Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 26.12.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,4 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 26.12.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,4 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług to dokument, który jedna strona umowy o świadczenie usług kieruje do drugiej, w celu złożenia zapowiedzi rozwiązania, obowiązującej strony, umowy o świadczenie usług. Może ona zostać wypowiedziana w każdym czasie, chyba że jej treść stanowi inaczej. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana również za porozumieniem stron, czyli w ramach konsensusu lub na drodze sądowej.


Przyczyny wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług może być:

 • motywowane naruszeniem zobowiązań umownych przez drugą stronę umowy np. niestarannym świadczeniem usług przez usługodawcę, brakiem wypłaty wynagrodzenia/ceny przez usługobiorcę, w umówionym terminie itd.
 • nastąpić z ważnych powodów, po stronie co najmniej jednej ze stron np. zakończeniem działalności gospodarczej przez usługodawcę, znalezieniem tańszej oferty świadczenia usług itd.
 • nastąpić bez powodu, np. z przyczyn niezależnych i osobistych osoby, wypowiadającej umowę.

Inicjator wypowiedzenia:

Jeśli inicjatorem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług jest usługobiorca (strona zamawiająca wykonanie usług):

 • powinien on zwrócić usługodawcy wydatki, które ten poczynił, w celu należytego wykonania usługi;
 • uiścić usługodawcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom;
 • a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Jeśli inicjatorem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług jest usługodawca (strona wykonująca usługi), jest on odpowiedzialny za szkodę, jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.

Śmierć jednej ze stron:

Umowa o świadczenie usług trwa nadal (chyba że inaczej postanowiono w umowie), mimo:

 • śmierci usługobiorcy;
 • uznania usługobiorcy za zmarłego;
 • wykreślenia usługobiorcy z rejestru (dotyczy np. przedsiębiorcy);
 • całkowitego ubezwłasnowolnienia usługobiorcy (dotyczy człowieka - osoby fizycznej).

Jeżeli jednak, w umowie postanowiono, że śmierć lub uznanie usługobiorcy za zmarłego, wykreślenie usługobiorcy z rejestru, całkowite ubezwłasnowolnienie usługobiorcy powoduje wygaśnięcie umowy, usługodawca powinien prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy usługobiorcy nie będzie mógł zarządzić inaczej (gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda).


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

 • oznaczenie stron umowy o świadczenie usług;
 • (fakultatywne) ustalenie przyczyn przedterminowego wypowiedzenia umowy;
 • długość okresu wypowiedzenia;
 • ustalenie daty rozwiązania umowy;
 • rozstrzygnięcie, dotyczące rozliczeń stron (m.in. zwrot kosztów materiałów i robocizny itd.), jeśli umowę wypowiada usługobiorca.

Dokument nie wymaga formy pisemnej, ani formy szczególnej. Dokument należy przekazać do wiadomości odbiorcy, osobiście bądź za pośrednictwem emaila, poczty, kuriera itd., na adres wskazany w umowie o świadczenie usług bądź zakomunikowany w późniejszym czasie.


Podstawa prawna:

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług wynika z art. 750 w zw. z art. 746 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór