Powrót do góry
Umowa o dzieło Wypełnij wzór

Umowa o dzieło

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 14.06.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Ocena 4,5 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 14.06.2019

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,5 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło polega na tym, że wykonawca podejmuje się wykonania oznaczonego w niej dzieła np. pomalowania ścian budynku na kolor niebieski, wykonania rzeźby, stworzenia strony internetowej, wykonania fotografii ślubnych itd., za co przysługuje mu wynagrodzenie, a zamawiający ma obowiązek odebrać dzieło i zapłacić cenę. Jest to umowa rezultatu, co oznacza, że zmierza ona do osiągnięcia konkretnego efektu i uznaje się ją za wykonaną z chwilą jego osiągnięcia.

Wykonanie dzieła najczęściej polega na:

 • wytworzeniu rzeczy,
 • zmianie rzeczy już istniejącej,
 • naprawieniu rzeczy,
 • przerobieniu rzeczy,
 • uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,
 • połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,
 • dodaniu części składowych

Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy np. przeprowadzanie egzaminów, wykładów, nauka pływania. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora.

Wykonawca tej umowy musi mieć pełną, niczym nieograniczoną swobodę w wykonaniu dzieła oraz posiadać szczególne cechy i uzdolnienia.

 

Elementy umowy:

Niniejszy projekt umowy zawiera wszystkie postanowienia, jakie powinny się znaleźć w umowie o dzieło:

 • strony umowy,
 • przedmiot umowy,
 • okres wykonania dzieła,
 • wynagrodzenie,
 • sposób wykonania dzieła.

Ponadto, zawiera również szereg klauzul zabezpieczających, zarówno dla zamawiającego, jak też wykonawcy m.in.

 • kara umowna za opóźnienie w wykonaniu dzieła przez Wykonawcę;
 • klauzula o możliwości odstąpienia od umowy;
 • klauzula o możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w razie znacznego opóźnienia;
 • zaliczka na wydatki związane z realizacją dzieła;
 • odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia;
 • klauzula o możliwości odstąpienia od umowy w razie nieprawidłowości oświadczeń Wykonawcy;
 • klauzula o przeniesieniu praw autorskich;
 • klauzula dotycząca dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie;
 • klauzula o odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie umowy;
 • klauzula salwatoryjna, w przypadku gdy niektóre postanowienia umowy okażą się nieważne bądź bezskuteczne;
 • klauzula o polubownym rozstrzygnięciu sporów.

 

Umowa o dzieło a umowa o pracę:

Trzeba uważać aby nie pomylić umowy o pracę lub umowy zlecenie z umową o dzieło. Umowa o pracę i umowa zlecenia to umowy, od których odprowadzane są obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Umowa o dzieło nie przewiduje takiego wymagania. Nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne (jedyny wyjątek to zawarcie umowy o dzieło z pracownikiem zamawiającego dzieło).

Umowa o dzieło nie podlega również minimalnej stawce wynagrodzenia albo minimalnej stawce godzinowej: strony mogą określić wysokość wynagrodzenia dowolnie. Umowa o pracę natomiast musi przewidywać wynagrodzenie zgodne ze stawką minimalnego wynagrodzenia.

W umowie o dzieło zamawiający nie jest odpowiedzialny za ryzyko gospodarcze, wykonywanego przez wykonawcę dzieła. W umowie o pracę, to pracodawca ponosi odpowiedzialność za ryzyko gospodarcze wykonywanej przez pracownika pracy.

Umowa o dzieło może być rozwiązana w każdym czasie. Nie ma przepisów obligujących strony do respektowania terminów wypowiedzenia czy niemożności wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy w szczególnych sytuacjach życia wykonawcy tj. m.in. ciąży, urlopu macierzyńskiego. Umowa o pracę posiada szczegółowe wytyczne dotyczące terminów wypowiedzenia, możliwości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę.

Umowa o dzieło nie przewiduje obowiązku konsultacji np. rozwiązania umowy, ze związkami zawodowymi. Umowa o pracę może taki wymóg konsultacyjny przewidywać.

 

Umowa o dzieło a umowy starannego działania (umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług):

Wszystkie trzy umowy tj. umowa o dzieło, umowa zlecenieumowa o świadczenie usług łączy zobowiązanie do wykonania pewnej, szeroko rozumianej pracy (tzn. dzieła, zlecenia, usługi lub pracy w pojęciu ścisłym tj. w rozumieniu Kodeksu Pracy), a różni kwestia zasadnicza: przedmiot umowy. W zakresie odróżnienia zasadności zawarcia każdej z nich, najistotniejsze znaczenie ma różnica między umową o dzieło a umowami starannego działania tj. umowy zlecenia i umowy o świadczenia usług. Ich pomylenie może okazać się kosztowne dla stron umów, z punktu widzenia podatkowego i ubezpieczeniowego.

Obydwie umowy starannego działania tj. umowa o świadczenie usług i umowa zlecenia, z punktu widzenia wymagań formalnych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, świadczeń podatkowych, nie różnią się. Do obydwu mają zastosowanie te same przepisy Kodeksu Cywilnego, a urzędy podatkowe i ubezpieczeniowe nie kwestionują zasadności zawarcia jednej z nich. Nie ma wobec tego sankcji za dokonanie wyboru umowy zlecenie w sytuacji, gdy zawarcie umowy o świadczenie usług wydawałoby się słuszniejsze. Nie można tego samego powiedzieć natomiast o umowie o dzieło.

W przypadku umów starannego działania, jakimi są: umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wykonanie zobowiązania nastąpi już wówczas, gdy zleceniobiorca/usługodawca dochował należytej staranności w zakresie wykonywanego zlecenia lub świadczonej usługi. Umowa o dzieło idzie znacznie dalej. Zmierza ona bowiem do osiągnięcia konkretnego efektu i uznaje się ją za wykonaną z chwilą jego osiągnięcia. Dlatego w umowie o dzieło wynagrodzenie jest pochodną osiągniętego rezultatu w postaci wykonanego dzieła, a nie liczby przepracowanych godzin. Dodatkowym kryterium odróżnienia umowy o dzieło od umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług jest także zdatność rezultatu materialnego poddania się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152/00).

Przedmiotem umowy o dzieło są więc czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej. Mogą one polegać na wytworzeniu rzeczy nowej, zmianie lub naprawieniu rzeczy już istniejącej. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora. Nie może polegać na wykonywaniu stosunkowo prostych i powtarzalnych czynności.

Przedmiotem umowy o świadczenie usług jest wykonywanie z należytą starannością pewnych, powtarzających się, cyklicznych usług. Są to często umowy handlowe np. usługi sprzątania, hydraulika, budownictwo, doradztwo.

Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonywanie cyklicznych działań, w sposób staranny, w celu osiągnięcia rezultatu, jednak jego osiągnięcie nie jest elementem koniecznym np. rozdawanie ulotek, przeprowadzenie ankiet telefonicznych. Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak osiągnięcia określonego rezultatu w wyznaczonym czasie, jeśli wykonywał zlecenie w sposób staranny.

Jak stosować dokument?

Umowa zlecenia powinna być zawarta przez dwie strony. Wszystkie postanowienia umowy powinny być jasne dla obu stron stosunku cywilnoprawnego. Należy ją podpisać, składając podpisy w formie odręcznej, długopisem. Do jej zawarcia wystarcza zwykła forma pisemna dla celów dowodowych.

Może być ona zawarta pomiędzy przedsiębiorcami, osobami fizycznymi lub osobami prawnymi.

Umowa ta nie powinna być nadużywana tzn. w sytuacji gdy praca wykazuje cechy niezbędne do zawarcia umowy o pracę, tj. cechę podporządkowania stron stosunku, permanentny charakter wykonywanej pracy, należy wówczas zawrzeć umowę o pracę.

W razie, gdyby urząd dopatrzył się nadużycia umowy o dzieło, w przypadku, gdy dowody przez niego zgromadzone świadczą o konieczności istnienia umowy o pracę, to zamawiający (pracodawca) jest obowiązany dowodzić cywilnoprawny charakter wykonywanej pracy tj. wykazać, że umowa o pracę w danym przypadku nie jest obowiązkowa.

 

Podstawa prawna:

Umowa o dzieło jest uregulowana w art. 627 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 

Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór