Powrót do góry
Umowa o pracę Wypełnij wzór

Umowa o pracę

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 28.12.2018
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 6-10 stron
Ocena 4,5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 28.12.2018

Rozmiar: 6-10 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o pracę

Umowa o pracę zawierana jest w celu zatrudnienia pracownika. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracę do wykonywania, wskazać miejsce i czas jej wykonania, nadzorować jej przebieg oraz płacić wynagrodzenie. Pracownik zaś jest podporządkowany poleceniom pracodawcy i musi wykonywać pracę na jego rzecz.

Istnieje domniemanie stosunku pracy co oznacza, że nawet gdyby pracodawca zawarł z pracownikiem inną umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w zastępstwie umowy o pracę, a stosunek ten odpowiada wszystkim cechom stosunku pracy tj:

 • pracownik jest podporządkowany poleceniom pracodawcy: Pracownik świadczy pracę pod kierownictwem pracodawcy, powinien wykonywać jego polecenia służbowe oraz ponosi odpowiedzialność porządkową za przekroczenie swoich praw bądź niewywiązywanie się ze swoich obowiązków,
 • pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę: umowa o pracę o charakterze nieodpłatnym nie jest dozwolona. Należy się co najmniej wynagrodzenie minimalne,
 • pracownik jest obowiązany do starannego wykonywania swoich obowiązków (tzw. umowa starannego działania). Rezultat osiągnięty nie jest tak istotny, jak staranne działanie,

to umowa ta jest uważana za umowę o pracę.

Zanim pracodawca dopuści nowego pracownika do pracy musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaś pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Koszt takich badań jak i szkolenia pokrywa zawsze pracodawca.

Minimalna stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wynosi 2250 zł, natomiast w 2018 r. wynosi 2100 zł. Obydwie stawki są uregulowane w rozporządzeniach Rady Ministrów, wskazanych w podtytule "Podstawa prawna" niniejszego opisu.

 

Jak stosować dokument?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, a więc pod wydrukowanym dokumentem, zawierającym uzgodnione postanowienia, obydwie strony muszą złożyć swoje odręczne podpisy. Forma pisemna oznacza także, że wszelkie formy elektroniczne nie są dopuszczalne.

Jeśli jednak pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej, powinien on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki pracy na piśmie.

Niniejszy projekt umowy o pracę zawiera wszystkie postanowienia, jakie Kodeks Pracy przewiduje dla jego skuteczności, w szczególności określa:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę jej zawarcia,
 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • wymiar czasu pracy (pełny etat lub niepełny etat),
 • system czasu pracy (tzn. ilość godzin pracy dziennej i tygodniowej).

Dodatkowo można również zawrzeć w umowie:

 • klauzulę o zakazie konkurencji (Pracownik nie będzie mógł wykonywać podobnych czynności, jakie wykonuje dla Pracodawcy, wobec innych, konkurencyjnych firm, podczas wykonywania pracy lub po ustaniu stosunku pracy),
 • klauzulę o obowiązku zachowania poufności (Pracownik zachowa w tajemnicy czynności i wiadomości, z którymi zapoznał się podczas wykonywania pracy),
 • klauzulę o ochronie mienia powierzonego (mienie Pracodawcy, które udostępnia pracownikowi w celu wykonywania pracy np. komputer, telefon służbowy, samochód itd.),
 • klauzulę o zakazie publicznych oświadczeń prasowych (zakaz wypowiadania się w prasie na tematy dotyczące interesów pracodawcy).

Dodatkowo, niniejszy wzór zawiera już obowiązek informacyjny, ciążący na Pracodawcy, o konieczności poinformowania Pracownika o:

 • obowiązującej Pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 • wymiarze przysługującego Pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 • obowiązującej Pracownika długości okresu wypowiedzenia;

a ponadto, jeśli Pracownik nie jest objęty Ukladem Zbiorowym Pracy lub Regulaminem Pracy, zawiera także:

 • informację o porze nocnej;
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia;
 • przyjętych sposobie potwierdzania przybycia i obecności przez Pracownika;
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące zawierania umowy o pracę są uregulowane w art. 25 i następne Kodeksu Pracy.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

 

Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór