Powrót do góry

Pozew o alimenty od krewnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Powód i Pozwany są w związku małżeńskim na dzień sporządzania niniejszego pozwu lub byli małżeństwem, które zostało rozwiązane przez rozwód. Wybranie podpowiedzi: "nie" oznacza, że Pozew i Pozwany nie są małżeństwem na dzień sporządzania niniejszego pozwu o alimenty. Są to więc osoby krewne - wówczas niniejszy pozew pozostaje właściwy i można kontynuować jego wypełnianie. Wybranie podpowiedzi: "tak, byli małżeństwem" oznacza, że strony były małżeństwem, wobec czego niniejszy pozew o alimenty na krewnych nie będzie właściwy. Zamiast niniejszego pozwu zaleca się skorzystanie z pozwu o alimenty na byłego małżonka. Wybranie podpowiedzi: "tak, są małżeństwem" oznacza, że strony są małżeństwem, wobec czego pozew o alimenty nie będzie właściwy - nie można wnosić pozwu o alimenty w trakcie małżeństwa. Jednakże, zamiast dochodzić alimentów, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o dokładanie się małżonka do życia rodzinnego albo pozwem o zaspokajanie potrzeb rodzinnych przez małżonka, jeśli nie uczestniczy on w wydatkach życia rodzinnego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ złPozew o alimenty na wnuka

I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC") w zw. z art. 730 par. 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

IV. Wnoszę o wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania.

VI. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

VII. Oświadczam, że rozstrzygnięcie sprawy w ramach ugodowego załatwienia sprawy okazało się nieskuteczne.


Uzasadnienie:


1) Obowiązek rodziny pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi (art. 128 i 129 par. 1 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy).

Obowiązek łożenia na utrzymanie wnuka następuje wówczas, gdy osoba uprawniona znalazła się w niedostatku, a osoba zobowiązana ma możliwości zarobkowe lub majątkowe, aby tę osobę wspomagać. Ponadto brak jest bliższej rodziny Powoda tj. dzieci, wnuków, żony, rodziców i rodzeństwa, którzy mogliby pomóc Powodowi w utrzymaniu.

Powód znajduje się w niedostatku, z powodu:

________

Dowód:

________

Pozwany, mimo wiedzy na temat sytuacji życiowej i finansowej Powoda, nie pomaga, nie łoży na utrzymanie, mimo że jest babcią Powoda, a brak jest bliższej rodziny tj. dzieci, wnuków, żony i rodziców, którzy mogliby pomóc Powodowi w utrzymywaniu się. Ponadto, Pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby taką pomoc Powodowi udzielić.

Potwierdzenie więzi rodzinnych, może być wyprowadzone z następującego środka dowodowego:

Dowód: Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo Powoda z Pozwanym.


2) Miesięczne koszty Powoda i uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sprawy:

Powód nie posiada majątku i dochodu.

Powód domaga się od Pozwanego zaspokajania niezbędnych potrzeb Powoda w celu pomocy w utrzymaniu Powoda, co w skali miesiąca powinno opiewać na kwotę: ________ zł (słownie: ________).

Dowód: 55855228, 25552222, 2522552, 22288255252582 82822288 22228222285 82552228 8 82588 28288585.

58222 22 85 282282522 8 8282222822888 25 22252882 2282228 8222882285, 5855285, 8525228 5828222 282888222 228255 2552 822285 28228252285 2282228.

Wartość przedmiotu sprawy została określona na kwotę dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty alimentów, w wysokości: ________ zł (słownie: ________), co w skali roku wynosi: ________ zł (słownie: ________).


3) Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Według wiedzy Powoda, Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy.

Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów, wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, ani innych świadczeń socjalno - pomocowych.

882885222 5882222582222 282 228258 52 222 2252 225288222. 882558 225 58522 22822822, 822822 252 25 8822282.


________________
(Podpis Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

3. Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo stron.

4. Rachunki, faktury, paragony, wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu.

5. Wykaz dochodów Powoda.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ złPozew o alimenty na wnuka

I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC") w zw. z art. 730 par. 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

IV. Wnoszę o wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania.

VI. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

VII. Oświadczam, że rozstrzygnięcie sprawy w ramach ugodowego załatwienia sprawy okazało się nieskuteczne.


Uzasadnienie:


1) Obowiązek rodziny pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi (art. 128 i 129 par. 1 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy).

Obowiązek łożenia na utrzymanie wnuka następuje wówczas, gdy osoba uprawniona znalazła się w niedostatku, a osoba zobowiązana ma możliwości zarobkowe lub majątkowe, aby tę osobę wspomagać. Ponadto brak jest bliższej rodziny Powoda tj. dzieci, wnuków, żony, rodziców i rodzeństwa, którzy mogliby pomóc Powodowi w utrzymaniu.

Powód znajduje się w niedostatku, z powodu:

________

Dowód:

________

Pozwany, mimo wiedzy na temat sytuacji życiowej i finansowej Powoda, nie pomaga, nie łoży na utrzymanie, mimo że jest babcią Powoda, a brak jest bliższej rodziny tj. dzieci, wnuków, żony i rodziców, którzy mogliby pomóc Powodowi w utrzymywaniu się. Ponadto, Pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby taką pomoc Powodowi udzielić.

Potwierdzenie więzi rodzinnych, może być wyprowadzone z następującego środka dowodowego:

Dowód: Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo Powoda z Pozwanym.


2) Miesięczne koszty Powoda i uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sprawy:

Powód nie posiada majątku i dochodu.

Powód domaga się od Pozwanego zaspokajania niezbędnych potrzeb Powoda w celu pomocy w utrzymaniu Powoda, co w skali miesiąca powinno opiewać na kwotę: ________ zł (słownie: ________).

Dowód: 55855228, 25552222, 2522552, 22288255252582 82822288 22228222285 82552228 8 82588 28288585.

58222 22 85 282282522 8 8282222822888 25 22252882 2282228 8222882285, 5855285, 8525228 5828222 282888222 228255 2552 822285 28228252285 2282228.

Wartość przedmiotu sprawy została określona na kwotę dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty alimentów, w wysokości: ________ zł (słownie: ________), co w skali roku wynosi: ________ zł (słownie: ________).


3) Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Według wiedzy Powoda, Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy.

Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów, wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, ani innych świadczeń socjalno - pomocowych.

882885222 5882222582222 282 228258 52 222 2252 225288222. 882558 225 58522 22822822, 822822 252 25 8822282.


________________
(Podpis Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

3. Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo stron.

4. Rachunki, faktury, paragony, wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu.

5. Wykaz dochodów Powoda.