po upływie roku, od jej stwierdzenia, druga strona będzie mogła powołać się przed sądem na upływ przedawnienia wskazując, że jest już za późno na domaganie się spełnienia świadczenia i jednocześnie wnieść wniosek o oddalenie pozwu.

Zaletą wniosku o zawezwanie do ugody jest fakt, że jego wniesienie do sądu przerywa bieg przedawnienia, co oznacza, że roszczenie nie przedawni się w pierwotnym terminie, tylko później. Strona zyskuje w taki sposób czas na działanie. Od momentu wniesienia zawezwania, termin przedawnienia liczy się od nowa.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument należy wydrukować w dwóch egzemplarzach (jeden stanowi odpis, który sąd przekaże przeciwnikowi), podpisać oraz załączyć do niego potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, która stanowi 1/5 opłaty od pozwu w danej sprawie, według wykazu zawartego w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Następnie obydwa egzemplarze należy wysłać do sądu rejonowego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania przeciwnika.

Zawezwanie do próby ugodowej zawiera wszystkie elementy pisma procesowego. Poza wskazaniem daty, miejsca sporządzenia wniosku, wskazania sądu i danych stron (w tym numerów PESEL lub NIP), należy również wskazać wartość przedmiotu sporu (spieniężoną wartość żądania), bez odsetek; tytuł pisma: "zawezwanie do próby ugodowej" oraz czego dotyczy konflikt np. żądanie zapłaty nieuiszczonej kwoty. Nie jest wymagane szczegółowe opisywanie całej sprawy spornej. Wystarczy, że z pisma będzie wynikać, o jakie roszczenie chodzi np. wniosek o zapłatę zaległego czynszu za 2023 r.

Wnioskodawca może we wniosku zawrzeć propozycję treści ugody.

Ponadto, dokument ten może zawierać wniosek o zwrot kosztów postępowania oraz zwięzły opis uzasadnienia sporu, który wnioskodawca domaga się rozwiązać w sposób ugodowy. Może także zawierać listę dowodów na uzasadnienie tez Wnioskodawcy.

Czy wiesz, że...

Jeśli stronom udało się zawrzeć ugodę w wyniku posiedzenia ugodowego, ugoda taka, po nadaniu jej klauzuli wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik może wszcząć egzekucję. Ugoda sądowa zastępuje w swoich skutkach wyrok sądowy. Jeśli stronom nie uda się dogadać w ramach próby ugodowej, mogą wnieść pozew do sądu aby wszcząć postępowanie sądowe. Wówczas niniejszy dokument będzie dołączony do pozwu, jako dowód podjęcia prób ugodowych (mimo ich nieskuteczności finalnej).


Podstawa prawna:

Zawezwanie do próby ugodowej reguluje art. 184 i następne Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Wysokość opłaty sądowej od wniesienia zawezwania do próby ugodowej do sądu wynika z art. 19 ust. 3 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór