Powrót do góry
Ugoda alimentacyjna Wypełnij wzór

Ugoda alimentacyjna

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 02.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Ocena 4,6 - 44 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 02.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Ocena: 4,6 - 44 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Ugoda alimentacyjna

Ugoda alimentacyjna to dokument, który umożliwia polubowne ustalenie płatności alimentów przez Zobowiązanego (np. jednego z rodziców, u którego dziecko nie mieszka) na rzecz Uprawnionego (którym może być np. dziecko lub jeden z rodziców). Polubownie oznacza bez konieczności występowania do sądupozwem o alimenty. Jest to więc dokument, pozwalający stronom spisanie wzajemnych ustępstw, w zakresie łączącego ich lub ich dzieci obowiązku alimentacyjnego i zapewnienie jego wykonania, aby doprowadzić do zakończenia sporu.

Ugoda powinna być:

  • zgodna z wolą obu stron oraz
  • zgodna z prawem (sąd może uznać ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub gdy zmierza do obejścia prawa).


Jak korzystać z dokumentu?

Ugoda alimentacyjna może być zawarta:

  • w zwykłej formie pisemnej, bez żadnego przymusu sądowego (jeśli obydwie strony są zgodne, co do zawarcia i realizowania ugody). W razie jednak zaprzestania jej wykonywania przez jedną ze stron, niezbędne jest uzyskanie zatwierdzenia ugody przez sąd i uzyskanie klauzuli wykonalności, a następnie wystąpienie do komornika, w celu przeprowadzenia egzekucji;
  • u notariusza: w celu egzekucji postanowień ugody (jeśli druga strona przestaje wykonywać postanowienia ugody), strona zainteresowana będzie musiała uzyskać zatwierdzenie ugody przez sąd, a następnie wystąpić do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego;
  • przed mediatorem: w celu egzekucji postanowień ugody (jeśli druga strona przestaje wykonywać postanowienia ugody), strona zainteresowana będzie musiała uzyskać zatwierdzenie ugody przez sąd, a następnie wystąpić do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego;
  • w następstwie posiedzenia sądowego, wyznaczonego przez sąd (w wyniku złożonego w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej). Taka ugoda nie potrzebuje sądowego zatwierdzenia, gdyż stanowi już tytuł egzekucyjny, na podstawie art. 777 par. 1 pkt 1 KPC. W razie zaprzestania jej wykonywania, przez jedną ze stron, można wystąpić do komornika, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego;
  • w trakcie postępowania alimentacyjnego (jeśli strony wystąpią do sądu z wnioskiem o ugodowe załatwienie sprawy).


Forma dokumentu:

Projekt ugody należy wypełnić, wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać przez obie strony. W zależności od wybranej formy:

1. W formie dokumentowej: forma elektroniczna np. wysyłka ugody e-mailem do drugiej strony, która potwierdzi e-mailem, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia ugody;

2. W formie pisemnej: wystarczy złożenie podpisu, na wydrukowanym dokumencie;

3. W formie aktu notarialnego: należy przedstawić wydrukowany egzemplarz projektu ugody notariuszowi, który sporządzi, w obecności dwóch stron, akt notarialny;

4. Przez mediatora: można przedstawić mediatorowi, sporządzony egzemplarz. Mediator spisze następnie protokół z mediacji;

5. Ugoda sądowa: można załączyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do wniosku skierowanego do sądu o zawezwanie do próby ugodowej;

6. Ugoda sądowa, w trakcie procesu: można przedłożyć wydrukowany egzemplarz sądowi, przed którym toczy się już spór o alimenty. Wówczas sąd wyznaczy posiedzenie pojednawcze w sprawie o alimenty.

Podstawa prawna:

Możliwość zawarcia ugody w sprawie o alimenty reguluje art. 917 i nast. Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 128 i nast. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór