Powrót do góry
Pozew o alimenty Wypełnij wzór

Pozew o alimenty

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 25.06.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,7 - 8 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 25.06.2019

Rozmiar: 2-3 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,7 - 8 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o alimenty

Poprzez złożenie pozwu o alimenty osoba, która nie ma środków do życia (np. dziecko, w którego imieniu działa opiekun prawny) może żądać w postępowaniu sądowym zobowiązania przez sąd do płacenia alimentów przez osobę, która powinna ją utrzymywać lub łożyć na jego wychowanie (np. drugiego rodzica). Jeśli obowiązek alimentacyjny jest już przyznany wyrokiem sądu, a osoba zobowiązana nie zapłaciła co najmniej trzech rat alimentów np. alimentów za trzy miesiące, można wnieść do prokuratury lub na policję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.


I. OSOBA, KTÓREJ NALEŻY PŁACIĆ ALIMENTY (POWÓD):

Zasadniczo, uprawnionymi do alimentów są osoby, które znajdują się w niedostatku i z tego powodu potrzebują pomocy.

Szczególny obowiązek spoczywa na rodzicach względem dzieci oraz byłym małżonku, jeśli w wyniku rozwodu pogorszy się sytuacja życiowa tego drugiego (obowiązek istnieje aż do śmierci małżonka lub zawarcia małżeństwa przez małżonka uprawnionego).

Osoba, uprawniona do alimentów, nie musi być pełnoletnia, aby wystąpić z pozwem do sądu. Jeśli Powód nie jest pełnoletni, w jego imieniu działa jego reprezentant prawny np. rodzic lub inny opiekun prawny.

 

Alimenty dla dziecka:

W sytuacji domagania się alimentów dla dziecka, wymagane jest, aby ojciec dziecka był wpisany w akcie urodzenia dziecka, jako jego ojciec.

Ojciec dziecka będzie wpisany w akcie urodzenia dziecka, z urzędu, jeśli jest mężem matki. Jeśli małżeństwo rodziców dziecka ustało lub zostało unieważnione, a dziecko przyszło na świat przed 300 dniami, od tego ustania lub unieważnienia małżeństwa, mąż matki będzie wpisany jako ojciec dziecka, chyba że wystąpi do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeśli matka i ojciec dziecka nie są małżeństwem należy złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka przez ojca w urzędzie miasta (urzędu stanu cywilnego).

Jeśli ojciec dziecka nie chce go uznać albo istnieją wątpliwości, kto jest ojcem dziecka, można wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa.


Osoba adoptowana:

Osoba adoptowana w pierwszej kolejności może się zwrócić o środki na utrzymanie do osoby, która ją adoptowała np. ojciec adopcyjny, matka adopcyjna.

Dopiero jeśli rodzina adopcyjna nie jest w stanie zaspokajać tego obowiązku, wówczas może się zgłosić o pomoc do swojej rodziny biologicznej i swojego biologicznego rodzeństwa.II. OSOBA, OD KTÓREJ MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ PŁACENIA ALIMENTÓW (POZWANY):

Co do zasady, zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie są krewni w linii prostej, w następującej kolejności:

1/ dzieci i wnuki wobec swoich rodziców;

2/ matka i ojciec, wobec swojego bezdzietnego dziecka (do momentu gdy nie ma ono możliwości zarobkowych oraz nie ma jeszcze własnych pełnoletnich dzieci, mających możliwości zarobkowe);

3/ dziadek i babcia, wobec osoby bezdzietnej, której dzieci lub rodzice już nie żyją albo nie mają zdolności zarobkowych (w tym wobec niepełnoletniej wnuczki lub wnuka);

4/ rodzeństworodzeństwo przyrodnie (jeśli osoba nie ma dzieci, rodziców i dziadków albo nie są oni w stanie utrzymywać uprawnionego), jeśli płacenie alimentów nie wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego rodziny.


Obowiązek alimentacyjny rodziców dziecka:

Rodzice mogą być zwolnieni z obowiązku utrzymywania i łożenia na wychowanie dziecka, gdy:

1/ dziecko ma wystarczające dochody do życia tj. samodzielnego utrzymania się albo mimo możliwości, nie podejmuje starań w celu samodzielnego utrzymywania się;

2/ płacenie alimentów na dziecko okazałoby się dla rodziców połączone z nadmiernym uszczerbkiem;

Jeśli dzieci dorosłe znalazły się w niedostatku, rodzice są zobowiązani pomóc im w utrzymaniu się.

 

Ciąża:

Ojciec dziecka, które ma się urodzić, nawet jeśli nie jest mężem kobiety, która jest w ciąży, powinien pokryć wydatki związane z ciążą, porodem i okresem co najmniej 3 miesięcy utrzymania matki w okresie porodu oraz dziecka w pierwszych 3 miesiącach jego życia.

Obowiązek ten pozostaje aktualny, nawet jeśli dziecko urodziło się martwe.III. WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW:

Wysokość alimentów zależy od możliwości osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów, a także od uzasadnionych potrzeb osoby, której alimenty się należą. Są to pieniądze, które pomogą w utrzymaniu (a w przypadku dziecka, także w wychowaniu) osoby uprawnionej do alimentów.

Wyliczając wysokość alimentów, nie wlicza się świadczeń z pomocy społęcznej lub funduszu alimentacyjnego, innych świadczeń z pomocy społecznej np. świadczenia wychowawczego tzw. "Rodzina 500 plus", jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "becikowe", Dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczeń uzupełniających tzw. MAMA 4+ itd.


Niezaspokojone potrzeby do 3 lat wstecz:

Alimenty są zasądzone przede wszystkim na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej.

Można jednak domagać się zasądzenia świadczeń za okres ubiegły, najwyżej 3 lata przed wniesieniem pozwu o zasądzenie alimentów, jeśli nadal uprawniony do alimentów (Powód) ma jakieś niezaspokojone potrzeby lub pożyczki za ten ubiegły okres np. zaciągnięcie kredytu w celu dokonania opłat za mieszkanie, rachunków i faktur, leczenia, rehabilitacji, kosztów utrzymania itd. Innymi słowy, okres 3 lat nie oznacza, że alimenty można wyliczyć za cały okres 3 lat wstecz, od wniesienia pozwu.

Wcześniejsze niezaspokojone potrzeby, z dawniejszego okresu niż 3 lata, uważa się za wygasłe.


IV. DARMOWA POMOC PRAWNA

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.

V. JAK STOSOWAĆ DOKUMENT?


A. Zawezwanie do próby ugodowej:

Wniesienie pozwu do sądu powinno być poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z drugą stroną konfliktu.

Najczęstszym sposobem jest skorzystanie z zawezwania do próby ugodowej, które wysyła się do sądu. Sąd prześle zawezwanie stronie przeciwnej i wyznaczy posiedzenie, na którym będzie nakłaniał strony do zawarcia ugody i zrezygnowania z rozstrzygnięcia konfliktu przed sądem z wykorzystaniem wszystkich, czasochłonnych środków dowodowych m.in. przesłuchania świadków, przeprowadzenia opinii biegłego, dokonania oględzin i innych form dowodzenia. Próba ugodowa jest więc przeprowadzana przy udziale sędziego i poprzedza proces cywilny.

B. Elementy pozwu:

Pozew zawiera wniosek o zasądzenie alimentów od Pozwanego.

Bardzo użytecznym elementem pozwu o alimenty jest zawarcie w jego treści zabezpieczenia alimentów w postaci nałożenia obowiązku płacenia okresowych świadczeń od Pozwanego, przed wydaniem wyroku (postępowanie dotyczące przyznania alimentów będzie trwało długo, wyrok zostanie wydany po kilku latach, więc takie nałożenie obowiązku na Pozwanego, przed wydaniem wyroku znacznie ułatwi życie Powodowi).

Pomocne jest także wnioskowanie o przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność Powoda.

Warto zawrzeć w pozwie także wniosek o wydanie wyroku zaocznego (a więc w sytuacji niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie sąd wyda wyrok zgodny z żądaniem Powoda, ze względu na brak sprzeciwu Pozwanego).

Powód może również wnosić o natychmiastową wykonalność wyroku, zasądzającego alimenty, co oznacza, że nie trzeba będzie czekać po wydaniu wyroku na jego uprawomocnienie się (zwykle trwa to ponad miesiąc), tylko od razu, od dnia wydania wyroku można wnosić o nadanie klauzuli wykonalności (stempel sądowy na wyroku) i od razu przystąpić do wykonania wyroku.

W pozwie należy powołać dowody, załączając je do pozwu.

Ponadto, można wnioskować o zwrot kosztów procesu, od strony przeciwnej oraz wnioskować o przyznanie adwokata z urzędu.


C. Skierowanie pozwu do sądu:

Niniejszy pozew Powód powinien wypełnić i wydrukować dwa razy, a następnie podpisać obydwa egzemplarze. Następnie, obydwa egzemplarze należy wysłać do sądu, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jeden z nich sąd przekaże Pozwanemu.

Pozew niniejszy wysyła się według wyboru Powoda, albo do sądu cywilnego w mieście zamieszkania Pozwanego albo, jeśli Powód tak woli, może go wysłać do sądu cywilnego w swoim mieście zamieszkania.

Pozew w zakresie roszczeń alimentacyjnych jest zwolniony od konieczności wniesienia opłaty sądowej od pozwu.

Sąd może stwierdzić braki w pozwie. Wówczas wezwie Powoda do jego uzupełnienia w przewidzianym terminie. Brak uzupełnienia braków oznacza, że sąd nie będzie dalej zajmował się sprawą, gdyż pozew ulegnie odrzuceniu.


D. Adwokat z urzędu:

Powód może wnieść prośbę o przyznanie mu adwokata z urzędu, jeśli wykaże, że nie ma wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata. Wówczas, do pozwu należy dołączyć deklarację podatkową, z której wynika, że Powód znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Należy jednak zaznaczyć, że przyznanie adwokata z urzędu nie jest obowiązkiem sądu, nawet jeśli sytuacja finansowa Powoda jest fatalna. Sąd bowiem, decydując o przyznaniu pomocy z urzędu, bierze pod uwagę nie tylko środki finansowe Powoda, ale również potrzebę posiadania pełnomocnika przez Powoda w konkretnej sprawie. Jeśli uzna, że sprawa nie jest na tyle skomplikowana, że niezbędna wydaje się pomoc adwokata, nie przydzieli adwokata z urzędu Powodowi.


E. Wydanie wyroku:

Sąd może uznać, że Powód ma rację, wówczas zasądza od Pozwanego kwotę alimentów, według własnego uznania i doświadczenia życiowego, mając na względzie zebrany materiał dowodowy (nie zawsze będzie to kwota wskazana w pozwie).

Sąd może również uznać, że Powodowi nie należą się alimenty. Wówczas oddala pozew, a Powodowi przysługuje możliwość wniesienia apelacji od wyroku, o czym sąd obowiązany jest go pouczyć.


F. Uchylanie się od płacenia zasądzonych alimentów:

Gdy sąd przyzna uprawnionemu alimenty, a Pozwany nie reguluje ich, albo reguluje rzadko i nieregularnie, można wszcząć postępowanie karne, wnosząc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (jeśli zalega on z płatnością co najmniej 3 rat alimentów np. 3 miesięcy jeśli alimenty należą się co miesiąc).

 

Podstawa prawna:

Obowiązek alimentacyjny wynika z art. 128 i następnych Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Uprawniony może wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów, na podstawie art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


JAK EDYTOWAĆ WZÓR:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór