Powrót do góry
Pozew o zapłatę Wypełnij wzór

Pozew o zapłatę

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 07.06.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 07.06.2019

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę jest to pismo skierowane do sądu, w którym osoba żądająca zaległej kwoty (powód) wnosi, aby sąd zasądził od drugiej strony (pozwanego) zapłatę nieuiszczonych przez pozwanego pieniędzy. Pismo to musi zostać poprzedzone wysłaniem do pozwanego listu poleconego, wzywającego go do zapłaty spornej kwoty.

Pozew o zapłatę powinien zawierać wszystkie elementy pisma procesowego tj. powinien:

 • zawierać datę i miejsce sporządzenia pozwu.
 • wskazać sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 • wymieniać strony postępowania wraz z adresami, numerem PESEL (gdy stroną jest osoba fizyczna) lub numerem NIP (gdy stroną jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej).
 • wskazywać wartość przedmiotu sporu (wyliczoną wartość pieniężną żądania). Do wartości tej nie wlicza się odsetek.
 • zawierać oznaczenie pisma czyli zawarcie sformułowania: "pozew o zapłatę".
 • zawierać wskazanie żądania pozwu tj. żądanie zapłaty nieuiszczonej kwoty.
 • zawierać wnioski dodatkowe tj.
  • wniosek o zwrot kosztów procesu;
  • wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym, jeśli będą spełnione przesłanki;
  • wniosek o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;
  • wniosek o wydanie wyroku zaocznego, w przypadku zaistnienia przesłanek.
 • zawierać zwięzły opis uzasadnienia żądania zapłaty kwoty wymagalnej.
 • zawierać wskazanie dowodów, na okoliczność braku zapłaty.
 • zawierać własnoręczny podpis.
 • zawierać załączniki tj. listę dokumentów, które powód dołącza do pisma na okoliczność braku zapłaty.
 • zawierać załącznik w postaci odpisu pozwu wraz z załącznikami dla każdego dłużnika.
 • zawierać dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Jeśli pozew nie będzie zawierał wszystkich elementów wyżej wymienionych, sąd wezwie powoda do uzupełnienia braków. Może to niepotrzebnie opóźnić rozpatrzenie sprawy.

Pozew może zostać sporządzony i wniesiony również przez pełnomocnika. Wówczas do pozwu należy również załączyć dokument udzielenia pełnomocnictwa i dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.


Sąd właściwy:

Sąd właściwy rzeczowo zależy od wartości przedmiotu sporu:

 • dla sporów o kwoty przekraczające 75000 zł, sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy.
 • dla sporów o kwoty niższe niż 75 000 zł, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy.


Sąd właściwy miejscowo to ten, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika (pozwanego). Istnieją jednak wyjątki od tej zasady w sytuacji tzw. właściwości wyłącznej, przemiennej lub wyboru innego sądu właściwego w umowie wiążącej strony. Sądem właściwym będzie:

 • sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej: w sprawach o roszczenia alimentacyjne, ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczczenia;
 • sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział: w sprawach przeciwko przedsiębiorcom;
 • sąd miejsca wykonania umowy: w sprawach dotyczących umów;
 • sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę: w sprawach o czyny niedozwolone;
 • sąd miejsca, gdzie pełnomocnik procesowy prowadzi sprawę: w sprawach o zapłatę należności za prowadzenie sprawy;
 • sąd miejsca położenia nieruchomości: w sprawach roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, powództw o własność, inne prawa rzeczowe, posiadanie;
 • sąd miejsca płatności czeku lub weksla: w sprawach przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku;
 • sąd miejsca pobytu spadkodawcy: w sprawach z tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisu, polecenia lub innych rozrządzeń testamentowych;
 • sąd ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich nadal zamieszkuje w tym okręgu: w sprawach ze stosunku małżeństwa;
 • sąd, który strony wybrały w umowie: jeśli umowa zawiera klauzulę dotyczącą wyboru sądu właściwego.


Postępowanie przed sądem:

Wniesienie pozwu do sądu powinno być poprzedzone próbą ugodowego załatwienia sporu z drugą stroną konfliktu. Najczęstszym sposobem jest skorzystanie z zawezwania do próby ugodowej, które wysyła się do sądu. Sąd prześle zawezwanie stronie przeciwnej i wyznaczy posiedzenie, na którym będzie nakłaniał strony do zawarcia ugody i zrezygnowania z rozstrzygnięcia konfliktu przed sądem z wykorzystaniem wszystkich, czasochłonnych środków dowodowych m.in. przesłuchania świadków, przeprowadzenia opinii biegłego, dokonania oględzin i innych form dowodzenia. Próba ugodowa jest więc przeprowadzana przy udziale sędziego i poprzedza proced cywilny.

Jeśli próby ugodowe nie zaowocują rozstrzygnięciem konfliktu, postępowanie będzie się toczyło w zwykłym procesie, strony będą wzywane na rozprawy sądowe i sąd przeprowadzi niezbędne postępowanie dowodowe: wysłucha świadków, jeśli będzie to konieczne wyznaczy biegłych, tłumaczy, specjalistów, przeprowadzi dowód z przesłuchania stron itd.

Możliwe jest także przeprowadzenie szybszego postępowania, w zależności od rodzaju roszczeń tj. postępowania w trybie nakazowym lub postępowania w trybie upominawczym. Sąd może także rozpatrzyć sprawę z urzędu w trybie postępowania uproszczonego, jeśli znajdzie ku temu przesłanki.


1) Postępowanie nakazowe jest to postępowanie, w którym sąd rozpatruje pozew na posiedzeniu niejawnym, a więc strony nie są wzywane do stawiennictwa i sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego. W jego wyniku sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym orzeka, że pozwany musi zapłacić powodowi nieuiszczone roszczenie w ciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania nakazu lub wnieść zarzuty od nakazu, jeśli się z nim nie zgadza. Pozew jest rozpatrzony w trybie postępowania nakazowego jedynie wtedy, gdy dochodzone pozwem roszczenie zostało udowodnione:

 • dokumentem urzędowym;
 • rachunkiem zaakceptowanym przez dłużnika;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • żądaniem zapłaty zaakceptowanym przez dłużnika, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 • wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem należycie wypełnionym, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.


2) Postępowanie upominawcze jest to postępowanie, w którym pozew jest rozpatrywany przez sąd na posiedzeniu niejawnym, a więc strony nie są wzywane do stawiennictwa i sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego. W jego wyniku sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym orzeka, że pozwany musi zapłacić powodowi nieuiszczone roszczenie w ciągu dwóch tygodni, od dnia otrzymania nakazu lub wnieść zarzuty od nakazu, jeśli się z nim nie zgadza. Jest ono możliwe w sprawach o roszczenia pieniężne, po spełnieniu kumulatywnie następujących warunków:

 • roszczenie nie jest bezzasadne;
 • przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości sądu;
 • zaspokojenie roszczenia nie zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego;
 • miejsce pobytu pozwanego jest znane.


3) Sąd może również z urzędu postanowić, że pozew będzie rozpatrywany w postępowaniu uproszczonym. Wówczas sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego z opinii biegłych. Ponadto, postępowanie dowodowe jest uproszczone tzn. sąd stara się rozpoznać sprawę na pierwszej rozprawie, a gdyby okazało się to niemożliwe, sprawa będzie się toczyć w trybie zwykłym. Roszczenie może być rozpatrzone przez sąd w trybie uproszczonym, gdy:

 • sądem właściwym jest Sąd Rejonowy,
 • sprawa dotyczy roszczeń
  • wynikających z umowy o wartości nieprzekraczającej 20 000 zł lub
  • roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.


Opłaty skarbowe od pozwu dzieli się na:

 • opłaty stosunkowe: Opłaty te wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu (od 30 zł do 100 000 zł). W postępowaniu grupowym wynoszą 2 % wartości przedmiotu sporu (od 30 zł do 100.000 zł). Są to opłaty w sprawach majątkowych.
 • opłaty stałe: w sprawach o prawa niemajątkowe lub niektóre majątkowe np. w postępowaniu upominawczym:
  • opłata wynosi 30 zł - gdy wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 2000 zł.
  • opłata wynosi 100 zł - gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 2000 zł do 5000 zł.
  • opłata wynosi 250 zł - gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 5000 zł do 7500 zł.
  • opłata wynosi 300 zł - gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 7500 zł.
 • opłaty tymczasowe: w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili wszczęcią postępowania. Opłata ta wynosi od 30 złotych do 1.000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10.000 złotych. W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określi wysokość opłaty ostatecznej. W przypadku, gdy opłata ostateczna jest wyższa od opłaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu.
 • opłaty podstawowej: 30 zł, w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.


Jak stosować dokument?

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie.

Tak sporządzony dokument należy wysłać do właściwego sądu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Można także złożyć dokument na biurze podawczym właściwego sądu oraz poprosić o stempel na kopii pisma, które zostanie w aktach powoda.


Podstawa prawna:

Wymagania formalne pozwu o zapłatę muszą odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, które jest uregulowane w art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Postępowanie uproszczone zostało uregulowane w art. 5051 i następnych Kodeksu Postępowania Cywilnego. Postępowanie nakazowe jest uregulowane w art. 4841 i następnych Kodeksu Postępowania Cywilnego. Postępowanie upominawcze jest uregulowane w art. 4971 i następnych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Wysokość opłat skarbowych od pozwu została uregulowana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór