Powrót do góry
Pozew o alimenty od krewnego Wypełnij wzór

Pozew o alimenty od krewnego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 09.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,6 - 58 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 09.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,6 - 58 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o alimenty od krewnego

Pozew o alimenty na członka rodziny to pismo, które wnosi do sądu osoba, która nie ma środków do życia i żąda w nim zasądzenia przez sąd alimentów od innej osoby z rodziny, która może jej pomagać w utrzymywaniu się. Niniejszy pozew jest właściwy w razie domagania się alimentów od krewnych: syna, córki, wnuka, wnuczki, babci, dziadka, rodzeństwa, rodzeństwa przyrodniego itd. W razie chęci domagania się alimentów od rodziców, należy posłużyć się pozwem o alimenty na dziecko. Jeśli natomiast z pozwem chce wystąpić były(a) małżonek(na), należy posłużyć się pozwem o alimenty od byłego małżonka. Pozew o alimenty od żony lub męża, z którą(ym) pozostaje się nadal w związku małżeńskim nie jest dopuszczalny przez prawo. Jeśli jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, można wnieść wniosek do sądu o wypłacanie przez pracodawcę części wynagrodzenia drugiego małżonka do rąk małżonka potrzebującego.

Alimenty to obligatoryjne świadczenia, zwykle w formie pieniężnej, na rzecz innej osoby prywatnej, wynikające z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa, często zasądzane wyrokiem sądowym. Innym sposobem na przyznanie alimentów jest pozasądowe rozstrzygnięcie sporu m.in. w formie mediacji lub zawarcia ugody alimentacyjnej. Jeśli obowiązek alimentacyjny jest już zasądzony wyrokiem sądu, a osoba zobowiązana nie zapłaciła co najmniej trzech rat alimentów albo równowartości 3 rat alimentów np. alimentów za trzy miesiące, można wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji na policję lub do prokuratury.

1. Osoba uprawniona do alimentów (dalej: Powód)

Zasadniczo, uprawnionymi do alimentów są osoby, które znajdują się w niedostatku i z tego powodu potrzebują pomocy, a druga osoba (od której domagają się alimentów) ma zarobkowe i majątkowe możliwości, aby taką pomoc udzielić. Szczególny obowiązek spoczywa na rodzicach względem dzieci (wówczas należy posłużyć się pozewem o alimenty na dzieci) oraz byłym małżonku (pozew o alimenty na byłego małżonka). Dalsi krewni np. brat, siostra, babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek, siostra przyrodnia itd. będą zobowiązani dopiero w drugiej kolejności, jeśli ani rodzice, ani małżonek, ani usamodzielnione dzieci nie mogą wspomóc finansowo osoby, znajdującej się w niedostatku (niniejszy pozew o alimenty od krewnego).


2. Osoba zobowiązana do alimentów (dalej: Pozwany)

Co do zasady, zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie są krewni w linii prostej, byli małżonkowie oraz rodzeństwo, w następującej kolejności:

 • usamodzielnione dzieci i wnuki wobec swoich rodziców i dziadków (niniejszy pozew);
 • były mąż lub była żona, co do zasady jeśli znajdą się w niedostatku, a drugi były małżonek ma możliwości zarobkowe lub majątkowe (pozew o alimenty od byłego małżonka);
 • matka i ojciec wobec swojego dziecka, do momentu gdy nie ma ono możliwości zarobkowych oraz nie ma jeszcze żony lub męża, ani własnych pełnoletnich dzieci, mających możliwości zarobkowe (pozew o alimenty na dzieci);
 • dziadek i babcia wobec bezdzietnego wnuka lub wnuczki lub których dzieci i rodzice już nie żyją albo nie mają zdolności zarobkowych (niniejszy pozew);
 • rodzeństworodzeństwo przyrodnie (jeśli osoba nie ma dzieci, wnuków, małżonka(i), rodziców i dziadków albo nie są oni w stanie utrzymywać uprawnionego), jeśli płacenie alimentów nie wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego rodziny (niniejszy pozew).


3. Wysokość alimentów

Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów, a także od uzasadnionych potrzeb osoby, której alimenty się należą. Są to pieniądze, które pomogą w utrzymaniu osoby uprawnionej do alimentów. Wysokość alimentów należy ustalić na podstawie rachunków z przeciętnych wydatków miesięcznych (na mieszkanie, wyżywienie, ubrania, środki higieny, wydatki na transport, ubezpieczenie, koszty rozrywki np. wyjście na basen, do kina, teatru itd.), ale również wydatków jednorazowych rocznych, jak wycieczki wakacyjne, wizyty lekarskie itd. Wydatki mieszkaniowe, takie jak czynsz za mieszkanie, opłaty za prąd, gaz, wywóz śmieci, wodę itd. dzieli się na ilość osób, które je zamieszkują. Te wszystkie wydatki należy przedstawić w skali miesięcznej.

4. Darmowa pomoc prawna

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta lub gminy, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.

5. Jak korzystać z dokumentu?

Zawezwanie do próby ugodowej: Wniesienie pozwu do sądu powinno być poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z drugą stroną konfliktu. Najczęstszym sposobem jest skorzystanie z zawezwania do próby ugodowej, które wysyła się do sądu. Próba ugodowa jest więc przeprowadzana przy udziale sędziego i poprzedza rozprawę sądową. Innym sposobem jest pozasądowe rozstrzygnięcie sporu w postaci np. mediacji lub zawarcie ugody alimentacyjnej.

Pozew zawiera:

 • wskazanie sądu;
 • wskazanie stron postępowania;
 • wniosek o zasądzenie alimentów od Pozwanego;
 • wniosek o zabezpieczenie alimentów (obowiązek płacenia okresowych świadczeń od Pozwanego, jeszcze w trakcie postępowania sądowego);
 • pozostałe konieczne wnioski;
 • wyliczenie kwoty alimentów;
 • informację o dochodach stron;
 • podpis Powoda;
 • załączniki.

Do pozwu należy dołączyć następujące załączniki (każdy w dwóch egzemplarzach):

 • drugi egzemplarz tego samego pozwu (tzw. "odpis pozwu") wraz ze wszystkimi załącznikami, który sąd przekaże drugiej stronie;
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, czyli dowód tego, że strona starała się rozstrzygnąć spór polubownie;
 • (jeśli dotyczy) odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa z których wynika pokrewieństwo Powoda z Pozwanym;
 • rachunki i inne dowody płatności, faktury za przeciętne wydatki miesięczne;
 • wykaz dochodów Powoda;
 • (ewentualnie) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz deklarację podatkową (jeśli Powód wnosi o przyznanie mu adwokata lub radcy prawnego z urzędu).

Powód powinien wydrukować pozew w dwóch egzemplarzach, a następnie obydwa podpisaćwysłać wraz z ałącznikami do sądu, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jeden z egzemplarzy pozwu sąd przekaże Pozwanemu. Pozew wysyła się według wyboru Powoda, albo do sądu rejonowego w mieście zamieszkania Pozwanego albo, jeśli Powód tak woli, może go wysłać do sądu rejonowego w swoim mieście zamieszkania (art. 32 KPC w zw. z art. 31 par. 1 KPC w zb. z art. 27 par. 1 i nast. KPC). Pozew w zakresie roszczeń alimentacyjnych jest zwolniony z opłaty sądowej od pozwu (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Sąd może stwierdzić braki w pozwie. Wówczas wezwie Powoda do jego uzupełnienia w przewidzianym terminie. Brak uzupełnienia braków oznacza, że sąd nie będzie dalej zajmował się sprawą, gdyż pozew ulegnie odrzuceniu. Jeśli sąd stwierdzi, że pozew jest kompletny, nada bieg sprawie, wezwie strony i świadków na rozprawę, wysłucha wszystkich, przeprowadzi inne dowody, a następnie wyda wyrok. Może uznać, że Powód ma rację, wówczas zasądza od Pozwanego kwotę alimentów (nie zawsze będzie to kwota wskazana w pozwie). Sąd może również uznać, że Powodowi nie należą się alimenty. Wówczas oddala pozew, a Powodowi przysługuje możliwość wniesienia apelacji od wyroku, o czym sąd go pouczy.


Uchylanie się od płacenia zasądzonych alimentów:

Gdy sąd przyzna uprawnionemu alimenty, a Pozwany nie reguluje ich, albo reguluje rzadko i nieregularnie, można zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, a więc nie udało się uzyskać alimentów za co najmniej 2 raty alimentów, Powód może wnieść w urzędzie miasta wniosek o przyznanie mu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dotyczy tylko dzieci do 18 roku życia lub studentów do 25 roku życia).

Jeśli Pozwany zalega z płatnością co najmniej 3 rat alimentów, można wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.


Podstawa prawna:

Obowiązek alimentacyjny wynika z art. 128 i następnych Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Uprawniony może wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów, na podstawie art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Właściwość przemienna sądu w sprawach o dochodzenie alimentów wynika z art. 32 w zw. z art. 31 par. 1 w zb. z art. 27 par. 1 i nast. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wynika z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór