Pozew o alimenty od krewnego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o alimenty od krewnego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 27.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4,6 - 58 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 27.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,6 - 58 głosów

Wypełnij wzór

Co to jest pozew o alimenty od krewnego?

Pozew o alimenty od krewnego to pismo, które wnosi do sądu osoba niemająca środków do życia, która nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Sąd może przyznać alimenty od krewnego, będącego w stanie jej pomagać w utrzymywaniu.

Krewnym zobowiązanym do alimentów mogą być następujące osoby w kolejności: syn, córka, wnuk, wnuczka, babcia, dziadek, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie itd. Są oni zobowiązani dopiero w drugiej kolejności, jeśli ani rodzice, ani małżonek/były małżonek, nie mogą wspomóc finansowo osoby, znajdującej się w potrzebie.

Jakie są różne rodzaje pozwu o alimenty?

Wyróżnia się następujące rodzaje pozwów o alimenty:

Pozew o alimenty od żony lub męża, z którą(ym) pozostaje się nadal w związku małżeńskim nie jest możliwy. W sytuacji gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, można wnieść wniosek do sądu o wypłacanie przez pracodawcę części wynagrodzenia tego małżonka do rąk drugiego małżonka.


Jaki rodzaj pozwu o alimenty jest najpopularniejszy?

Najpopularniejszym pozwem o alimenty jest pozew o alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gdyż posiadanie dziecka generuje dodatkowe wydatki na utrzymanie i wychowanie dziecka, które powinny być ponoszone przez oboje rodziców, posiadających władzę rodzicielską.

Jaka jest różnica pomiędzy pozwem o alimenty od krewnego a ugodą alimentacyjną?

Zarówno pozew o alimenty od krewnego, jak i ugoda alimentacyjna mają ten sam cel - ustalenie obowiązku płacenia alimentów, określenie wysokości alimentów oraz terminów ich płatności.

Główna różnica polega na tym, że pozew o alimenty od krewnego jest pismem kierowanym do sądu o przyznanie alimentów od członka rodziny. Wyrok sądu w sprawie zasądzenia alimentów jest przymusowy - strony nie mają decydującego wpływu na wysokość zasądzonych alimentów, ani na termin ich płatności. Ugoda alimentacyjna to dokument, w którym strony wspólnie, bez obecności innych osób, wypracowują dogodne dla siebie stanowisko, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa w kwestii alimentów.

Czy sporządzenie pozwu o alimenty od krewnego jest obowiązkowe?

Nie, sporządzenie pozwu o alimenty od krewnego nie jest obowiązkowe. Nie istnieje żaden przymus dotyczący sporządzenia dokumentu w zakresie alimentów. Osoba w potrzebie może zwyczajnie czekać na pomoc, nie robiąc niczego w zakresie poprawy sytuacji.

Pozew o alimenty od krewnego sporządza się wówczas gdy osoba nie posiada środków do życia, co powoduje, że nie może ona zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, a żaden krewny z własnej inicjatywy nie pomaga w jej utrzymaniu. Zasądzenie alimentów przez sąd oraz ustalenie ich wysokości i terminu płatności zobowiązuje krewnego do ich płacenia oraz jednocześnie zabezpiecza osobę niemogącą się samodzielnie utrzymać, w razie ewentualnego uchylania się przez krewnego od ich płacenia.

Innym sposobem ustalenia alimentów jest ugoda alimentacyjna.

Co to są alimenty od krewnego?

Alimenty od krewnego są to świadczenia pieniężne, które krewny ma obowiązek płacić w celu zapewnienia członkowi rodziny, będącemu w ciężkiej sytuacji materialnej (np. wnuczce, dziadkowi, siostrze itd.) środków na utrzymanie.

Alimenty mogą być przyznane na podstawie wyroku zasądzającego alimenty, w wyniku mediacji lub w razie zawarcia ugody alimentacyjnej.

Jeśli obowiązek alimentacyjny jest już zasądzony wyrokiem sądu, a osoba zobowiązana nie zapłaciła co najmniej 3 rat alimentów, można wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.


Jak oszacować wysokość alimentów w pozwie o alimenty od krewnego?

Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych krewnego, zobowiązanego do zapłaty alimentów, a także od uzasadnionych potrzeb osoby będącej w potrzebie.

Wysokość alimentów ustala się na podstawie rachunków z przeciętnych wydatków miesięcznych (na mieszkanie, wyżywienie, ubrania, środki higieny, wydatki na transport, ubezpieczenie, koszty rozrywki np. wyjście na basen, do kina, teatru itd.), ale również wydatków jednorazowych rocznych, jak wycieczki wakacyjne, wizyty lekarskie itd. Wydatki mieszkaniowe, takie jak czynsz za mieszkanie, opłaty za prąd, gaz, wywóz śmieci, wodę itd. dzieli się na ilość osób, które je zamieszkują. Te wszystkie wydatki należy przedstawić w skali miesięcznej.

Kim jest osoba uprawniona do alimentów (Powód)?

Uprawnionym do alimentów od krewnego jest osoba, która znajduje się w niedostatku i z tego powodu potrzebuje pomocy w zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb, a wskazany krewny ma zarobkowe i majątkowe możliwości, aby taką pomoc udzielić. W pozwie o alimenty od krewnego osoba ta będzie nazywana Powodem.

Szczególny obowiązek spoczywa na rodzicach względem dzieci (wówczas należy posłużyć się pozewem o alimenty na dzieci) oraz byłym małżonku (pozew o alimenty na byłego małżonka). Dalsi krewni tj. brat, siostra, babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek, siostra przyrodnia itd. będą zobowiązani dopiero w drugiej kolejności, jeśli ani rodzice, ani małżonek, ani usamodzielnione dzieci nie mogą wspomóc finansowo osoby, znajdującej się w niedostatku.

Co to jest niedostatek?

Niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania. Występuje on nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Kim jest osoba zobowiązana do alimentów (Pozwany)?

Zobowiązanym do alimentów mogą być osoby w następującej kolejności:

 • usamodzielnione dzieci i wnuki wobec swoich rodziców i dziadków (niniejszy pozew);
 • były mąż lub była żona (pozew o alimenty od byłego małżonka);
 • matka i ojciec, gdy osoba nie ma możliwości zarobkowych oraz nie ma jeszcze żony lub męża, ani własnych pełnoletnich dzieci, mających możliwości zarobkowe (pozew o alimenty na dzieci);
 • dziadek i babcia wobec bezdzietnego wnuka lub wnuczki lub których dzieci i rodzice już nie żyją albo nie mają zdolności zarobkowych (niniejszy pozew);
 • rodzeństworodzeństwo przyrodnie (jeśli osoba nie ma dzieci, wnuków, małżonka(i), rodziców i dziadków albo nie są oni w stanie utrzymywać uprawnionego), jeśli płacenie alimentów nie wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego rodziny (niniejszy pozew).

W pozwie o alimenty od krewnego osoba ta będzie nazywana Pozwanym.

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (np. dzieci, wnuki) przed wstępnymi (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), a wstępnych (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) przed rodzeństwem (np. siostra, brat). Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.


Co powinien zawierać pozew o alimenty od krewnego?

Pozew o alimenty od krewnego zawiera:

 • wskazanie sądu;
 • określenie stron postępowania;
 • wniosek o zasądzenie alimentów;
 • wniosek o zabezpieczenie alimentów (obowiązek płacenia okresowych świadczeń jeszcze w trakcie postępowania sądowego);
 • pozostałe wnioski sądowe;
 • wyliczenie kwoty alimentów;
 • informację o dochodach stron;
 • podpis osoby wnoszącej pozew;
 • załączniki.

Jakie są wymogi sporządzenia pozwu o alimenty od krewnego?

Wniesienie pozwu do sądu powinno być poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z krewnym, posiadającym możliwości majątkowe. Najczęstszym sposobem jest skorzystanie z zawezwania do próby ugodowej, które wysyła się do sądu. Próba ugodowa jest więc przeprowadzana przy udziale sędziego i poprzedza rozprawę sądową.

Innym sposobem próby ugodowego załatwienia sporu jest próba pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w postaci np. mediacji lub zawarcia ugody alimentacyjnej.

Kto może sporządzić pozew o alimenty od krewnego?

Pozew o alimenty od krewnego może sporządzić osoba fizyczna (prywatna), niemająca środków do życia, która nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Co należy zrobić po sporządzeniu pozwu o alimenty od krewnego?

Pozew o alimenty od krewnego należy wydrukować w 2 egzemplarzach, a następnie obydwa podpisaćwysłać wraz z załącznikami do sądu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeden z egzemplarzy pozwu sąd przekaże krewnemu, od którego dochodzone są alimenty. Pozew wysyła się według wyboru wnoszącego pozew, albo do sądu rejonowego w mieście, w którym mieszka zobowiązany do alimentów albo do sądu rejonowego w swoim mieście.

Pozew o alimenty od krewnego jest zwolniony z opłaty sądowej od pozwu.

Co należy dołączyć do pozwu o alimenty od krewnego?

Do pozwu o alimenty od krewnego należy dołączyć następujące załączniki (każdy w 2 egzemplarzach):

 • odpis pozwu: czyli drugi egzemplarz tego samego pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami, który sąd przekaże drugiej stronie;
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej: czyli dowód tego, że strona starała się rozstrzygnąć spór polubownie;
 • rachunki i inne dowody płatności, faktury za przeciętne wydatki miesięczne;
 • wykaz dochodów osoby w niedostatku, zasiłków, innych świadczeń socjalnych;
 • (ewentualnie) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz deklarację podatkową (jeśli osoba w niedostatku wnosi o przyznanie mu adwokata lub radcy prawnego z urzędu).

Czy konieczne jest notarialne poświadczenie pozwu o alimenty od krewnego?

Pozew o alimenty od krewnego sporządza się w formie pisemnej. Oznacza to, że forma notarialna nie jest wymagana dla ważności pozwu o alimenty od krewnego.

Jakie koszty wiążą się z finalizacją pozwu o alimenty od krewnego?

Jedynym kosztem finalizacji pozwu o alimenty od krewnego jest koszt jego wysyłki do sądu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Nie wymaga się formy notarialnej - brak kosztów taksy notarialnej. Nie wymaga się również rejestracji pozwu o alimenty od krewnego - wobec tego brak opłat rejestracyjnych. Ponadto, pozew o alimenty od krewnego jest zwolniony z opłaty sądowej od pozwu - brak opłat sądowych.

Czy w sprawie o alimenty od krewnego przysługuje darmowa pomoc prawna?

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta lub gminy, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.

Co można zrobić, gdy alimenty nie są płacone?

Gdy sąd przyzna uprawnionemu alimenty, a krewny zobowiązany do ich płacenia nie reguluje ich, albo reguluje rzadko i nieregularnie, można zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, a więc nie udało się uzyskać alimentów za co najmniej 2 raty alimentów, można wnieść w urzędzie miasta wniosek o przyznanie mu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dotyczy tylko dzieci do 18 roku życia lub studentów do 25 roku życia).

Ponadto, jeśli krewny zobowiązany do płacenia alimentów zalega z płatnością co najmniej 3 rat alimentów, można wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Jakie przepisy mają zastosowanie do pozwu o alimenty od krewnego?

Obowiązek alimentacyjny wynika z art. 128 i następnych Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Uprawniony może wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów, na podstawie art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Właściwość przemienna sądu w sprawach o dochodzenie alimentów wynika z art. 32 w zw. z art. 31 par. 1 w zb. z art. 27 par. 1 i nast. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wynika z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór