Powrót do góry
Zgoda na wyjazd dziecka za granicę Wypełnij wzór

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 20.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Ocena 4,8 - 216 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 20.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Ocena: 4,8 - 216 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę to dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim), który stanowi potwierdzenie, na piśmie, uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego, na podróż dziecka za granicę, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun prawny, który udziela zgody.

Z dokumentu można korzystać zarówno w sytuacji, gdy dziecko będzie podróżować:

 • z jednym rodzicem,
 • z opiekunem podróży, pod nieobecność rodziców.

Dokument ten można sporządzić zarówno na jedną konkretną podróż, jak też na wszelkie przyszłe podróże dziecka, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia (może to mieć zastosowanie m.in. w sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni, dziecko mieszka na stałe tylko z jednym rodzicem, a drugi rodzic nadal dysponuje pełnią władzy rodzicielskiej nad dzieckiem).


Opiekun prawny i opiekun podróży:

(1) Opiekun prawny jest ustanawiany przez sąd - trwale zastępuje on rodziców w przypadku, gdy:

 • obydwojgu rodzicom zostaną odebrane prawa rodzicielskie;
 • obydwoje rodzice są nieznani.

(2) Opiekun podróży to osoba, która przejściowo sprawuje opiekę nad dzieckiem, na mocy upoważnienia rodzica lub opiekuna prawnego. Jest odpowiedzialna za dziecko podczas podróży.


Zgoda obydwojga rodziców:

Decyzja o podróży zagranicznej jest uważana jako istotna sprawa dziecka. W związku z tym, rodzice mają obowiązek podjąć tę decyzję wspólnie. W razie braku porozumienia, jeden z rodziców może zwrócić się o uzyskanie zastępczej zgody, przez sąd opiekuńczy. Postanowienie sądu zastępuje wówczas zgodę drugiego rodzica.

Jeśli więc jeden z rodziców planuje wyjechać z dzieckiem na wakacje letnie lub ferie zimowe, za granicę i drugi rodzic nie ma nic przeciwko temu, to powinien wyrazić zgodę na piśmie lub w formie aktu notarialnego (w niektórych krajach destynacji wymagana jest bowiem forma aktu notarialnego). Jeśli natomiast jeden rodzic nie wyraża zgody na wyjazd dziecka za granicę, drugi rodzic może wystąpić do sądu opiekuńczego o udzielenie mu zezwolenia na taki wyjazd.

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę, mimo braku zgody drugiego rodzica albo zastępczej zgody sądu opiekuńczego, stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej. Może skutkować pozbawieniem władzy rodzicielskiej. W skrajnych sytuacjach, może również być rozpatrywane jako przestępstwo uprowadzenia dziecka.


Uprowadzenie dziecka:

Wyjazd z dzieckiem za granicę, bez zgody drugiego rodzica może być rozpatrywany (na wniosek drugiego rodzica) jako uprowadzenie dziecka, co stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 211 Kodeksu Karnego). Jak przyjmuje się w doktrynie, „Uprowadzenie (kidnaping) oznacza porywanie, zabieranie lub zwykłe przemieszczenie podopiecznego z dotychczasowego miejsca pobytu w inne. Wiąże się to z faktycznym pozbawieniem możliwości, wykonywania w stosunku do niego, dotychczas sprawowanej opieki lub nadzoru, przez osoby uprawnione. Nie musi ono być zrealizowane przemocą lub podstępem. Może być wynikiem wykorzystania nieobecności lub nieuwagi drugiego rodzica.

Uprowadzenie ma miejsce również wtedy, gdy zabranie osoby, pozostającej pod opieką lub nadzorem, nastąpiło za jej zgodą.


Brak konieczności uzyskania zgody:

Wymóg uzyskania zgody drugiego rodzica nie jest wymagany, gdy:

 • rodzic nie żyje;
 • rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 • rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską, a jej zakres nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę;
 • rodzic został uznany za zaginionego orzeczeniem sądu lub na podstawie aktu zgonu;
 • sąd wyraził zastępczą zgodę (w zastępstwie tego rodzica) na wyjazd dziecka;
 • ojcostwo nie zostało ustalone.


Jak korzystać z dokumentu?

Poza dokumentem tożsamości, dziecko podróżujące za granicę, jeśli nie towarzyszą mu obydwoje rodzice, powinno również posiadać niniejszy dokument, dotyczący zgody na wyjazd za granicę.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna być udzielana w osobnym dokumencie dla każdego dziecka.

Niniejszy dokument powinien być sporządzony co najmniej na piśmie, co oznacza, że po wypełnieniu niniejszego wzoru, należy go wydrukować i dać do podpisu rodzicowi, który wyraża zgodę na podróż dziecka. Zaleca się jednak formę aktu notarialnego, co oznacza, że gotowy wzór należy przedstawić notariuszowi, który sporządzi akt notarialny. W niektórych krajach destynacji wymagana jest bowiem zgoda rodzica w formie aktu notarialnego (zwykła forma pisemna nie wystarczy).

Dokument zawiera:

 • dane teleadresowe drugiego rodzica bądź obydwojga rodziców (jeśli dziecko przemieszcza się z opiekunem podróży);
 • dane dziecka;
 • treść zgody na odbycie podróży (w tym termin podróży i miejsce destynacji);
 • klauzulę dotyczącą odpowiedzialności opiekuna;
 • dane opiekuna (jeśli nie jest to jeden z rodziców);
 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu.

Dokument należy okazać podczas przekraczania granicy. Jeśli wymóg uzyskania zgody nie jest wymagany (np. drugi rodzic nie żyje bądź została mu odebrana władza rodzicielska nad dzieckiem), wówczas, zamiast niniejszej zgody, przedstawia się dokumenty, z których wynika brak obowiązku uzyskania zgody np. akt zgonu rodzica lub orzeczenie sądu.


Podstawa prawna:

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę to tzw. "istotna sprawa dziecka", na którą powinni wyrazić zgodę obydwoje rodzice, co wynika z art. 97 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ugruntowanego orzecznictwa (np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 r., I CZ 153/11) i dorobku doktryny.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór