Powrót do góry
Pozew o ustalenie ojcostwa Wypełnij wzór

Pozew o ustalenie ojcostwa

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 14.12.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 14.12.2019

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa jest to dokument, który wnosi się do sądu, gdy ojciec dziecka nie jest wpisany w akcie urodzenia dziecka i nie złożył oświadczenia w urzędzie miasta (urząd stanu cywilnego) o uznaniu dziecka.

Pozew o ustalenie ojcostwa wnosi się do sądu, jeśli nie istnieje tzw. "domniemanie ojcostwa męża matki dziecka". Domniemuje się bowiem, że mąż matki jest ojcem dziecka, jeśli dziecko urodziło się podczas trwania małżeństwa. Jeśli małżeństwo ustało albo zostało unieważnione, mąż matki będzie wpisany w akcie urodzenia dziecka, jeśli dziecko przyszło na świat przed 300 dniami od dnia ustania lub unieważnienia małżeństwa. Domniemuje się ojcostwo także wobec mężczyzny, który był dawcą komórki rozrodczej w sytuacji, gdy dziecko przyszło na świat w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Jeśli dziecko nie urodziło się podczas trwania małżeństwa matki, ojciec dziecka może złożyć oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego, w obecności matki dziecka, o uznaniu dziecka. Jeśli ojciec dziecka nie złożył oświadczenia o uznaniu dziecka, wówczas można złożyć niniejszy pozew do sądu rodzinnego, w mieście, w którym mieszka dziecko lub ojciec dziecka.

Jak stosować dokument?

Dziecko może wystąpić o ustalenie ojcostwa w każdym czasie. Ojciec lub matka mogą wystąpić z takim żądaniem do sądu tylko do ukończenia przez dziecko pełnoletności. Ojciec lub matka nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka.


Pozew o ustalenie ojcostwa powinien zawierać:

  • wskazanie sądu, do którego pozew jest kierowany;
  • wymienienie stron postępowania: Powoda i Pozwanego wraz z numerami PESEL i adresami zamieszkania;
  • żądanie ustalenia przez sąd, że wskazany mężczyzna jest ojcem dziecka wraz z uzasadnieniem i wymienieniem dowodów, jakie sąd może przeprowadzić na rozprawie;
  • podpis wnoszącego pismo;
  • wymienienie załączników.


W pozwie o ustalenie ojcostwa można również:

  • wnosić o nadanie dziecku nazwiska ojca;
  • wnosić o przyznanie od ojca alimentów;
  • żądać orzeczenia przez sąd, że ojcu nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dzieckiem;
  • wnosić o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.


Pozew o ustalenie ojcostwa musi być sporządzony w formie pisemnej, co oznacza, że niniejszy dokument należy wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wówczas spełnia on warunek formy pisemnej.

Należy przygotować tyle egzemplarzy, ile jest osób po stronie pozwanej plus jeden egzemplarz dla sądu: jeśli pozew sporządza dziecko lub matka dziecka, wysyła 2 egzemplarze pozwu z załącznikami (jeden dla sądu, a drugi dla prawdopodobnego ojca), jeśli pozew sporządza ojciec dziecka, wysyła 3 egzemplarze pozwu z załącznikami (jeden dla sądu, jeden dla dziecka i jeden dla matki).

Przygotowane egzemplarze pozwu należy następnie dostarczyć osobiście na biuro podawcze sądu lub wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adres sądu najbliższego miejsca zamieszkania pozwanego, chyba że nie da się go ustalić - wówczas właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co do zasady pozew jest zwolniony od opłat sądowych. Może się jednak zdarzyć, że sąd uzna roszczenia powoda za całkowicie bezzasadne, wówczas może nałożyć na powoda obowiązek poniesienia kosztów postępowania sądowego.

Jeśli pozew spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki formalne, sąd doręczy odpis pozwu z załącznikami Pozwanemu i wyznaczy termin rozprawy.


Podstawa prawna:

Możliwość wystąpienia do sądu o ustalenie ojcostwa wynika z art. 72 i następne Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór