Umowa o świadczenie usług Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o świadczenie usług

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 16.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4,2 - 17 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,2 - 17 głosów

Wypełnij wzór

Umowa o świadczenie usług jest to dwustronne zobowiązanie, w ramach którego usługodawca zobowiązuje się wykonywać powtarzające się usługi dla usługobiorcy. Są to często umowy handlowe w zakresie usług, takich jak m.in. budownictwo, hydraulika, malowanie, prace elektryczne, usługi sprzątania, ogrodnictwo, coaching, szkolenia, doradztwo, usługi informatyczne itd. Co do zasady umowa jest zawierana między przedsiębiorcami, spółkami handlowymi bądź także jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną jak spółki cywilne.

Czy wiesz, że...

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wynosi: 4242 zł brutto (od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.) oraz 4300 zł brutto (od 01.07.2024 r.), natomiast minimalna stawka godzinowa została ustalona na kwotę: 27,70 zł brutto (od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.) oraz 28,10 zł brutto (od 1.07.2024 r.). W II połowie 2023 r. wynosiła 3600 zł, w I połowie 2023 r. wynosiła 3490 zł brutto, w 2022 r. wynosiła 3010 zł, w 2021 r. wynosiła 2800 zł, w 2020 r. wynosiła 2600 zł, natomiast w 2019 r. wynosiła 2250 zł.


Charakterystyka umowy o świadczenie usług:

Strony mają dużą elastyczność, w kształtowaniu treści umowy o świadczenie usług, gdyż ustawodawca pozostawił stronom umowy swobodę w tym zakresie.

Umowa o świadczenie usług to:

 • umowa starannego działania – oznacza to, że aby ją wykonać usługodawca musi działać zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą (rezultat, jaki osiągnie, nie jest kluczowy);
 • umowa realizowana osobiście przez usługodawcę;
 • umowa pozwalająca usługodawcy na swobodę ustalania miejsca i czasu wykonywania umowy;
 • umowa, w której usługodawca powinien działać samodzielnie, co oznacza, że nie jest podporządkowany poleceniom usługobiorcy;
 • umowa, która obarcza odpowiedzialnością za świadczone usługi usługodawcę tzn. szkoda wyrządzona przez usługodawcę lub wykonane usługi jest naprawiana przez usługodawcę (inaczej niż w stosunku pracy, kiedy szkoda wyrządzona, przez pracownika, jest naprawiana przez pracodawcę).

Porównanie umowy o świadczenie usług oraz umowy o pracę:

Umowa o świadczenie usług różni się od umowy o pracę tym, że usługodawca, czyli podmiot wykonujący usługę nie jest pracownikiem. Nie występuje więc element podporządkowania usługodawcy poleceniom usługobiorcy, tak jak występuje to w relacji pracownika wobec pracodawcy. W stosunku pracy to na pracodawcy spoczywa ryzyko, związane z odpowiedzialnością za pracę, wykonaną przez pracownika. W ramach umowy o świadczenie usług, strony umowy są od siebie niezależne. W zakładzie pracy, nie można zatrudnić pracownika, w ramach umowy o świadczenie usług, jeśli wszystkie cechy tej relacji przemawiają za umową o pracę, gdyż stanowić to będzie obejście przepisów prawa pracy. Takie zachowanie, w konsekwencji może spowodować zakwestionowanie umowy o świadczenie usług przez sąd i uznanie jej za umowę o pracę, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami np. koniecznością zapłaty grzywny przez pracodawcę, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu, osiągniętego przez usługodawcę, przez cały okres obowiązywania umowy, wstecz, bądź zapłaty podatków dochodowych, odpowiednich dla stosunku pracy.

Porównanie umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło:

Umowy te tj. umowę o dzieło i umowę o świadczenie usług różni kwestia zasadnicza: przedmiot umowy. Przedmiotem umowy o dzieło są czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora. Nie może polegać na wykonywaniu stosunkowo prostych i powtarzalnych czynności. Przedmiotem umowy o świadczenie usług jest wykonywanie z należytą starannością pewnych, powtarzających się, cyklicznych usług. Są to często umowy handlowe np. usługi sprzątania, hydraulika, budownictwo, doradztwo. W przypadku umowy o świadczenie usług, wykonanie zobowiązania nastąpi już wówczas, gdy usługodawca dochował należytej staranności, w zakresie wykonywanego świadczonej usługi.

Jak korzystać z dokumentu?

Umowa o świadczenie usług zawiera:

 • oznaczenie stron umowy;
 • zakres prac wykonywanych w ramach świadczenia usług;
 • ramy czasowe ich wykonywania;
 • warunki płatności za wykonanie usług;
 • klauzule ochronne dla obu stron;
 • mechanizmy rozstrzygania sporów.

Wszystkie postanowienia umowy powinny być jasne dla obu stron.

Kodeks Cywilny nie przewiduje żadnej specjalnej formy umowy o świadczenie usług, co oznacza, że nie jest obowiązkowe sporządzenie jej w formie pisemnej. Zawarcie umowy w formie pisemnej ma jednak walor dowodowy i lepiej chroni interesy stron. Jeśli stron chcą zachować formę pisemną, umowa powinna być podpisana przez obie strony umowy, na dwóch egzemplarzach. Każda strona powinna otrzymać jeden, podpisany egzemplarz umowy, który należy zachować w dokumentacji.

Podstawa prawna:

Umowa o świadczenie usług jest uregulowana w art. 750 Kodeksu Cywilnego.

Do umowy o świadczenie usług odpowiednio mają zastosowanie przepisy art. 734-751 Kodeksu Cywilnego.

Stawka minimalnego wynagrodzenia wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór