Powrót do góry
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 16.07.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4,3 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.07.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,3 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług to dokument, który jedna strona umowy o świadczenie usług kieruje do drugiej, w celu złożenia zapowiedzi rozwiązania, obowiązującej strony, umowy o świadczenie usług. Może ona zostać wypowiedziana w każdym czasie, chyba że jej treść stanowi inaczej. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana również za porozumieniem stron, czyli w ramach konsensusu lub na drodze sądowej.


Przyczyny wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług może być:

 • motywowane naruszeniem zobowiązań umownych przez drugą stronę umowy np. niestarannym świadczeniem usług przez usługodawcę, brakiem wypłaty wynagrodzenia/ceny przez usługobiorcę, w umówionym terminie itd.
 • nastąpić z ważnych powodów, po stronie co najmniej jednej ze stron np. zakończeniem działalności gospodarczej przez usługodawcę, znalezieniem tańszej oferty świadczenia usług itd.
 • nastąpić bez powodu, np. z przyczyn niezależnych i osobistych osoby, wypowiadającej umowę.

Inicjator wypowiedzenia:

Jeśli inicjatorem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług jest usługobiorca (strona zamawiająca wykonanie usług):

 • powinien on zwrócić usługodawcy wydatki, które ten poczynił, w celu należytego wykonania usługi;
 • uiścić usługodawcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom;
 • a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Jeśli inicjatorem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług jest usługodawca (strona wykonująca usługi), jest on odpowiedzialny za szkodę, jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.

Śmierć jednej ze stron:

Umowa o świadczenie usług trwa nadal (chyba że inaczej postanowiono w umowie), mimo:

 • śmierci usługobiorcy;
 • uznania usługobiorcy za zmarłego;
 • wykreślenia usługobiorcy z rejestru (dotyczy np. przedsiębiorcy);
 • całkowitego ubezwłasnowolnienia usługobiorcy (dotyczy człowieka - osoby fizycznej).

Jeżeli jednak, w umowie postanowiono, że śmierć lub uznanie usługobiorcy za zmarłego, wykreślenie usługobiorcy z rejestru, całkowite ubezwłasnowolnienie usługobiorcy powoduje wygaśnięcie umowy, usługodawca powinien prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy usługobiorcy nie będzie mógł zarządzić inaczej (gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda).


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

 • oznaczenie stron umowy o świadczenie usług;
 • (fakultatywne) ustalenie przyczyn przedterminowego wypowiedzenia umowy;
 • długość okresu wypowiedzenia;
 • ustalenie daty rozwiązania umowy;
 • rozstrzygnięcie, dotyczące rozliczeń stron (m.in. zwrot kosztów materiałów i robocizny itd.), jeśli umowę wypowiada usługobiorca.

Aby przesłany dokument miał moc prawną, powinien zostać podpisany przez inicjatora wypowiedzenia umowy, a następnie przekazany do wiadomości odbiorcy, osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany w umowie o świadczenie usług, bądź zakomunikowany w późniejszym czasie.


Podstawa prawna:

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług wynika z art. 750 w zw. z art. 746 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór