Powrót do góry
Umowa o pracę Wypełnij wzór

Umowa o pracę

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 28.06.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 5-8 stron
Ocena 4 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 28.06.2019

Rozmiar: 5-8 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o pracę

Umowa o pracę zawierana jest w celu zatrudnienia pracownika. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracę do wykonywania, wskazać miejsce i czas jej wykonania, nadzorować jej przebieg oraz płacić wynagrodzenie. Pracownik zaś jest podporządkowany poleceniom pracodawcy i musi wykonywać pracę na jego rzecz.

Istnieje domniemanie stosunku pracy co oznacza, że nawet gdyby pracodawca zawarł z pracownikiem inną umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w zastępstwie umowy o pracę, a stosunek ten odpowiada wszystkim cechom stosunku pracy tj:

 • pracownik jest podporządkowany poleceniom pracodawcy: Pracownik świadczy pracę pod kierownictwem pracodawcy, powinien wykonywać jego polecenia służbowe oraz ponosi odpowiedzialność porządkową za przekroczenie swoich praw bądź niewywiązywanie się ze swoich obowiązków,
 • pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę: umowa o pracę o charakterze nieodpłatnym nie jest dozwolona. Należy się co najmniej wynagrodzenie minimalne,
 • pracownik jest obowiązany do starannego wykonywania swoich obowiązków (tzw. umowa starannego działania). Rezultat osiągnięty nie jest tak istotny, jak staranne działanie,

to umowa ta jest uważana za umowę o pracę.

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła co najmniej 15 lat, jeśli posiada zgodę swojego opiekuna prawnego. Praca osób, które nie ukończyły 15 lat jest zakazana. Wyjątek stanowi działalności kulturalna, artystyczna, sportowa i reklamowa, w której wyjątkowo można dopuścić do pracy dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia.

Zanim pracodawca dopuści nowego pracownika do pracy musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaś pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Koszt takich badań jak i szkolenia pokrywa zawsze pracodawca.

Minimalna stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wynosi 2250 zł, natomiast w 2018 r. wynosi 2100 zł. Obydwie stawki są uregulowane w rozporządzeniach Rady Ministrów, wskazanych w podtytule "Podstawa prawna" niniejszego opisu.

Jak stosować dokument?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, a więc pod wydrukowanym dokumentem, zawierającym uzgodnione postanowienia, obydwie strony muszą złożyć swoje odręczne podpisy. Forma pisemna oznacza także, że wszelkie formy elektroniczne nie są dopuszczalne.

Jeśli jednak pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej, powinien on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki pracy na piśmie.

Niniejszy projekt umowy o pracę zawiera wszystkie postanowienia, jakie Kodeks Pracy przewiduje dla jego skuteczności, w szczególności określa:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę jej zawarcia,
 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • wymiar czasu pracy (pełny etat lub niepełny etat),
 • system czasu pracy (tzn. ilość godzin pracy dziennej i tygodniowej).

Dodatkowo można również zawrzeć w umowie:

 • klauzulę o zakazie konkurencji (Pracownik nie będzie mógł wykonywać podobnych czynności, jakie wykonuje dla Pracodawcy, wobec innych, konkurencyjnych firm, podczas wykonywania pracy lub po ustaniu stosunku pracy),
 • klauzulę o obowiązku zachowania poufności (Pracownik zachowa w tajemnicy czynności i wiadomości, z którymi zapoznał się podczas wykonywania pracy),
 • klauzulę o ochronie mienia powierzonego (mienie Pracodawcy, które udostępnia pracownikowi w celu wykonywania pracy np. komputer, telefon służbowy, samochód itd.),
 • klauzulę o zakazie publicznych oświadczeń prasowych (zakaz wypowiadania się w prasie na tematy dotyczące interesów pracodawcy).

Dodatkowo, niniejszy wzór zawiera już obowiązek informacyjny, ciążący na Pracodawcy, o konieczności poinformowania Pracownika o:

 • obowiązującej Pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 • wymiarze przysługującego Pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 • obowiązującej Pracownika długości okresu wypowiedzenia;

a ponadto, jeśli Pracownik nie jest objęty Ukladem Zbiorowym Pracy lub Regulaminem Pracy, zawiera także:

 • informację o porze nocnej;
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia;
 • przyjętych sposobie potwierdzania przybycia i obecności przez Pracownika;
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące zawierania umowy o pracę są uregulowane w art. 25 i następne Kodeksu Pracy.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór