Umowa o pracę Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o pracę

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 16.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron6-9 stron
4,4 - 38 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 6-9 stron

Ocena: 4,4 - 38 głosów

Wypełnij wzór

Umowa o pracę zawierana jest w celu zatrudnienia pracownika. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracę do wykonywania, wskazać miejsce i czas jej wykonania, nadzorować jej przebieg oraz płacić wynagrodzenie. Pracownik zaś jest podporządkowany poleceniom pracodawcy i musi wykonywać pracę na jego rzecz. Często przed zawarciem umowy o pracę na czas oznaczony lub nieoznaczony, strony decydują się na zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy zawiera się w Regulaminie Pracy lub Układzie Zbiorowym Pracy.

Czy wiesz, że...

Niniejszy wzór uwzględnia zmiany Kodeksu Pracy, obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r., dotyczące pracy zdalnej, w szczególności wprowadzając możliwość pracy hybrydowej oraz okazjonalnej pracy zdalnej. W razie chęci zawarcia umowy o pracę zdalną, należy posłużyć się wzorem umowy o pracę zdalną.


Istnieje domniemanie stosunku pracy co oznacza, że nawet gdyby pracodawca zawarł z pracownikiem inną umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w zastępstwie umowy o pracę, a stosunek ten odpowiada wszystkim cechom stosunku pracy tj:

  • pracownik jest podporządkowany poleceniom pracodawcy: Pracownik świadczy pracę pod kierownictwem pracodawcy, powinien wykonywać jego polecenia służbowe oraz ponosi odpowiedzialność porządkową za przekroczenie swoich praw bądź niewywiązywanie się ze swoich obowiązków;

  • pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę: umowa o pracę o charakterze nieodpłatnym nie jest dozwolona. Należy się co najmniej wynagrodzenie minimalne;

  • pracownik jest obowiązany do starannego wykonywania swoich obowiązków (tzw. umowa starannego działania). Rezultat osiągnięty nie jest tak istotny, jak staranne działanie;

to umowa ta jest uważana za umowę o pracę.


Pracownik:

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła co najmniej 15 lat, jeśli posiada zgodę swojego opiekuna prawnego. Praca osób, które nie ukończyły 15 lat jest zakazana. Wyjątek stanowi działalności kulturalna, artystyczna, sportowa i reklamowa, w której wyjątkowo można dopuścić do pracy dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia.

Zanim pracodawca dopuści nowego pracownika do pracy musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaś pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Koszt takich badań jak i szkolenia pokrywa zawsze pracodawca.

Minimalne wynagrodzenie:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wynosi: 4242 zł brutto (od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.) oraz 4300 zł brutto (od 01.07.2024 r.), natomiast minimalna stawka godzinowa została ustalona na kwotę: 27,70 zł brutto (od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.) oraz 28,10 zł brutto (od 1.07.2024 r.). W II połowie 2023 r. wynosiła 3600 zł, w I połowie 2023 r. wynosiła 3490 zł brutto, w 2022 r. wynosiła 3010 zł, w 2021 r. wynosiła 2800 zł, w 2020 r. wynosiła 2600 zł, natomiast w 2019 r. wynosiła 2250 zł.


Jak korzystać z dokumentu?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, w dwóch egzemplarzach. Każda ze stron uzyska jeden oryginalny egzemplarz umowy, podpisany odręcznie przez obie strony. Jeśli jednak pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej, powinien on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki pracy na piśmie.

Niniejszy projekt umowy o pracę zawiera wszystkie postanowienia, jakie Kodeks Pracy przewiduje dla jego skuteczności, w szczególności określa strony umowy, tytułu umowy, datę jej zawarcia i termin rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy (pełny etat lub niepełny etat), system czasu pracy (tzn. ilość godzin pracy dziennej i tygodniowej).

Dodatkowo można również zawrzeć w umowie:

  • klauzulę o zakazie konkurencji (Pracownik nie będzie mógł wykonywać podobnych czynności, jakie wykonuje dla Pracodawcy, wobec innych, konkurencyjnych firm, podczas wykonywania pracy lub po ustaniu stosunku pracy);

  • klauzulę o obowiązku zachowania poufności (Pracownik zachowa w tajemnicy czynności i wiadomości, z którymi zapoznał się podczas wykonywania pracy);

  • klauzulę o ochronie mienia powierzonego (mienie Pracodawcy, które udostępnia pracownikowi w celu wykonywania pracy np. komputer, telefon służbowy, samochód itd.);

  • klauzulę o zakazie publicznych oświadczeń prasowych (zakaz wypowiadania się w prasie na tematy dotyczące interesów pracodawcy).

Następujące informacje na temat organizacji pracy należy zawrzeć w Regulaminie Pracy lub Układzie Zbiorowym Pracy: informacje na temat praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, kontroli trzeźwości, odpowiedzialności materialnej pracowników, ewidencji pracowników, pracy zdalnej i telepracy, zakazie spożywania alkoholu, innych środków odurzających i tytoniu w zakładzie pracy, zakazie przebywania w zakładzie pracy po godzinach pracy, obowiązujących u pracodawcy systemach czasu pracy, godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, dopuszczalnych przerwach, nadgodzinach, zasadach wypłaty wynagrodzenia, zasadach usprawiedliwiania nieobecności w pracy, zasadach korzystania z urlopu, zasadach BHP, karach porządkowych, nagrodach, zasadach dotyczących ochrony kobiet i młodocianych, zasadach przetwarzania danych osobowych pracowników, zasadach korzystania ze sprzętu komputerowego, internetu oraz telefonów pracodawcy.

Niniejszy wzór umowy o pracę uwzględnia wymagania dyrektywy unijnej Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105 (zwana: dyrektywa 2019/1152/UE).

Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracownika albo wypowiedzenie przez pracodawcę.
Strony mogą rozwiązać umowę o pracę w trybie polubownym, tj. w ramach porozumienia stron.
Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę to natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę lub natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".


Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące zawierania umowy o pracę są uregulowane w art. 25 i następne Kodeksu Pracy.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór