Powrót do góry
Umowa o zachowaniu poufności Wypełnij wzór

Umowa o zachowaniu poufności

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 22.09.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-5 stron
Ocena 4,8 - 5 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 22.09.2020

Rozmiar: 3-5 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,8 - 5 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności jest to umowa między przedsiębiorcami lub między przedsiębiorcą a osobą prywatną, mająca na celu ochronę informacji poufnych przedsiębiorcy przed ich ujawnianiem osobom trzecim przez drugą stronę.

Zabezpiecza ona interesy przedsiębiorcy, który podejmuje współpracę z inną osobą np. gdy druga strona ma przeprowadzić badanie prawne due diligence lub zawrzeć np. umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę sprzedaży udziałów lub akcji spółki, inną umowę z kontrahentem, podwykonawcą lub inwestorem itd. Obowiązek zachowania poufności chroni przedsiębiorcę m.in. przed utratą lub zmniejszeniem ilości klientów lub nieuczciwą grą konkurencji, która wykorzystawszy informacje poufne np. specyfikacje techniczne produktu przedsiębiorcy, mogłaby je wykorzystać w swojej działalności i w ten sposób zaszkodzić przedsiębiorcy.

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności może nastąpić już na etapie negocjacji, nawet jeśli nie jest pewne, czy umowa właściwa np. umowa inwestycyjna dojdzie do skutku lub współpraca przy rozwijaniu pomysłu lub technologii zostanie nawiązana. Już bowiem na tak wczesnym etapie druga strona uzyskuje od przedsiębiorcy wiedzę lub inne informacje poufne.


Informacje Poufne:

Informacje poufne to zbiór wszystkich danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przedstawiają jakąś wartość gospodarczą, nie zostały publicznie ujawnione oraz przedsiębiorca podjął określone działania w celu zachowania ich poufności.


Założyciele start-upów:

Umowa ta jest również bardzo pomocna założycielom start-upów, którzy za jej pomocą mogą chronić szczegółowe informacje o usłudze lub produkcie planowanym czy oferowanym przez start-up, dane biznesowe np. dotyczące klientów czy dostawców, w sytuacji, kiedy ich ujawnienie okazuje się niezbędne np. w celu przedstawienia projektu inwestorom, współpracy z instytucją badawczą, czy też wyprodukowania określonych urządzeń przez producenta zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Swoboda treści umowy o zachowaniu poufności:

Strony mają całkowitą swobodę w zakresie treści umowy o zachowaniu poufności, gdyż prawo polskie nie przewiduje żadnych regulacji lub ograniczeń ustawowych. Jedynym ograniczeniem jest konieczność uwzględnienia zasady ogólnej prawa zobowiązaniowego (prawa cywilnego), według której jakakolwiek umowa nie może być sprzeczna z prawem, z naturą stosunku prawnego lub z zasadami współżycia społecznego.

Umowa ta powinna zabezpieczać interesy podmiotu ujawniającego informacje poufne. Może zawierać postanowienie o konieczności zapłacenia kary pieniężnej przez osobę uzyskującą informacje poufne, która w nieuprawniony sposób ujawni je innym osobom.

Zawartość dokumentu:

Dokument powinien zawierać co najmniej:

  • okoliczności zawarcia umowy np. obowiązek zachowania w poufności informacji nabytych w ramach prowadzonych negocjacji inwestycyjnych, w ramach umowy o pracę itd.,
  • postanowienie o zakazie ujawniania informacji poufnych, wraz ze zdefiniowaniem pojęcia "informacje poufne",
  • okoliczności, w których możliwe jest ujawnienie informacji poufnych,
  • (fakultatywnie) kary pieniężne za ujawnienie informacji poufnych osobom nieuprawnionym.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument należy wypełnić, wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać przez obie strony. Każda ze stron powinna zachować jeden egzemplarz umowy.


Podstawa prawna:

W prawie polskim nie ma żadnego przepisu prawa, który określałby zasady konstruowania i zawierania umowy o zachowaniu poufności. Zastosowanie mają więc zasady ogólne prawa zobowiązań (prawa cywilnego), w tym zasada swobody umów wynikająca z art. 353[1] Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

Kodeks Cywilny przewiduje obowiązek zachowania poufności na etapie prowadzenia negocjacji gospodarczych, tj. art. 72[1] Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

Ponadto, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.) przewiduje w art. 11, że wszelkie przekazanie, ujawnienie czy wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, a przedsiębiorca dopuszczający się takiego czynu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór