Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 2 dni temu
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 2 dni temu

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika to dokument, w którym pracownik wyraża chęć rozwiązania umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia, co skutkuje zakończeniem tej umowy. Okres wypowiedzenia to czas od dnia zakomunikowania pracodawcy chęci rozwiązania umowy o pracę do jej definitywnego ustania, podczas którego pracownik zwykle kontynuuje wykonywanie pracy. Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy po wypowiedzeniu umowy o pracę. Wówczas pracownik nie wykonuje pracy ale pracodawca nadal płaci pracownikowi wynagrodzenie, aż do zakończenia upływu okresu wypowiedzenia.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę mogą być dowolne - pracownik nie ma obowiązku ich ujawniania.


Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę?

Wyróżnia się następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę:

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?


Jaki jest najpopularniejszy rodzaj rozwiązania umowy o pracę?

Najpopularniejszym rodzajem rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie na mocy porozumienia stron, które nie wymaga upływu ustawowego okresu wypowiedzenia. Strony mogą ustalić termin zakończenia umowy o pracę na wybrany dzień, według własnych potrzeb.


Czy sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika jest obowiązkowe?

Tak. Jeśli pracownik podjął decyzję o odejściu z pracy, sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika jest obowiązkowe.

Pracownik może również:

 • zaproponować pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron albo
 • rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (bez oczekiwania na upływ okresu wypowiedzenia) ze względu na naganne zachowanie pracodawcy w stosunku do pracownika np. powtarzające się niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia, nieprzeciwdziałanie dyskryminacji w zakładzie pracy, niezapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konsekwentne niestosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy itd.


Co to jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas jaki powinien upłynąć od momentu zakomunikowania chęci rozwiązania umowy o pracę do jej definitywnego zakończenia. Długość okresów wypowiedzenia wynika z przepisów i zależy od rodzaju umowy o pracę oraz okresu zatrudnienia (stażu pracy). Do okresu zatrudnienia wlicza się także czas po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę. Zakończenie okresu wypowiedzenia wypada w dniu ustania stosunku pracy. Aby wyliczyć okres wypowiedzenia należy zsumować okres czasu od rozpoczęcia wykonywania pracy do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia, a więc dnia faktycznego rozwiązania umowy.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, zawartej na okres:

 • co najmniej 2 tygodni wynosi 3 dni robocze;
 • dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące wynosi 1 tydzień;
 • 3 miesięcy wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony, zawartej na okres:

 • krótszy niż 6 miesięcy, wynosi 2 tygodnie;
 • co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, wynosi 1 miesiąc;
 • co najmniej 3 lata, wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna się w następnym dniu, od dnia złożenia wypowiedzenia, kończąc się z upływem ostatniego dnia, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia i zakończy się po upływie 7 dni, zawsze w sobotę. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach rozpoczyna się 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, a umowa o pracę ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca. Pracownik wspólnie z pracodawcą mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę nie zmienia trybu jej rozwiązania.

Przykłady wyliczeń okresu wypowiedzenia można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?


Kto sporządza wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest sporządzane przez pracownika - osobę fizyczną (prywatną).


Co należy zrobić po sporządzeniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno nastąpić w formie pisemnej. W tym celu pracownik może doręczyć swoje oświadczenie o wypowiedzeniu bezpośrednio do rąk przełożonego albo innej osoby, odpowiedzialnej u pracodawcy za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie, według zwyczaju panującego u pracodawcy. Wówczas pracownik może uzyskać podpis przełożonego lub osoby upoważnionej, na kopii złożonego wypowiedzenia, którą pracownik powinien zachować w swojej dokumentacji. Pracownik może również wysłać wypowiedzenie pocztą tradycyjną, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu.

W następstwie złożonego wypowiedzenia pracownik może skorzystać z pozostałego urlopu wypoczynkowego, jaki mu przysługuje u pracodawcy. Ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę następuje z inicjatywy pracownika nie przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Do końca okresu wypowiedzenia pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd. Niezwłocznie po zakończeniu okresu wypowiedzenia pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy.


Czy konieczne jest notarialne poświadczenie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

Nie. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika sporządza się w formie pisemnej. Oznacza to, że forma notarialna nie jest wymagana dla ważności wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.


Jakie koszty wiążą się z finalizacją wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

Finalizacja wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla pracownika. Nie wymaga się formy notarialnej - brak kosztów taksy notarialnej. Nie wymaga się również rejestracji wypowiedzenia umowy o pracę - wobec tego brak opłat rejestracyjnych.


Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno zawierać:

 • nazwę miastadatę sporządzenia wypowiedzenia;
 • dane osobowe i kontaktowe pracownika;
 • dane osobowe pracodawcy;
 • datę zawarcia i rodzaj umowy o pracę;
 • długość okresu wypowiedzenia;
 • proponowaną datę zakończenia umowy o pracę;
 • podpis pracownika.


Jakie przepisy mają zastosowanie do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika?

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę jest przewidziana w art. 30 i następnych Kodeksu Pracy.

Możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia wynika z art. 36[2] Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór