Powrót do góry
Wezwanie do zapłaty Wypełnij wzór

Wezwanie do zapłaty

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 07.09.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 07.09.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest to pismo, które wierzyciel kieruje do dłużnika, celem upomnienia go o konieczności zapłaty umówionej kwoty, w terminie wskazanym w wezwaniu, a brak zapłaty może spowodować rozpoczęcie naliczania odsetek od wymagalnej kwoty i skierowanie przez wierzyciela pozwu do sądu.

Nie ma żadnych ustawowych wymagań co do formy wezwania do zapłaty. Jedynym wymogiem jest wysłanie wezwania do dłużnika listem poleconym, gdyż dowód takiego wysłania, jak również samo wezwanie do zapłaty stanowią załączniki do pozwu o zapłatę, skierowanego do sądu.

Przyjmuje się, że wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia;
 • dane wierzyciela;
 • dane dłużnika;
 • opis stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty;
 • kwotę długu;
 • termin spłaty długu;
 • poinformowanie o rozpoczęciu naliczania odsetek od wymaganej kwoty, w sytuacji braku uiszczenia płatności we wskazanym terminie;
 • poinformowanie o wniesieniu pozwu o zapłatę do właściwego sądu, w sytuacji braku uregulowania płatności w wyznaczonym terminie;
 • numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien dokonać zapłaty;
 • odręczny podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty (wierzyciela).


Stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty to okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie dłużnika np. umowa sprzedaży, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę.

Termin, wskazany w wezwaniu do spłaty długu jest dowolny np. 7 lub 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.

Sąd właściwy to ten, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady w sytuacji tzw. właściwości wyłącznej, przemiennej lub wyboru innego sądu właściwego w umowie wiążącej strony. Sądem właściwym będzie:

 • sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej: w sprawach o roszczenia alimentacyjne, ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczczenia;
 • sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział: w sprawach przeciwko przedsiębiorcom;
 • sąd miejsca wykonania umowy: w sprawach dotyczących umów;
 • sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę: w sprawach o czyny niedozwolone;
 • sąd miejsca, gdzie pełnomocnik procesowy prowadzi sprawę: w sprawach o zapłatę należności za prowadzenie sprawy;
 • sąd miejsca położenia nieruchomości: w sprawach roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, powództw o własność, inne prawa rzeczowe, posiadanie;
 • sąd miejsca płatności czeku lub weksla: w sprawach przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku;
 • sąd miejsca pobytu spadkodawcy: w sprawach z tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisu, polecenia lub innych rozrządzeń testamentowych;
 • sąd ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich nadal zamieszkuje w tym okręgu: w sprawach ze stosunku małżeństwa;
 • sąd, który strony wybrały w umowie: jeśli umowa zawiera klauzulę dotyczącą wyboru sądu właściwego.


Jak stosować dokument?

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie. Tak sporządzony dokument należy wysłać do dłużnika, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wraz z doręczeniem wezwania dłużnikowi, zaczyna płynąć termin do zapłaty, wskazany w wezwaniu, a jego upływ może rozpocząć naliczanie odsetek od wymagalnej kwoty.

Brak uregulowania należności w terminie wskazanym w wezwaniu może powodować wniesienie przez wierzyciela pozwu o zapłatę do właściwego sądu.


Podstawa prawna:

Konieczność wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty wynika z art. 455 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór