Wniosek o dokładanie się małżonka do życia rodzinnego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o dokładanie się małżonka do życia rodzinnego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 02.02.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-4 strony
5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 02.02.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-4 strony

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka wnosi jeden z małżonków, przeciwko drugiemu, podczas trwania małżeństwa, w sytuacji, gdy jeden z nich nie uczestniczy w ponoszeniu wydatków na wspólne życie rodzinne, nie przyczynia się do wychowywania wspólnych dzieci, nie uczestniczy w pracy we wspólnym gospodarstwie domowym, mimo że posiada możliwości zarobkowe i majątkowe. Możliwości zarobkowe nie są uzależnione wyłącznie od faktycznie uzyskiwanych zarobków, przez danego małżonka, ale od zarobków, jakie każdy z małżonków mógłby osiągnąć, gdyby wykorzystywał w pełni swoje możliwości zarobkowania.

Wniosek wnosi jeden małżonek przeciwko drugiemu małżonkowi o zaspokajanie potrzeb swoich oraz reszty rodziny. Jeśli osobą, która występuje z wnioskiem jest inna osoba, niż żona lub mąż, niniejszy wniosek nie jest właściwy. Wówczas należy wnieść pozew o alimenty.


Obowiązki małżonków:

Małżonkowie, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, decydują się na założenie rodziny, co oznacza przyjęcie obowiązków do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli, każdy po równo, według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych.

Każdy członek rodziny ma prawo żyć na takiej samej stopie życiowej, jak inny jej członek. Naruszeniem obowiązków rodzinnych jest brak zaspokajania potrzeb rodziny, przez jednego z małżonków, m.in. w formie:

  • braku osobistego starania o wychowanie dzieci;
  • braku wykonywania pracy we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • braku uczestniczenia w wydatkach rodzinnych;

W sytuacji braku zaspokajania potrzeb rodziny, drugi małżonek ma więc uzasadnioną podstawę do złożenia wniosku do sądu, przeciwko małżonkowi biernemu.


Separacja lub rozwód:

Obowiązek wspólnego zaspokajania potrzeb rodzinnych jest aktualny także wówczas, gdy małżonkowie nie mieszkają już razem. Nadal bowiem tworzą rodzinę, chyba że sąd orzeknie między nimi separację lub rozwód. Jeśli pomiędzy stronami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, wówczas można wnosić o separację (gdy rozkład pożycia jest zupełny, ale jeszcze nie trwały i istnieją nadzieję na przywrócenie wspólnego pożycia) lub rozwód (gdy rozkład pożycia jest zupełny i trwały). W ramach postępowania o rozwód lub separację, można również wnosić sąd o zasądzenie alimentów od tego z nich, który nie mieszka z dziećmi.

Jeśli małżonkowie nie mają dzieci, można wnosić o alimenty od tego z nich, który ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby pomóc drugiemu małżonkowi, który na skutek separacji lub rozwodu znalazł się w niedostatku. Wówczas, zamiast niniejszego wniosku, należy wnieść pozew o alimenty albo żądać przyznania alimentów w pozwie o separację lub rozwód.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument należy wypełnić, wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i obydwa egzemplarze wysłać do sądu rejonowego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika (małżonka, który nie zaspokaja potrzeb rodziny), chyba że wnioskodawca woli wysłać wniosek do sądu, który znajduje się bliżej jego miejsca zamieszkania. Wybór sądu należy do wnioskodawcy.

Sąd sprawdzi, czy wszystkie wymagania wniosku zostały spełnione i jeśli uzna, że nie ma żadnych braków, wyda postanowienie o nakazie wypłacania wynagrodzenia za pracę współmałżonka.

Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Elementy wniosku:

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy przewidziane dla pisma, które wnosi się do sądu: wymienienie stron wniosku (wnioskodawca i uczestnik) z adresami i numerami PESEL stron, sprecyzowanie żądania, uzasadnienie, podpis wnioskodawcy, odpis wniosku i następujące załączniki (każdy w dwóch egzemplarzach):

  • drugi egzemplarz tego samego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, który sąd przekaże drugiej stronie (tzw. odpis wniosku);
  • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej (czyli dowód tego, że strona starała się rozstrzygnąć spór polubownie);
  • odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego (nie starszy niż 3 miesiące od dnia wydania);
  • odpis aktów urodzenia dzieci (jeśli dotyczy);
  • rachunki i inne dowody płatności, faktury za przeciętne wydatki miesięczne;
  • wykaz dochodów wnioskodawcy (jeśli dotyczy);
  • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz deklarację podatkową (jeśli wnioskodawca wnosi o przyznanie mu adwokata lub radcy prawnego z urzędu).

Ponadto warto zawrzeć we wniosku prośbę o zabezpieczenie żądania, co oznacza, że jeśli sąd uzna wniosek o zabezpieczenie za uzasadniony, pracodawca małżonka, który nie zaspokaja potrzeb rodziny, będzie zobowiązany wypłacać część jego wynagrodzenia, na ręce wnioskodawcy (małżonka żądającego dokładania się do życia rodziny), jeszcze przed wydaniem postanowienia, a więc w trakcie postępowania sądowego, przed zakończeniem sprawy.

Wniosek o przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu:

Wnioskodawca może wnieść prośbę o przyznanie mu adwokata lub radcę prawnego z urzędu, jeśli wykaże, że nie ma wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wówczas, do pozwu należy dołączyć deklarację podatkową, z której wynika, że wnioskodawca znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Warto jednak pamiętać, że sąd nie ma obowiązku przyznać adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Bierze on pod uwagę nie tylko środki finansowe wnioskodawcy, ale również potrzebę posiadania profesjonalnego pełnomocnika w konkretnej sprawie. Jeśli uzna, że sprawa nie jest na tyle skomplikowana, że niezbędna wydaje się pomoc adwokata lub radcy prawnego, nie przydzieli go wnioskodawcy.

Darmowa pomoc prawna:

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.

Podstawa prawna:

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk współmałżonka wynika z art. 28 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór