Powrót do góry
Umowa o świadczenie usług Wypełnij wzór

Umowa o świadczenie usług

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 01.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,2 - 14 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 01.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,2 - 14 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług jest to umowa, w ramach której usługodawca zobowiązuje się wykonać powtarzające się usługi dla usługobiorcy. Są to często umowy handlowe w zakresie usług, takich jak m.in. budownictwo, hydraulika, malowanie, prace elektryczne, usługi sprzątania, ogrodnictwo, coaching, szkolenia, doradztwo, usługi informatyczne itd. Co do zasady umowa jest zawierana między przedsiębiorcami, spółkami handlowymi bądź także jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną jak spółki cywilne.

Minimalne wynagrodzenie godzinowe w 2023 r. za pracę, w ramach umowy o świadczenie usług, jest ustalone przez Radę Ministrów na 22,80 zł brutto (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.) oraz 23,50 zł brutto (od 1.07.2023 r.).


Charakterystyka umowy o świadczenie usług:

Strony mają dużą elastyczność, co do treści zobowiązań, gdyż ustawodawca nie przewidział wielu ograniczeń w tym zakresie.

Umowa o świadczenie usług to:

  • umowa starannego działania – oznacza to, że aby ją wykonać usługodawca musi działać zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Rezultat, jaki osiągnie, nie jest kluczowy;
  • umowa realizowana osobiście przez usługodawcę;
  • umowa, która pozwala usługodawcy na swobodę ustalania miejsca i czasu wykonywania umowy;
  • umowa, według której usługodawca powinien działać samodzielnie, co oznacza, że nie jest podporządkowany poleceniom usługobiorcy;
  • umowa, która obarcza odpowiedzialnością za świadczone usługi usługodawcę tzn. szkoda wyrządzona przez usługodawcę lub wykonane usługi jest naprawiana przez usługodawcę (inaczej niż w stosunku pracy, kiedy szkoda wyrządzona, przez pracownika, jest naprawiana przez pracodawcę).

Umowa o świadczenie usług a umowa o pracę:

Umowa o świadczenie usług różni się od umowy o pracę tym, że usługodawca, czyli podmiot wykonujący usługę nie jest pracownikiem. Nie występuje więc element podporządkowania usługodawcy poleceniom usługobiorcy, tak jak występuje to w relacji pracownika wobec pracodawcy. W stosunku pracy to na pracodawcy spoczywa ryzyko, związane z odpowiedzialnością za pracę, wykonaną przez pracownika. W ramach umowy o świadczenie usług, strony umowy są od siebie niezależne.

W zakładzie pracy, nie można zatrudnić pracownika, w ramach umowy o świadczenie usług, jeśli wszystkie cechy tej relacji przemawiają za umową o pracę, gdyż stanowić to będzie obejście przepisów prawa pracy. Takie zachowanie, w konsekwencji może spowodować zakwestionowanie umowy o świadczenie usług przez sąd i uznanie jej za umowę o pracę, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami np. koniecznością zapłaty grzywny przez pracodawcę, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu osiągniętego przez usługodawcę, przez cały okres obowiązywania umowy, wstecz, bądź zapłaty podatków dochodowych, odpowiednich dla stosunku pracy.

Umowa o świadczenie usług a umowa o dzieło:

Umowy te tj. umowę o dzieło i umowę o świadczenie usług różni kwestia zasadnicza: przedmiot umowy. Przedmiotem umowy o dzieło są czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej. Mogą one polegać na wytworzeniu rzeczy nowej, zmianie lub naprawieniu rzeczy już istniejącej. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora. Nie może polegać na wykonywaniu stosunkowo prostych i powtarzalnych czynności. Przedmiotem umowy o świadczenie usług jest wykonywanie z należytą starannością pewnych, powtarzających się, cyklicznych usług. Są to często umowy handlowe np. usługi sprzątania, hydraulika, budownictwo, doradztwo.

W przypadku umowy o świadczenie usług, wykonanie zobowiązania nastąpi już wówczas, gdy usługodawca dochował należytej staranności, w zakresie wykonywanego świadczonej usługi. Umowa o dzieło idzie znacznie dalej. Zmierza ona bowiem do osiągnięcia konkretnego efektu i uznaje się ją za wykonaną z chwilą jego osiągnięcia. Dlatego w umowie o dzieło wynagrodzenie jest pochodną osiągniętego rezultatu w postaci wykonanego dzieła, a nie liczby przepracowanych godzin. Dodatkowym kryterium odróżnienia umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest także zdatność rezultatu materialnego poddania się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152/00).

Jak korzystać z dokumentu?

Umowa o świadczenie usług reguluje:

  • zakres prac wykonywanych w ramach świadczenia usług;
  • ramy czasowe ich wykonywania;
  • warunki płatności za wykonanie prac;
  • klauzule ochronne dla obu stron;
  • mechanizmy rozstrzygania sporów.

Kodeks Cywilny nie przewiduje żadnej specjalnej formy umowy o świadczenie usług, co oznacza, że nie jest obowiązkowe sporządzenie jej w formie pisemnej. Zawarcie umowy w formie pisemnej ma jednak walor dowodowy i lepiej chroni interesy stron.

Wszystkie postanowienia umowy powinny być jasne dla obu stron. Umowa powinna być podpisana przez obie strony umowy, na dwóch egzemplarzach. Każda strona powinna otrzymać jeden, podpisany egzemplarz umowy, który należy zachować w dokumentacji.

Podstawa prawna:

Umowa o świadczenie usług jest uregulowana w art. 750 ustawy Kodeks Cywilny.

Do umowy o świadczenie usług odpowiednio mają zastosowanie przepisy art. 734-751 ustawy Kodeks Cywilny.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór