Powrót do góry
Wezwanie do zapłaty Wypełnij wzór

Wezwanie do zapłaty

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 26.11.2022
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4 - 35 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 26.11.2022

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4 - 35 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest to pismo, które oczekujący zapłaty (wierzyciel) kieruje do dłużnika, celem upomnienia go o konieczności płatności umówionej kwoty, w terminie wskazanym w wezwaniu. Brak zapłaty, we wskazanym terminie, może spowodować rozpoczęcie naliczania odsetek, od wymagalnej kwoty, oraz skierowanie przez wierzyciela pozwu do sądu.


Jak korzystać z dokumentu?

Przyjmuje się, że wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

 • datę i miejsce jego sporządzenia;
 • dane wierzyciela;
 • dane dłużnika;
 • opis stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty;
 • kwotę długu i termin spłaty;
 • poinformowanie o rozpoczęciu naliczania odsetek od wymaganej kwoty, w sytuacji braku uiszczenia płatności we wskazanym terminie;
 • poinformowanie o wniesieniu pozwu o zapłatę do właściwego sądu, w sytuacji braku uregulowania płatności w wyznaczonym terminie;
 • numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien dokonać zapłaty;
 • odręczny podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty (wierzyciela).

Termin, wskazany w wezwaniu do spłaty długu jest dowolny np. 7 lub 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie. Wezwanie należy wysłać listem poleconym, gdyż dowód takiego wysłania (jak również kopia wezwania do zapłaty) stanowią załączniki do pozwu o zapłatę, które kieruje się do sądu w sytuacji, gdy dłużnik nie spłacił zadłużenia, mimo otrzymania wezwania. Wraz z doręczeniem wezwania dłużnikowi, zaczyna płynąć termin do zapłaty, wskazany w wezwaniu, a jego upływ może rozpocząć naliczanie odsetek od wymagalnej kwoty.

Brak uregulowania należności w terminie wskazanym w wezwaniu może powodować wniesienie przez wierzyciela pozwu o zapłatę do właściwego sądu.

Właściwość sądu:

Co do zasady, sąd właściwy to ten, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Istnieją jednak liczne wyjątki od tej zasady m.in.:

 • W sprawach o roszczenia alimentacyjne, ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
 • W sprawach ze stosunku małżeństwa właściwy będzie sąd ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich nadal zamieszkuje w tym okręgu.
 • W sprawach z tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisu, polecenia lub innych rozrządzeń testamentowych właściwy będzie sąd miejsca pobytu spadkodawcy.
 • W sprawach dotyczących umów właściwy będzie sąd miejsca wykonania umowy.
 • W sprawach roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, powództw o własność, inne prawa rzeczowe, posiadanie właściwy będzie sąd miejsca położenia nieruchomości.
 • W sprawach przeciwko przedsiębiorcom właściwy będzie sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział.


Podstawa prawna:

Konieczność wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty wynika z art. 455 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór