Powrót do góry
Umowa o świadczenie usług Wypełnij wzór

Umowa o świadczenie usług

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 14.06.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Ocena 4,8 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 14.06.2019

Rozmiar: 2-3 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,8 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług jest to umowa, dzięki której drugi podmiot wykona pewne, powtarzające się usługi dla zlecającego. Są to często umowy handlowe tj. budownictwo, hydraulika, malowanie, prace elektryczne, usługi sprzątania, ogrodnictwo, coaching, szkolenia, doradztwo, usługi informatyczne. Co do zasady jest zawierana między przedsiębiorcami, spółkami handlowymi bądź także jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną jak spółki cywilne.

Strony mają dużą elastyczność co do treści zobowiązań, gdyż ustawodawca nie przewidział wielu ograniczeń w tym zakresie, streszczając się w Kodeksie Cywilnym do jednego zdania. Ta dowolność treści i formy umowy o świadczenie usług jest więc wielkim atutem dla stron.

Umowa o świadczenie usług to:

  • umowa starannego działania – oznacza to, że aby ją wykonać usługodawca musi działać zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, jednak rezultat, jaki osiągnie nie jest kluczowy,
  • umowa, która powinna być realizowana osobiście przez usługodawcę,
  • umowa, według której usługodawca powinien działać samodzielnie, co oznacza, że nie jest podporządkowany poleceniom usługobiorcy,
  • umowa, która określa, że co do zasady usługodawca swobodnie ustala miejsce i czas wykonywania umowy, chyba że strony ustaliły w umowie inny zapis, ze względu na szczególny rodzaj świadczonych usług.
  • umowa, która obarcza odpowiedzialnością za świadczone usługi przede wszystkim usługodawcę tzn. jeśli wykonane usługi spowodują jakąś szkodę innym osobom, to usługodawca będzie musiał naprawić szkodę (inaczej niż w stosunku pracy, kiedy szkoda wyrządzona przez pracownika jest naprawiana przez pracodawcę).

Umowa o świadczenie usług reguluje:

  • zakres prac wchodzących w skład usług,
  • ramy czasowe ich wykonywania,
  • warunki płatności za wykonanie prac,
  • klauzule ochronne dla obu stron,
  • mechanizmy rozstrzygania sporów.

 

Umowa o świadczenie usług a umowa o pracę:

Umowa o świadczenie usług różni się od umowy o pracę tym, że strona umowy nie jest pracownikiem. Nie występuje więc element podporządkowania usługodawcy poleceniom zlecającego, tak jak występuje to w wypadku pracownika wobec pracodawcy. Ponadto, w stosunku pracy, to na pracodawcy spoczywa ryzyko związane z odpowiedzialnością za pracę wykonaną przez pracownika. W ramach umowy o świadczenie usług, strony umowy są od siebie niezależne i odpowiedzialne za wykonane przez siebie usługi.

Umowa o świadczenie usług nie powinna być zawarta w celu obejścia przepisów prawa pracy, gdyż w takim wypadku zostanie zakwestionowana przed sądem i uznana za umowę o pracę, ze wszystkimi dla tego typu konsekwencjami np. koniecznością zapłaty grzywny przez pracodawcę, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu osiągniętego przez usługobiorcę przez cały okres obowiązywania umowy, wstecz, bądź zapłaty innej wartości podatków dochodowych.

 

Umowa o dzieło a umowy starannego działania (umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług):

Wszystkie trzy umowy tj. umowę o dzieło, umowę zlecenie i umowę o świadczenie usług różni kwestia zasadnicza: przedmiot umowy. W zakresie odróżnienia zasadności zawarcia każdej z nich, najistotniejsze znaczenie ma różnica między umową o dzieło a umowami starannego działania tj. umowy zlecenia i umowy o świadczenia usług. Ich pomylenie może okazać się kosztowne dla stron umów, z punktu widzenia podatkowego i ubezpieczeniowego.

Obydwie umowy starannego działania tj. umowa o świadczenie usług i umowa zlecenia, z punktu widzenia wymagań formy, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, świadczeń podatkowych, nie róznią się. Do obydwu mają zastosowanie te same przepisy Kodeksu Cywilnego, a urzędy podatkowe i ubezpieczeniowe nie kwestionują zasadności zawarcia jednej z nich. Nie ma wobec tego sankcji za dokonanie wyboru umowy zlecenie w sytuacji, gdy zawarcie umowy o świadczenie usług wydawałoby się słuszniejsze. Nie można tego samego powiedzieć natomiast o umowie o dzieło.

W przypadku umów starannego działania, jakimi są: umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wykonanie zobowiązania nastąpi już wówczas, gdy zleceniobiorca/usługodawca dochował należytej staranności w zakresie wykonywanego zlecenia lub świadczonej usługi. Umowa o dzieło idzie znacznie dalej. Zmierza ona bowiem do osiągnięcia konkretnego efektu i uznaje się ją za wykonaną z chwilą jego osiągnięcia. Dlatego w umowie o dzieło wynagrodzenie jest pochodną osiągniętego rezultatu w postaci wykonanego dzieła, a nie liczby przepracowanych godzin. Dodatkowym kryterium odróżnienia umowy o dzieło od umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług jest także zdatność rezultatu materialnego poddania się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152/00).

Przedmiotem umowy o dzieło są więc czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej. Mogą one polegać na wytworzeniu rzeczy nowej, zmianie lub naprawieniu rzeczy już istniejącej. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora. Nie może polegać na wykonywaniu stosunkowo prostych i powtarzalnych czynności.

Przedmiotem umowy o świadczenie usług jest wykonywanie z należytą starannością pewnych, powtarzających się, cyklicznych usług. Są to często umowy handlowe np. usługi sprzątania, hydraulika, budownictwo, doradztwo.

Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonywanie cyklicznych działań, w sposób staranny, w celu osiągnięcia rezultatu, jednak jego osiągnięcie nie jest elementem koniecznym np. rozdawanie ulotek, przeprowadzenie ankiet telefonicznych. Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak osiągnięcia określonego rezultatu w wyznaczonym czasie, jeśli wykonywał zlecenie w sposób staranny.

 

Jak stosować dokument?

Umowa o świadczenie usług powinna być podpisana przez dwie strony. Wszystkie postanowienia umowy powinny być jasne dla obu stron stosunku cywilnoprawnego.

Kodeks Cywilny nie przewiduje żadnej specjalnej formy umowy o świadczenie usług, co oznacza, że nie jest obowiązkowe sporządzenie jej w formie pisemnej. Ustne zobowiązanie będzie w tej sytuacji jak najbardziej wiążące. Zawarcie umowy w formie pisemnej ma jednak walor dowodowy.

 

Podstawa prawna:

Umowa o świadczenie usług jest uregulowana przepisami Kodeksu Cywilnego tj. w art. 750. Odpowiednio stosuje się także przepisy art. 734-751 Kodeksu Cywilnego.

 

Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór