Pozew o alimenty na dziecko Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o alimenty na dziecko

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 27.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 27.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Co to jest pozew o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty na dziecko to pismo, które wnosi do sądu dziecko przeciwko rodzicowi, jeśli ten ostatni, wbrew posiadanej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, nie łoży na jego utrzymanie ani wychowanie. Jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, w jego imieniu pozew o alimenty składa rodzic, sprawujący nad nim opiekę.


Jakie są różne rodzaje pozwu o alimenty?

Wyróżnia się następujące rodzaje pozwów o alimenty:

 • pozew o alimenty na dziecko: wnosi do sądu dziecko lub jego rodzic przeciwko drugiemu rodzicowi, który nie przyczynia się w wystarczającym stopniu do utrzymania i wychowania dziecka;
 • pozew o alimenty od byłego małżonka: wnosi do sądu jeden z byłych małżonków, który(a) nie ma wystarczających środków do życia, w celu pomocy w utrzymaniu byłego małżonka.
 • pozew o alimenty od krewnego: wnosi do sądu osoba niemająca środków do życia, która nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb przeciwko krewnemu, będącemu w stanie jej pomagać w utrzymywaniu (np. od syna, córki, wnuka, wnuczki, babci, dziadka, rodzeństwa, rodzeństwa przyrodniego itd.) - którzy są zobowiązani do alimentów dopiero w drugiej kolejności, jeśli ani rodzice, ani małżonek/były małżonek, nie mogą wspomóc finansowo osoby, znajdującej się w potrzebie.

Pozew o alimenty od żony lub męża, z którą(ym) pozostaje się nadal w związku małżeńskim nie jest możliwy. W sytuacji gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, można wnieść wniosek do sądu o wypłacanie przez pracodawcę części wynagrodzenia tego małżonka do rąk drugiego małżonka.


Jaka jest różnica pomiędzy pozwem o alimenty na dziecko a ugodą alimentacyjną?

Zarówno pozew o alimenty na dziecko, jak i ugoda alimentacyjna, mają ten sam cel - ustalenie obowiązku płacenia alimentów, określenie wysokości alimentów oraz terminów ich płatności.

Główna różnica polega na tym, że pozew o alimenty na dziecko jest pismem kierowanym do sądu o przyznanie alimentów od rodzica, który nie przyczynia się do utrzymywania i wychowania dziecka. Wyrok sądu w sprawie zasądzenia alimentów jest przymusowy - strony nie mają decydującego wpływu na wysokość zasądzonych alimentów, ani na termin ich płatności. Ugoda alimentacyjna to dokument, w którym strony wspólnie, bez obecności innych osób, wypracowują dogodne dla siebie stanowisko, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa w kwestii alimentów.


Czy sporządzenie pozwu o alimenty na dziecko jest obowiązkowe?

Nie, sporządzenie pozwu o alimenty na dziecko nie jest obowiązkowe. Nie istnieje żaden przymus dotyczący sporządzenia dokumentu w zakresie alimentów. Dziecko lub rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem (gdy dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie) może zwyczajnie czekać że drugi rodzic sam zmieni zdanie i zacznie realizować swoje obowiązki, wynikające z władzy rodzicielskiej.

Pozew o alimenty na dziecko można więc sporządzić wówczas gdy drugi rodzic nie ponosi żadnych starań faktycznych, czy finansowych w sprawowaniu władzy rodzicelskiej nad dzieckiem oraz gdy alimenty nie zostały wcześniej zasądzone np. w wyroku rozwodowym lub orzeczeniu dotyczącym separacji. Innym sposobem na przyznanie alimentów jest pozasądowe rozstrzygnięcie sporu m.in. w formie mediacji lub zawarcia ugody alimentacyjnej. Wyrok lub ugoda w sprawie alimentów zobowiązuje rodzica dziecka do ich płacenia oraz jednocześnie zabezpiecza dziecko, w razie ewentualnego uchylania się przez rodzica od ich płacenia.


Co oznacza władza rodzicielska?

Władza rodzicielska stanowi ogół obowiązków i praw rodziców względem dziecka, służących zapewnieniu mu należytej pieczy i strzeżeniu jego interesów. Umożliwia ona rodzicom psychofizyczne ukształtowanie dziecka. Głównymi obowiązkami wynikającymi z władzy rodzicielskiej są: obowiązek utrzymywania dziecka i obowiązek jego wychowywania.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, chyba że ze względu na dobro dziecka sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka orzekł o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców albo też ojcostwo nie zostało nigdy ustalone.


Co to są alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko są to świadczenia pieniężne, które rodzic ma obowiązek płacić dziecku, gdy dobrowolnie nie zapewnia środków na jego utrzymanie i wychowanie. Alimenty mogą być przyznane na podstawie wyroku zasądzającego alimenty, w wyniku mediacji lub w razie zawarcia ugody alimentacyjnej.

Jeśli obowiązek alimentacyjny jest już zasądzony wyrokiem sądu, a osoba zobowiązana nie zapłaciła co najmniej 3 rat alimentów, można wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.


Jak oszacować wysokość alimentów w pozwie o alimenty na dziecko?

Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych rodzica, zobowiązanego do zapłaty alimentów, a także od uzasadnionych potrzeb dziecka. Wysokość alimentów ustala się na podstawie rachunków z przeciętnych wydatków miesięcznych (na mieszkanie, wyżywienie, ubrania, środki higieny, wydatki na transport, ubezpieczenie, koszty rozrywki np. wyjście na basen, do kina, teatru itd.), ale również wydatków jednorazowych rocznych, jak wycieczki wakacyjne, wizyty lekarskie itd. Wydatki mieszkaniowe, takie jak czynsz za mieszkanie, opłaty za prąd, gaz, wywóz śmieci, wodę itd. dzieli się na ilość osób, które je zamieszkują. Te wszystkie wydatki należy przedstawić w skali miesięcznej. Następnie należy się zastanowić, czy sumę wszystkich wydatków na dziecko podzielić na pół pomiędzy rodzicami czy przedstawić w innej proporcji.

Warto pamiętać, że opieka niematerialna tj. codzienne wyżywienie, ubranie, zaprowadzenie do szkoły, leczenie, sprawowanie opieki itd. to też forma alimentacji lecz w naturze, niepieniężna, która obniża obowiązek wkładu finansowego na opiekę nad dzieckiem tego rodzica, który ją sprawuje. Jeśli więc 100 % opieki i wychowania w naturze obciąża jednego rodzica, drugi rodzic może być zobowiązany do ponoszenia 100% finansowych wydatków miesięcznych na dziecko, a w konsekwencji, kwota miesięcznych wydatków na dziecko nie będzie dzielona po równo pomiędzy dwojgiem rodziców, lecz będzie ona zasądzona w wysokości 100% jedynie od drugiego rodzica, który nie partycypuje w alimentacji w naturze.

Alimenty są zasądzone przede wszystkim na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej. Wyjątkowo można domagać się zasądzenia świadczeń za okres ubiegły, najwyżej 3 lata przed wniesieniem pozwu o zasądzenie alimentów, jeśli nadal uprawniony do alimentów opłaca potrzeby lub pożyczki za okres ubiegły np. zaciągnięcie kredytu w celu zapłaty rachunków, faktur, leczenia, rehabilitacji, kosztów utrzymania itd. Wcześniejsze niezaspokojone potrzeby z wcześniejszego okresu niż 3 lat wstecz, uważa się za wygasłe.


Kim jest osoba uprawniona do alimentów (Powód)?

Uprawnionym do alimentów na dziecko jest małoletni, którego rodzic nie zapewnia dobrowolnie środków na jego utrzymanie i wychowanie, ani nie sprawuje nad nim opieki niematerialnej. Jeśli dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, w jego imieniu może występować rodzic, sprawujący nad nim opiekę. W pozwie o alimenty na dziecko osoba ta będzie nazywana Powodem.


Kim jest osoba zobowiązana do alimentów (Pozwany)?

Osobą zobowiązaną do alimentów jest matka i ojciec wobec swojego dziecka, jeśli nie zapewniają oni dobrowolnie środków na jego utrzymanie i wychowanie, ani nie sprawują nad nim opieki niematerialnej. Obowiązek utrzymania i wychowania dziecka spoczywa na rodzicach do momentu gdy dziecko nie ma jeszcze możliwości zarobkowych oraz nie ma jeszcze żony lub męża, ani własnych pełnoletnich dzieci, mających możliwości zarobkowe.

Osobą zobowiązaną do alimentów może być również ojciec dziecka, które ma się urodzić, nawet jeśli nie jest mężem kobiety, która jest w ciąży. Powinien on pokrywać wydatki związane z ciążą, porodem i okresem co najmniej 3 miesięcy utrzymania matki w okresie porodu oraz dziecka w pierwszych 3 miesiącach jego życia. Obowiązek ten pozostaje aktualny, nawet jeśli dziecko urodziło się martwe. W tej sytuacji zaleca się, aby ojciec dziecka był wpisany w akcie urodzenia dziecka, jako jego ojciec.

Ojciec dziecka będzie wpisany w akcie urodzenia dziecka z urzędu, jeśli jest mężem matki. Jeśli małżeństwo rodziców dziecka ustało lub zostało unieważnione, a dziecko przyszło na świat przed 300 dniami, od tego ustania lub unieważnienia małżeństwa, mąż matki będzie wpisany jako ojciec dziecka, chyba że wystąpi do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Jeśli matka i ojciec dziecka nie są małżeństwem należy złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka przez ojca w urzędzie stanu cywilnego. Jeśli ojciec dziecka nie chce go uznać albo istnieją wątpliwości, kto jest ojcem dziecka, można wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa.


Jakie wymagania należy spełnić przed wniesieniem do sądu pozwu o alimenty na dziecko?

Wniesienie pozwu do sądu powinno być poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z rodzicem nie przyczyniającym się do utrzymania i wychowania dziecka. Najczęstszym sposobem jest skorzystanie z zawezwania do próby ugodowej, które wnosi się do sądu. Próba ugodowa jest więc przeprowadzana przy udziale sędziego i poprzedza rozprawę sądową w sprawie o alimenty.

Innym sposobem próby ugodowego załatwienia sporu jest np. mediacja lub ugoda alimentacyjna.


Kto może sporządzić pozew o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty na dziecko może sporządzić osoba fizyczna (prywatna), której rodzic nie przyczynia się do jej utrzymania i wychowania.

Jeśli osoba ta nie osiągnęła jeszcze pełnoletności (18 lat) w jej imieniu może działać drugi rodzic, sprawujący opiekę nad dzieckiem.


Co należy zrobić po sporządzeniu pozwu o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty na dziecko należy wydrukować w 2 egzemplarzach, a następnie obydwa odręcznie podpisać. Pozew wraz z załącznikami można wysłać do sądu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo wnieść do sądu osobiście na biuro podawcze.

Sądem właściwym jest według wyboru wnoszącego pozew, albo sąd rejonowy w mieście, w którym mieszka rodzic, od którego dochodzone są alimenty, albo sąd rejonowy w mieście, w którym mieszka dziecko. Pozew o alimenty na dziecko jest zwolniony z opłaty sądowej od pozwu.

Jeden z egzemplarzy pozwu sąd przekaże rodzicowi, od którego dochodzone są alimenty.


Co należy dołączyć do pozwu o alimenty na dziecko?

Do pozwu o alimenty na dziecko należy dołączyć następujące załączniki (każdy w 2 egzemplarzach):

 • odpis pozwu: czyli drugi egzemplarz tego samego pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami, który sąd przekaże rodzicowi;
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej: czyli dowód tego, że dziecko starało się rozstrzygnąć spór polubownie;
 • rachunki i inne dowody płatności, faktury za przeciętne wydatki miesięczne;
 • wykaz dochodów dziecka albo rodzica opiekującego się dzieckiem, zasiłków, innych świadczeń socjalnych;
 • (ewentualnie) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz deklarację podatkową (jeśli wnosi się o przyznanie dziecku adwokata lub radcy prawnego z urzędu).


Czy konieczne jest notarialne poświadczenie pozwu o alimenty na dziecko?

Nie. Pozew o alimenty na dziecko sporządza się w formie pisemnej. Oznacza to, że forma notarialna nie jest wymagana dla ważności pozwu o alimenty na dziecko.


Jakie koszty wiążą się z finalizacją pozwu o alimenty na dziecko?

Jedynym kosztem finalizacji pozwu o alimenty na dziecko jest koszt jego wysyłki do sądu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pozew o alimenty na dziecko można również wnieść do sądu osobiście na biuro podawcze - wówczas nie ponosi się opłat za wysyłkę.

Nie wymaga się formy notarialnej - brak kosztów taksy notarialnej. Nie wymaga się również rejestracji pozwu o alimenty na dziecko - wobec tego brak opłat rejestracyjnych. Ponadto, pozew o alimenty na dziecko jest zwolniony z opłaty sądowej od pozwu - brak opłat sądowych.


Czy w sprawie o alimenty na dziecko przysługuje darmowa pomoc prawna?

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta lub gminy, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.


Co można zrobić, gdy alimenty nie są płacone?

Gdy sąd zasądzi alimenty, a rodzic zobowiązany do płatności ich nie płaci albo płaci rzadko i nieregularnie, dziecko może zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Przed wystąpieniem z wnioskiem do komornika, należy złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na wyroku dotyczącym zasądzenia alimentów - wówczas wyrok staje się tytułem wykonawczym, umożliwiającym komornikowi egzekucję. Jeśli komornik stwierdzi, że egzekucja okazała się bezskuteczna, a więc nie udało się uzyskać alimentów, dziecko może wnieść w urzędzie miasta wniosek o przyznanie mu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dotyczy tylko dzieci do 18 roku życia lub studentów do 25 roku życia).

Ponadto, jeśli rodzic zobowiązany do alimentów zalega z płatnością co najmniej 3 rat alimentów, można wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.


Co powinien zawierać pozew o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty na dziecko zawiera:

 • nazwę miasta i datę sporządzenia pozwu;
 • wskazanie sądu;
 • wskazanie stron postępowania;
 • wniosek o zasądzenie alimentów od rodzica;
 • wniosek o zabezpieczenie alimentów (płacenia okresowych świadczeń od rodzica, jeszcze w trakcie postępowania sądowego);
 • pozostałe niezbędne wnioski sądowe;
 • wyliczenie kwoty alimentów;
 • informację o dochodach stron;
 • podpis dziecka lub rodzica, który je reprezentuje;
 • załączniki.


Jakie przepisy mają zastosowanie do pozwu o alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny wynika z art. 128 i następnych ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Uprawniony może wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów, na podstawie art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

Właściwość przemienna sądu w sprawach o dochodzenie alimentów wynika z art. 32 w zw. z art. 31 par. 1 w zb. z art. 27 par. 1 i nast. ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wynika z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór