Powrót do góry
Oświadczenie o odrzuceniu spadku Wypełnij wzór

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 15.04.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 4,7 - 6 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 15.04.2020

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,7 - 6 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może złożyć do sądu lub na ręce notariusza osoba, która spodziewa się, że dziedziczy po zmarłym (dalej zwana: spadkobiorcą), która nie chce przyjąć spadku np. gdy wie, że zmarły pozostawił głównie długi albo gdy z jakichś względów osoba powołana chce, aby cały spadek przypadł tylko jednej osobie np. córce zmarłego.

Co do zasady, każdy spadkobierca może: przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) albo przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) albo też spadek odrzucić. Spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić. Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do tej ostatniej alternatywy: decyzji o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Jeśli spadkobierca złoży w ustawowym terminie dwa różne oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku, wówczas skutek wywoła jedynie wcześniejsze z nich.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W jego miejscu zostaną powołani do spadku jego zstępni np. dzieci. Jeśli dzieci również chcą odrzucić spadek, również one powinny złożyć osobne oświadczenie o odrzuceniu spadku.


Jak stosować dokument?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (np. 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o śmierci zmarłego czyli spakodawcy), w zależności od własnego wyboru: przed sądem rejonowym miejsca zamieszkania osoby składającej oświadczenie (można również złożyć oświadczenie bezpośrednio w sądzie spadku) lub przed notariuszem.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie oznacza, że przyjął go z dobrodziejstwem inwentarza.

Nie można złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku pod warunkiem, że coś nastąpi lub zastrzegając jakiś termin.


Treść dokumentu:

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zmarłego (czyli spadkodawcy), datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
  • tytuł powołania do spadku (np. wskazanie relacji rodzinnej: syn, żona, matka itd.);
  • informację o chęci odrzucenia spadku;
  • wymienienie wszelkich możliwych spadkobierców (wiadomych składającemu oświadczenie);
  • wymienienie wszelkich testamentów (nawet jeśli składający oświadczenie uważa je za nieważne) oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Należy załączyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

Oświadczenie składa się ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. W oświadczeniu ustnym notariusz lub sędzia sporządza protokół zawierający to oświadczenie.

Pismo z podpisem urzędowo poświadczonym:

Forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym polega na tym, że osoba sporządza oświadczenie na piśmie, nie podpisując go wcześniej i zanosi go do wybranego przez siebie urzędu np. najbliższego urzędu miasta, do notariusza, a poza granicami kraju, do konsula RP. W urzędzie tym urzędnik państwowy jest świadkiem składania przez osobę, która sporządziła oświadczenie, podpisu, co następnie dokumentuje pieczątką z oświadczeniem o złożeniu podpisu w jego obecności wraz z jego podpisem i datą czynności.

Niniejszy dokument należy więc wypełnić, bez podpisywania i zanieść do wybranego przez siebie urzędu, gdzie, w obecności urzędnika państwowego można złożyć podpis pod dokumentem.

Tak sporządzony dokument wysyła się do sądu, według swojego wyboru: do sądu rejonowego znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania osoby składającej oświadczenie lub do sądu, przed którym sprawa spadkowa już się toczy tzw. sąd spadku. O odrzuceniu spadku sąd zawiadomi wszystkie osoby, które są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.

Oświadczenie może też złożyć w imieniu osoby zainteresowanej, wyznaczona przez nią inna osoba (pełnomocnik). Pełnomocnictwo powinno być również pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.


Podstawa prawna:

Możliwość odrzucenia spadku wynika z art. 1012 i następnych Kodeksu Cywilnego oraz art. 640 i następne Kodeksu Postępowania Cywilnego. Możliwość skorzystania z formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym przez konsula RP wynika z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo konsularne.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór