Powrót do góry
Oświadczenie o odrzuceniu spadku Wypełnij wzór

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 23.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4,2 - 23 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 23.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,2 - 23 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa osoba, która spodziewa się, że dziedziczy po zmarłym (dalej zwana: spadkobiorcą), która nie chce przyjąć spadku np. gdy wie, że zmarły pozostawił głównie długi albo gdy z jakichś względów osoba powołana chce, aby cały spadek przypadł tylko jednej osobie np. córce zmarłego. Oświadczenie to składa się do sądu lub na ręce notariusza.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Jeśli spadkobierca złoży w ustawowym terminie dwa różne oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku, wówczas skutek wywoła jedynie wcześniejsze z nich.

Co do zasady, każdy spadkobierca może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste);
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza);
  • odrzucić spadek.

Spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić. Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie w sytuacji podjęcia decyzji o odrzuceniu spadku.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W jego miejscu zostaną powołani do spadku jego zstępni np. dzieci. Jeśli dzieci również chcą odrzucić spadek, również one powinny złożyć osobne oświadczenie o odrzuceniu spadku.


Jak korzystać z dokumentu?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku (np. 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o śmierci zmarłego czyli spadkodawcy).

Nie można złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku pod warunkiem, że coś nastąpi lub zastrzegając jakiś termin.

Oświadczenie składa się:

  • przed sądem rejonowym miejsca zamieszkania osoby składającej oświadczenie (można również złożyć oświadczenie bezpośrednio w sądzie spadku) lub 
  • przed notariuszem.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie oznacza, że przyjął go z dobrodziejstwem inwentarza.


Treść dokumentu:

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zmarłego (czyli spadkodawcy), datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy;
  • tytuł powołania do spadku (np. wskazanie relacji rodzinnej: syn, żona, matka itd.);
  • informację o chęci odrzucenia spadku;
  • wymienienie wszelkich możliwych spadkobierców (wiadomych składającemu oświadczenie);
  • wymienienie wszelkich testamentów (nawet jeśli składający oświadczenie uważa je za nieważne) oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowywania testamentów.

Należy załączyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

Oświadczenie składa się ustnie lub na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym. W oświadczeniu ustnym notariusz lub sędzia sporządza protokół zawierający to oświadczenie.

Forma dokumentu:

Forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym polega na tym, że osoba sporządza oświadczenie na piśmie, nie podpisując go wcześniej i zanosi go do wybranego przez siebie urzędu np. najbliższego urzędu miasta, notariusza, konsula RP (jeśli przebywa na stałe za granicą).

Niniejszy dokument należy więc wypełnić, bez podpisywania i zanieść do wybranego przez siebie urzędu, gdzie, w obecności urzędnika państwowego można złożyć podpis pod dokumentem. W wybranym przez spadkobiorcę urzędzie, urzędnik państwowy jest świadkiem składania przez spadkobiercę podpisu, co następnie dokumentuje pieczątką, z oświadczeniem o złożeniu podpisu, w jego obecności, wraz z jego podpisem i datą czynności.

Oświadczenie może też złożyć, w imieniu osoby zainteresowanej, wyznaczona przez nią inna osoba (pełnomocnik). Pełnomocnictwo powinno być złożone również w formie pisemnej, z podpisem urzędowo poświadczonym.


Podstawa prawna:

Możliwość odrzucenia spadku wynika z art. 1012 i następnych Kodeksu Cywilnego oraz art. 640 i następnych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym przez konsula RP wynika z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo konsularne.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór