Powrót do góry
Wniosek o mediację Wypełnij wzór

Wniosek o mediację

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 13.10.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 13.10.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o mediację

Wniosek o mediację pozwala rozpocząć polubowne rozwiązywanie sporu, między stronami, na drodze mediacji, które to negocjacje docelowo prowadzą do zawarcia ugody. Polega ona na prowadzeniu dobrowolnych negocjacji, przy udziale osoby trzeciej - mediatora, podczas których, obie strony, powinny dokonać wzajemnych ustępstw - nie wystarczy bowiem, gdy jedynie jedna strona je poczyni. Mediacja służy więc znalezieniu sposobu na pogodzenie się stron i wypracowaniu rozwiązania, satysfakcjonującego obie strony. W przeciwieństwie do arbitrażu, pojednanie, w formie mediacji, nie służy ustaleniu, kto ma rację w sporze. Ustępstwa poszczególnych stron nie muszą być obiektywnie równe (np. na płaszczyźnie ekonomicznej).

Mediacja jest poufna. Strony biorą w niej udział dobrowolnie (bez presji, nacisku, przymusu czy obowiązku). Mogą się wycofać na każdym etapie jej trwania. Osoby, dotychczas pozostające w konflikcie, są równouprawnionymi partnerami, poszukującymi rozwiązania wspólnego sporu. Ugoda mediacyjna określa na nowo treść stosunku prawnego, który łączy strony. Mediacja może zostać wszczęta zamiast wniesienia pozwu do sądu - strona występuje z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub z wnioskiem do sądu o zawezwanie do próby ugodowej. Mediacja może również zostać rozpoczęta w trakcie postępowania sądowego, gdyż zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC): "W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży, w każdym stanie postępowania, do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji".


Mediator:

Strony mogą same wybrać osobę mediatora, która przeprowadzi mediację (w przeciwieństwie do sporu sądowego, podczas którego wybór sędziego jest niemożliwy). Mediator, wpisany na listy stałych mediatorów, jest przeszkolony i kompetentny, a jednocześnie bezstronny (jednakowo traktuje obie, równouprawnione strony) i neutralny (nie narzuca własnych propozycji ani nie czerpie korzyści z przedmiotu negocjacji). Mediator jest neutralny i bezstronny, wspiera przebieg negocjacji, łagodząc powstające napięcia i pomagając dojść do porozumienia.

Zalety mediacji:

Mediacja umożliwia ograniczyć koszty postępowania sądowym oraz ograniczyć czas trwania postępowania, gdyż umożliwia szybsze rozwiązanie sporu. Zwiększa ona gwarancję trwałego usunięcia konfliktu i pozwala wypracować akceptowalne, przez strony, rozwiązanie problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Zapewnia równorzędne traktowanie wszystkich stron konfliktu lub sporu i pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu, z punktu widzenia drugiej strony. Zapewnia ona wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się odpowiedzialne za ich wykonanie. Mediacja zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości.


Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera:

  • oznaczenie stron;
  • wskazanie osoby mediatora (jeśli został wybrany) albo instytucji - ośrodek mediacyjny;
  • przedstawienie propozycji ustępstw każdej ze stron;
  • przytoczenie okoliczności, uzasadniających żądanie;
  • podpis wnioskodawcy;
  • wymienienie załączników, w tym: odpis umowy o mediację, jeśli została zawarta (art. 183(7) zd. 2 KPC), dowód doręczenia drugiej stronie wniosku o wszczęcie mediacji (art. 183(6) § 1 KPC), inne dokumenty lub ich odpisy, dotyczące sprawy.

Wniosek powinien być zawarty na piśmie, co oznacza, że niniejszy formularz należy wydrukować, a następnie podpisać odręcznie, przed jego wysłaniem na adres sądu lub strony przeciwnej (jeśli sprawa nie jest zawisła przed sądem).


Listy stałych mediatorów, prowadzone są przez prezesów sądów okręgowych oraz ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie np. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej). Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy, prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, a roszczenie jest przedmiotem postępowania sądowego, sąd wyznaczy mediatora, wyspecjalizowanego w danym rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę, w pierwszej kolejności, stałych mediatorów.


Koszty mediacji

Koszty mediacji wynikają z cenników poszczególnych ośrodków i określone są w umowie o mediację. Jeśli mediacja została rozpoczęta, w wyniku skierowania do mediacji przez sąd, jej koszty są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 921, ze zm.).

Braki we wniosku:

Jeżeli wniosek o mediację nie posiada wszystkich, wymienionych wyżej warunków formalnych, sąd wezwie wnioskodawcę do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia wniosku w terminie tygodniowym. Wnioskodawcy, który nie poprawi wniosku, w terminie tygodniowym, zostanie zwrócony wniosek, a więc mediacja nie zostanie wszczęta.

Przebieg mediacji i zatwierdzenie ugody przez sąd:

Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

Mediację prowadzi się, na podstawie:

  • umowy o mediację, która może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację (art. 183[6] § 1 KPC);
  • postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator art. 183[12] KPC. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

Następnie mediator niezwłocznie składa protokół ugody w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, według właściwości ogólnej lub wyłącznej (art. 183[13] § 1 KPC). W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji, mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę (art. 183[13] § 2 KPC). Po zawarciu ugody przed mediatorem, sąd przeprowadza postępowanie do zatwierdzenia ugody, zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym (art. 183[14] KPC). Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub w części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody, zawartej przed sądem (art. 183[15] § 1 KPC).

Podstawa prawna:

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o mediację wynika z art. 183[6] ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór