Powrót do góry
Pozew o alimenty Wypełnij wzór

Pozew o alimenty

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 22.06.2021
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,7 - 46 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 22.06.2021

Rozmiar: 2-3 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,7 - 46 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty wnosi do sądu osoba, która nie ma środków do życia (np. dziecko, w którego imieniu działa opiekun prawny) i żąda w nim zasądzenia przez sąd alimentów od osoby, która powinna ją utrzymywać lub łożyć na jego wychowanie (np. drugiego rodzica). Jeśli obowiązek alimentacyjny jest już zasądzony wyrokiem sądu, a osoba zobowiązana nie zapłaciła co najmniej trzech rat alimentów albo równowartości 3 rat alimentów np. alimentów za trzy miesiące, można wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji na policję lub do prokuratury.

Alimenty są to obligatoryjne świadczenia (zwykle w formie pieniężnej) na rzecz innej osoby prywatnej, wynikające z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa, które często są zasądzone wyrokiem sądowym.

Warto również podkreślić, że nie ma możliwości wnoszenia pozwu o alimenty od małżonka, z którym nadal pozostaje się w małżeństwie. Jeśli jednak jeden z małżonków nie przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, można wnieść wniosek do sądu o wypłacanie przez pracodawcę części wynagrodzenia drugiego małżonka do rąk małżonka potrzebującego.

I. POWÓD:

Zasadniczo, uprawnionymi do alimentów są osoby, które znajdują się w niedostatku i z tego powodu potrzebują pomocy, a druga osoba ma zarobkowe i majątkowe możliwości, aby taką pomoc udzielić. Szczególny obowiązek spoczywa na rodzicach względem dzieci oraz byłym małżonku. Dalsi krewni będą zobowiązani dopiero w drugiej kolejności, jeśli ani rodzice, ani małżonek, ani usamodzielnione dzieci, nie mogą wspomóc finansowo osoby znajdującej się w niedostatku.

Osoba, uprawniona do alimentów, nie musi być pełnoletnia, aby wystąpić z pozwem do sądu. Jeśli Powód nie jest pełnoletni, w jego imieniu działa jego reprezentant prawny np. rodzic lub inny opiekun prawny.


Alimenty dla dziecka:

W sytuacji domagania się alimentów dla dziecka, wymagane jest, aby ojciec dziecka był wpisany w akcie urodzenia dziecka, jako jego ojciec. Ojciec dziecka będzie wpisany w akcie urodzenia dziecka z urzędu, jeśli jest mężem matki. Jeśli małżeństwo rodziców dziecka ustało lub zostało unieważnione, a dziecko przyszło na świat przed 300 dniami, od tego ustania lub unieważnienia małżeństwa, mąż matki będzie wpisany jako ojciec dziecka, chyba że wystąpi do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeśli matka i ojciec dziecka nie są małżeństwem należy złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka przez ojca w urzędzie miasta (urzędzie stanu cywilnego). Jeśli ojciec dziecka nie chce go uznać albo istnieją wątpliwości, kto jest ojcem dziecka, można wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa.

Ojciec dziecka, które ma się urodzić, nawet jeśli nie jest mężem kobiety, która jest w ciąży, powinien pokryć wydatki związane z ciążą, porodem i okresem co najmniej 3 miesięcy utrzymania matki w okresie porodu oraz dziecka w pierwszych 3 miesiącach jego życia. Obowiązek ten pozostaje aktualny, nawet jeśli dziecko urodziło się martwe.


II. POZWANY:

Co do zasady, zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie są krewni w linii prostej, byli małżonkowie oraz rodzeństwo, w następującej kolejności:

1/ usamodzielnione dzieci i wnuki wobec swoich rodziców;

2/ były mąż lub była żona, co do zasady jeśli znajdą się w niedostatku, a drugi były małżonek ma możliwości zarobkowe lub majątkowe. Wyjątek stanowi rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka, wówczas może on być zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów nawet gdy były małżonek nie znalazł się w niedostatku, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać;

3/ matka i ojciec, wobec swojego dziecka (do momentu gdy nie ma ono możliwości zarobkowych oraz nie ma jeszcze żony lub męża ani własnych pełnoletnich dzieci, mających możliwości zarobkowe);

4/ dziadek i babcia, wobec osoby bezdzietnej, której dzieci lub rodzice już nie żyją albo nie mają zdolności zarobkowych (w tym wobec niepełnoletniej wnuczki lub wnuka);

5/ rodzeństworodzeństwo przyrodnie (jeśli osoba nie ma dzieci, rodziców i dziadków albo nie są oni w stanie utrzymywać uprawnionego), jeśli płacenie alimentów nie wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego rodziny.


III. WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW:

Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów, a także od uzasadnionych potrzeb osoby, której alimenty się należą. Są to pieniądze, które pomogą w utrzymaniu (a w przypadku dziecka, także w wychowaniu) osoby uprawnionej do alimentów.

Wysokość alimentów należy ustalić na podstawie rachunków z przeciętnych wydatków miesięcznych (na mieszkanie, wyżywienie, ubranie, środki higieny, opłaty za szkołę, przedszkole czy żłobek, książki, opłaty za zajęcia dodatkowe, korepetycje, wydatki na transport, ubezpieczenie, koszty rozrywki np. wyjście na basen, do kina, teatru itd.), ale również wydatków jednorazowych rocznych, jak wycieczki wakacyjne, wizyty lekarskie itd. Wydatki mieszkaniowe, takie jak czynsz za mieszkanie, opłaty za prąd, gaz, wywóz śmieci, wodę itd. dzieli się na ilość osób, które je zamieszkują. Te wszystkie wydatki należy przedstawić w skali miesięcznej.

Następnie należy się zastanowić, czy sumę wszystkich wydatków na dziecko podzielić na pół pomiędzy rodzicami czy przedstawić w innej proporcji. Warto pamiętać, że opieka niematerialna tj. codzienne wyżywienie, ubranie, zaprowadzenie do szkoły, leczenie, sprawowanie opieki itd. to też forma alimentacji lecz w naturze, niepieniężna, która obniża obowiązek wkładu finansowego na opiekę tego rodzica, który ją sprawuje.

Jeśli 100 % opieki i wychowania w naturze obciąża jednego rodzica, drugi rodzic może być zobowiązany do ponoszenia 100% finansowych wydatków miesięcznych na dziecko, a w konsekwencji, kwota miesięcznych wydatków na dziecko nie będzie dzielona po równo pomiędzy obydwojga rodziców, lecz w wysokości 100% zasądzona od drugiego rodzica.

Jeśli obydwoje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem mniej więcej po równo, wówczas kwoty wydatków dzielą się po połowie pomiędzy matką i ojcem dziecka. Jeśli zaś jeden rodzic ponosi większy wkład niepieniężny, należy podzielić wydatki miesięczne w stopniu proporcjonalnym do tych wkładów.


Niezaspokojone potrzeby do 3 lat wstecz:

Alimenty są zasądzone przede wszystkim na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej. Można jednak domagać się zasądzenia świadczeń za okres ubiegły, najwyżej 3 lata przed wniesieniem pozwu o zasądzenie alimentów, jeśli nadal uprawniony do alimentów ma jakieś niezaspokojone potrzeby lub pożyczki za ten ubiegły okres np. zaciągnięcie kredytu w celu dokonania opłat za mieszkanie, rachunków i faktur, leczenia, rehabilitacji, kosztów utrzymania itd. Innymi słowy, okres 3 lat nie oznacza, że alimenty można wyliczyć za cały okres 3 lat wstecz, od wniesienia pozwu. Wcześniejsze niezaspokojone potrzeby, z dawniejszego okresu niż 3 lata, uważa się za wygasłe.


IV. DARMOWA POMOC PRAWNA

W każdym mieście, zwykle w budynku urzędu miasta, adwokaci lub radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które nie mają środków do życia, kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, małoletnich osób do 26 roku życia.

V. JAK STOSOWAĆ DOKUMENT?


1. Zawezwanie do próby ugodowej:

Wniesienie pozwu do sądu powinno być poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z drugą stroną konfliktu.

Najczęstszym sposobem jest skorzystanie z zawezwania do próby ugodowej, które wysyła się do sądu. Sąd prześle zawezwanie stronie przeciwnej i wyznaczy posiedzenie, na którym będzie nakłaniał strony do zawarcia ugody i zrezygnowania z rozstrzygnięcia konfliktu przed sądem z wykorzystaniem wszystkich, czasochłonnych środków dowodowych m.in. przesłuchania świadków, przeprowadzenia opinii biegłego, dokonania oględzin i innych form dowodzenia. Próba ugodowa jest więc przeprowadzana przy udziale sędziego i poprzedza proces cywilny.

2. Elementy pozwu:

Pozew zawiera wniosek o zasądzenie alimentów od Pozwanego. W treści pozwu znajduje się wniosek o zabezpieczenie alimentów w postaci nałożenia obowiązku płacenia okresowych świadczeń od Pozwanego, jeszcze w trakcie postępowania, a więc przed wydaniem wyroku.

Do pozwu należy dołączyć następujące załączniki (każdy w dwóch egzemplarzach):

  • drugi egzemplarz tego samego pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami, który sąd przekaże drugiej stronie;
  • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, czyli dowód tego, że strona starała się rozstrzygnąć spór polubownie;
  • odpis aktu małżeństwa, jeśli strony są małżeństwem (zwykle wymagany jest odpis nie starszy niż 3 miesiące od dnia wydania);
  • odpis aktów urodzenia dzieci (jeśli strony mają wspólne dzieci na utrzymaniu);
  • rachunki i inne dowody płatności, faktury za przeciętne wydatki miesięczne;
  • wykaz dochodów powoda (jeśli pracuje);
  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz deklarację podatkową (jeśli Powód wnosi o przyznanie mu adwokata lub radcy prawnego z urzędu).

Powód powinien wydrukować pozew w dwóch egzemplarzach, a następnie obydwa podpisaćwysłać do sądu, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jeden z nich sąd przekaże Pozwanemu. Pozew wysyła się według wyboru Powoda, albo do sądu rejonowego w mieście zamieszkania Pozwanego albo, jeśli Powód tak woli, może go wysłać do sądu rejonowego w swoim mieście zamieszkania.

Pozew w zakresie roszczeń alimentacyjnych jest zwolniony z opłaty sądowej od pozwu.

Sąd może stwierdzić braki w pozwie. Wówczas wezwie Powoda do jego uzupełnienia w przewidzianym terminie. Brak uzupełnienia braków oznacza, że sąd nie będzie dalej zajmował się sprawą, gdyż pozew ulegnie odrzuceniu.

Jeśli sąd stwierdzi, że pozew jest kompletny, nada bieg sprawie, wezwie strony i świadków na rozprawę, wysłucha wszystkich, a następnie wyda wyrok. Może uznać, że Powód ma rację, wówczas zasądza od Pozwanego kwotę alimentów (nie zawsze będzie to kwota wskazana w pozwie). Sąd może również uznać, że Powodowi nie należą się alimenty. Wówczas oddala pozew, a Powodowi przysługuje możliwość wniesienia apelacji od wyroku, o czym sąd go pouczy.


3. Uchylanie się od płacenia zasądzonych alimentów:

Gdy sąd przyzna uprawnionemu alimenty, a Pozwany nie reguluje ich, albo reguluje rzadko i nieregularnie, można zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, a więc nie udało się uzyskać alimentów za co najmniej 2 raty alimentów, Powód może wnieść w urzędzie miasta wniosek o przyznanie mu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dotyczy tylko dzieci do 18 roku życia lub studentów do 25 roku życia).

Jeśli Pozwany zalega z płatnością równowartości co najmniej 3 rat alimentów, można wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.


Podstawa prawna:

Obowiązek alimentacyjny wynika z art. 128 i następnych Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Uprawniony może wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów, na podstawie art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


JAK EDYTOWAĆ WZÓR:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór