Powrót do góry
Ugoda alimentacyjna Wypełnij wzór

Ugoda alimentacyjna

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 28.07.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Ocena 5 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 28.07.2020

Rozmiar: 2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Ugoda alimentacyjna

Ugoda alimentacyjna to dokument, który umożliwia zorganizowanie płatności alimentów w sposób polubowny przez Zobowiązanego (np. jednego z rodzica, u którego dziecko nie mieszka) na rzecz Uprawnionego (którym może być dziecko lub osoba dorosła), bez konieczności występowania do sądupozwem o alimenty. Jest to dokument, w którym strony spisują wzajemne ustępstwa w zakresie łączącego ich lub ich dzieci obowiązku alimentacyjnego i zapewnienie jego wykonania, aby zakończyć spór w tym przedmiocie.

Ugoda powinna być nie tylko zgodna z wolą obu stron, ale również zgodna z prawem. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub gdy zmierza do obejścia prawa.


Jak stosować dokument?

Ugoda alimentacyjna może być zawarta między stronami:

  • w zwykłej formie pisemnej, bez żadnego przymusu sądowego, jeśli obydwie strony są zgodne co do tego, aby stosować zobowiązania zawarte w ugodzie;
  • u notariusza;
  • przed mediatorem;
  • w następstwie posiedzenia sądowego wyznaczonego przez sąd w wyniku złożonego w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;
  • w trakcie postępowania alimentacyjnego, jeśli strony wystąpią do sądu z wnioskiem o ugodowe załatwienie sprawy.

Ugoda sądowa (w dwóch ostatnich sytuacjach) stanowi tytuł egzekucyjny. Strona zainteresowana może złożyć wniosek do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności (czyli pieczątki na wyroku, stwierdzającej, że akt jest wykonalny). Wówczas ugoda będzie stanowić tytuł wykonawczy, który można egzekwować przed komornikiem.


Forma dokumentu:

Projekt ugody należy wypełnić, wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać przez obie strony. W zależności od wybranej formy:

1. W formie pisemnej: wystarczy złożony podpis na wydrukowanym dokumencie;

2. W formie aktu notarialnego: należy przedstawić wydrukowany egzemplarz projektu ugody notariuszowi, który sporządzi w obecności dwóch stron akt notarialny;

3. Przez mediatora: można przedstawić wydrukowany egzemplarz mediatorowi, który sporządzi protokół z mediacji;

4. Ugoda sądowa: można załączyć wydrukowany egzemplarz do wniosku skierowanego do sądu o zawezwanie do próby ugodowej;

5. Ugoda sądowa w trakcie procesu: można przedłożyć wydrukowany egzemplarz sądowi przed którym toczy się już spór o alimenty. Wówczas sąd wyznaczy posiedzenie pojednawcze w sprawie o alimenty.

Podstawa prawna:

Możliwość zawarcia ugody reguluje art. 917 i nast. Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 128 i nast. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór