Powrót do góry
Faktura Wypełnij wzór

Faktura

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 6 dni temu
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 6 dni temu

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Faktura

Faktura jest to dokument księgowy potwierdzający cenę sprzedaży oraz szczegóły dotyczące płatności za sprzedaż towaru lub wykonanie usługi, za co zwykle odprowadza się podatek VAT. Jest to szczególny rodzaj rachunku, wystawiony przez przedsiębiorcę (podatnika VAT). Dokument ten wydaje się w obiegu między przedsiębiorcami. Faktura może być też wydana przez przedsiębiorcę osobie fizycznej, konsumentowi.

Dokument nadaje się dla wszystkich rodzajów towarów i usług.

1 listopada weszła w życie ustawa wprowadzająca tzw. matrycę stawek VAT, której obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.


Elementy składowe faktury:

Faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer identyfikujący fakturę, przy zachowaniu ciągłości numeracji;
 • imiona i nazwiska lub nazwy i adresy obu stron transakcji: podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • NIP obu stron: podatnika i nabywcy towarów lub usług (chyba że nabywca nie jest podatnikiem - przedsiębiorcą, wówczas podaje się tylko numer sprzedawcy);
 • datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą);
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • suma cen dostarczonych towarów lub wykonanych usług, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwotę należności ogółem.


Jak stosować dokument?

Dokument należy wypełnić odpowiadając na wszystkie pytania, wydrukować, podpisaćwysłać lub przekazać kupującemu lub usługobiorcy (chyba, że faktura jest wystawiona w ramach samofakturowania). Możliwe jest też posługiwanie się wersją elektroniczną faktury (czyli bez konieczności drukowania), jeśli obie strony umowy wyraziły na to zgodę.

Stawki VAT:

Od 1 listopada 2019 r. można występować z wnioskiem do Krajowej Izby Skarbowej o wydanie WIS (wiążących informacji stawkowych). WIS informuje podatników o stawce podatku VAT, którą powinni stosować przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług oraz jednocześnie wiąże organ podatkowy wobec podmiotu, dla którego został wydany, w odniesieniu do towaru albo usługi, której dotyczy. Organ podatkowy nie może wiec kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, gdy towar albo usługa jest tożsama z opisem zawartym w WIS.

Należy wybrać właściwą stawkę VAT: 23%, 8%, 7%, 4% lub inną, samemu wskazaną, stawkę. Listę wskazującą odpowiednie stawki VAT można znaleźć w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719, ze zm.);

 • 23% - stawka podstawowa, którą stosuje się zawsze, gdy przepisy podatkowe nie przewidują innej stawki podatku dla danego towaru lub usługi (stawka domyślna);
 • 8% - stawka obniżona, którą stosuje się przy sprzedaży m.in. sprzedaż kawy, herbaty, wody, cukrów, towarów zwykle używanych w rolnictwie, usługi związane z rolnictwem i chowem;
 • 7% - stawka obniżona, którą stosuje się m.in. w razie dostawy produktów rolnych;
 • 4% - stawka obniżona, którą obecnie objęte są m.in. opodatkowanie usług taksówek osobowych w formie ryczałtowej;
 • 0% - stawka przewidziana m.in. drukarki, skanery, ale również eksport towarów i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (gdy dostawa towaru lub świadczenie usług znajduje się w innym kraju Unii Europejskiej, podatek VAT odprowadza odbiorca towaru lub usługi w swoim kraju).

W niniejszym wzorze faktury nie uwzględniono stawki 5%, którą należy wpisać, po wybraniu odpowiedzi: "inne". Stawka 5% przewidziana jest w razie sprzedaży m.in. mięsa, warzyw, owoców, orzechów, ciastek, produktów mleczarskich, pieczywa, artykułów higienicznych.

Zwolnienie z VAT – stosują zarówno przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (ze względu na obrót danym towarem lub usługą, zwolnioną przez ustawę z VAT), jak i przedsiębiorcy stosujący zwolnienie podmiotowe według branży (np. usługi lekarza).

Podatek należny rozlicza nabywca lub np (nie podlega opodatkowaniu) – to oznaczenie stosuje się najczęściej w przypadku sprzedaży usług poza Polskę (obrót transgraniczny), kiedy VAT płaci nabywca w swoim kraju.


Import lub eksport sprzedaży towaru lub wykonania usług:

Co do zasady, w sytuacji sprzedaży towarów lub wykonania usług dla przedsiębiorców mających swoją siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, faktura powinna być wystawiona bez naliczonego podatku VAT (podatek na fakturze wyniesie 0 zł), z adnotacją, że "podatek należny rozlicza nabywca".

Podatek VAT odprowadza się bowiem w miejscu sprzedaży towaru lub wykonania usługi, co oznacza, że jest to miasto, w którym ma siedzibę kupujący lub odbiorca usługi.

Istnieje kilka wyjątków, gdzie podatek w transakcji transgranicznej wyjątkowo nie płaci nabywca m.in. w zakresie usług pośrednictwa, usług związanych z nieruchomościami, usług transportu towarów i pasażerów, usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy, usług elektronicznych, usług telekomunikacyjnych i nadawczych oraz usług turystyki.

Więcej informacji na temat płatności VAT w sytuacjach transgranicznych, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości.

Szczególne rodzaje faktur:

Metoda kasowa: obowiązek podatkowy powstaje nie z chwilą otrzymania towaru lub usługi, ale z chwilą otrzymania zapłaty za towar lub usługę. Z takiej metody mogą skorzystać np. mali podatnicy. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jest to dawna nazwa faktury VAT-MP, która w 2013 otrzymała nazwę "metoda kasowa".

Metoda samofakturowania: Jest to odwrócenie generalnej zasady, że sprzedaż potwierdza sprzedawca, który wystawia fakturę. Ustawa o VAT dopuszcza możliwość przeniesienia obowiązku udokumentowania sprzedaży na nabywcę w drodze tzw. samofakturowania. Faktura wystawiona przez nabywcę, poza elementami wymaganymi dla zwykłej faktury, powinna dodatkowo zawierać wyraz „samofakturowanie".

Procedura marży: Wystawianie faktur w procedurze marży wymaga specyficznego oznaczenia np. „procedura marży dla biur podróży" lub „procedura marży – towary używane" lub „procedura marży – dzieła sztuki" lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki". Ma to zastosowanie w przypadku świadczenia usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Split payment (mechanizm podzielonej płatności): Dla sprzedaży dokonanej po 1 listopada 2019 r., dotyczącej towarów lub usług wrażliwych np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane (przewidzianych w załączniku 15 do ustawy o VAT), których równowartość przekracza 15 tysięcy zł, należy w fakturze zawrzeć oznaczenie: "mechanizm podzielonej płatności".

Wystawienie faktury w sytuacji zwolnienia z VAT:

Podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący zgłosi żądanie jej wystawienia, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty: wówczas fakturę należy wystawić.

Podstawa prawna:

Wymagania dotyczące elementów składowych faktury zawierają się w przepisie art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Stawki podatku VAT określone są w art. 41 i nast. w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór