Powrót do góry

Pozew o alimenty

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, komu powinny należeć się alimenty. Wybranie odpowiedzi "dziecko małoletnie" oznacza, że pozew jest kierowany w imieniu małoletniego dziecka, które nie jest jeszcze pełnoletnie. Dziecko to będzie reprezentowane przez swojego opiekuna prawnego np. matkę, babcię i na jej ręce będzie wypłacane ewentualnie przyznane alimenty. Wybranie odpowiedzi: "dziecko pełnoletnie, ale nie mające środków na własne utrzymanie" oznacza, że pozew jest kierowany przez dziecko rodziców, które domaga się od nich lub jednego z nich, alimentów, gdyż nie jest w stanie się samo utrzymać, a nie ma jeszcze swoich dzieci, na których to spoczywałby obowiązek jego utrzymywania. Wybranie odpowiedzi: "żona lub była żona" oznacza, że alimenty są dochodzone od męża lub byłego męża, który to ma obowiązek utrzymywać żonę lub byłą żonę w sytuacji, gdy dzieci są małoletnie albo nie ma jeszcze dzieci. Wybranie odpowiedzi: "mąż lub były mąż" oznacza, że alimenty są dochodzone od żony lub byłej żony, która to ma obowiązek utrzymywać męża lub byłego męża w sytuacji, gdy dzieci są małoletnie albo nie ma jeszcze dzieci. Wybranie odpowiedzi: "inny krewny" oznacza, że alimenty są dochodzone od rodzeństwo, rodziców (jeśli uprawniony założył już własną rodzinę, co oznacza, że rodzice mają obowiązek alimentacyjny dopiero w dalszej kolejności), dziadków lub innych krewnych. Wybranie odpowiedzi: "inna osoba" oznacza, że osoba występująca o alimenty, domaga się ich zasądzenia od innej osoby, niż wymienione wyżej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________


Sąd Rejonowy w ________

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ________

Powód:

małoletni: ________

PESEL: ________

Adres: ________

reprezentowany przez:

Opiekuna prawnego:

________

Adres: ________

PESEL: ________

Pozwany:

________

Adres: ________

PESEL: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł (słownie: ________)


Pozew o alimenty na dziecko


I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz małoletniego Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, na ręce opiekuna prawnego ________, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: KPC) w zw. z art. 730 par. 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł miesięcznie (słownie: ________) celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Nadanie wyrokowi zasądzającemu alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności.

IV. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

V. Wydanie wyroku zaocznego, w przypadku niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

VI. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.


Uzasadnienie:

I. Obowiązek rodziny pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Rodzice obowiązani są do utrzymywania i wychowywania swojego dziecka lub dziecka przysposobionego, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W ten sposób uczestniczą w zaspokajaniu jego potrzeb.

II. Więź łącząca Powoda z Pozwanym i brak wypełniania obowiązku łożenia na utrzymanie Powoda przez Pozwanego:

Pozwany bezzasadnie uchyla się od obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka, mimo że jest ojcem, na dowód czego wskazuje się następujący dowód:

Dowód: Akt/a stanu cywilnego, z którego/ych wynika pokrewieństwo Powoda z Pozwanym;

III. Miesięczne koszty Powoda i uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sprawy:

Powód ma ________ miesięcy.

Nie wymaga leczenia.

Posiada następujący majątek:

________

Miesięczny koszt utrzymania Powoda na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, których domaga się od Pozwanego, wynosi: ________ zł (słownie: ________). Kwoty te są niezbędne w szczególności na pokrycie wyżywienia Powoda, wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, pokrycie środków na transport, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, ochronę zdrowia i leczenie.

Wartość przedmiotu sprawy została określona na kwotę dwunastokrotności kwoty mięsiecznej alimentów, które powinny wynosić: ________ zł.

Opiekun prawny Powoda uzyskuje miesięczny dochód w wysokości: ________ zł, co jest niewystarczające na utrzymanie siebie i dziecka.

IV. Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy. Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.


________________

własnoręczny podpis opiekuna prawnego Powoda5585822828:

1. 85288 22285 8 25858228228;

________. 822/5 82525 828882222, 2 2225222/285 822825 2225288228282 82522;

________. 85855228, 2522552, 25552222 828282222828222 8 525855282285 22285 2552 8222 528252;

________. 22252 52852528 25228 5282825

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________


Sąd Rejonowy w ________

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ________

Powód:

małoletni: ________

PESEL: ________

Adres: ________

reprezentowany przez:

Opiekuna prawnego:

________

Adres: ________

PESEL: ________

Pozwany:

________

Adres: ________

PESEL: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł (słownie: ________)


Pozew o alimenty na dziecko


I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz małoletniego Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, na ręce opiekuna prawnego ________, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: KPC) w zw. z art. 730 par. 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł miesięcznie (słownie: ________) celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Nadanie wyrokowi zasądzającemu alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności.

IV. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

V. Wydanie wyroku zaocznego, w przypadku niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

VI. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.


Uzasadnienie:

I. Obowiązek rodziny pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Rodzice obowiązani są do utrzymywania i wychowywania swojego dziecka lub dziecka przysposobionego, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W ten sposób uczestniczą w zaspokajaniu jego potrzeb.

II. Więź łącząca Powoda z Pozwanym i brak wypełniania obowiązku łożenia na utrzymanie Powoda przez Pozwanego:

Pozwany bezzasadnie uchyla się od obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka, mimo że jest ojcem, na dowód czego wskazuje się następujący dowód:

Dowód: Akt/a stanu cywilnego, z którego/ych wynika pokrewieństwo Powoda z Pozwanym;

III. Miesięczne koszty Powoda i uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sprawy:

Powód ma ________ miesięcy.

Nie wymaga leczenia.

Posiada następujący majątek:

________

Miesięczny koszt utrzymania Powoda na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, których domaga się od Pozwanego, wynosi: ________ zł (słownie: ________). Kwoty te są niezbędne w szczególności na pokrycie wyżywienia Powoda, wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, pokrycie środków na transport, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, ochronę zdrowia i leczenie.

Wartość przedmiotu sprawy została określona na kwotę dwunastokrotności kwoty mięsiecznej alimentów, które powinny wynosić: ________ zł.

Opiekun prawny Powoda uzyskuje miesięczny dochód w wysokości: ________ zł, co jest niewystarczające na utrzymanie siebie i dziecka.

IV. Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy. Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.


________________

własnoręczny podpis opiekuna prawnego Powoda5585822828:

1. 85288 22285 8 25858228228;

________. 822/5 82525 828882222, 2 2225222/285 822825 2225288228282 82522;

________. 85855228, 2522552, 25552222 828282222828222 8 525855282285 22285 2552 8222 528252;

________. 22252 52852528 25228 5282825