Powrót do góry
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 08.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4,8 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 08.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,8 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest to dokument pisemny, w którym pracownik wyraża chęć rozwiązania umowy o pracę, po upływie pewnego okresu oczekiwania, zwanego okresem wypowiedzenia, co skutkuje zakończeniem tej umowy. Złożenie wypowiedzenia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik zwykle nadal wykonuje pracę. Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy, po wypowiedzeniu umowy o pracę. Wówczas pracownik nie wykonuje pracy, ale pracodawca nadal płaci pracownikowi wynagrodzenie, aż do zakończenia upływu okresu wypowiedzenia. Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".

Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę:

Innym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę.
Strony mogą rozwiązać umowę o pracę w trybie polubownym, tj. w ramach porozumienia stron.
Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę to natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę lub natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.


Długość okresu wypowiedzenia:

Długość okresów wypowiedzenia wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Zakończenie okresu wypowiedzenia wypada w dniu ustania stosunku pracy (a nie w dniu wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę). Aby wyliczyć okres wypowiedzenia należy zsumować okres czasu od rozpoczęcia wykonywania pracy do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia, a więc dnia faktycznego rozwiązania umowy:

np. umowa o pracę, zawarta 1 lipca 2020 r. i wypowiedziana 27 czerwca 2023 r. ulegnie rozwiązaniu dnia 30 września 2023 r. (gdyż pracownik przepracował 2 lata, 11 miesięcy i 27 dni, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, który to okres wydłuża staż pracy pracownika o 3 miesiące i spowoduje, że staż pracy u pracodawcy wyniesie 3 lata i 3 miesiące).

Taki sposób wyliczenia okresu wypowiedzenia wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który przyjął fikcyjną konstrukcję, wedle której do okresu zatrudnienia (stażu pracy), od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, wliczony zostaje także staż pracy, przypadający po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Sposoby liczenia okresów wypowiedzenia:

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, zawartej na okres:

  • co najmniej 2 tygodni wynosi 3 dni robocze;
  • dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące wynosi 1 tydzień;
  • 3 miesięcy wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony, zawartej na okres:

  • krótszy niż 6 miesięcy, wynosi 2 tygodnie;
  • co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, wynosi 1 miesiąc;
  • co najmniej 3 lata, wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się w następnym dniu, od dnia złożenia wypowiedzenia, kończąc się z upływem ostatniego dnia, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, np. umowa o pracę na okres próbny, zawarta na tydzień (dla której okres wypowiedzenia wynosi 3 dni), wypowiedziana 23 grudnia 2023 r., ulegnie rozwiązaniu z końcem 29 grudnia 2023 r., gdyż 25 i 26 grudnia to dni ustawowo wolne od pracy.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę, po złożeniu wypowiedzenia i zakończy się po upływie 7 dni, zawsze w sobotę, np. umowa o pracę na czas nieokreślony, trwająca 4 miesiące, wypowiedziana 9 sierpnia 2023 r. ulegnie rozwiązaniu dwa tygodnie po pierwszej niedzieli po 9 sierpnia 2023 r., która wypada 13 sierpnia 2023 r., czyli umowa o pracę zakończy się 26 sierpnia 2023 r.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, a umowa o pracę ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca np. umowa o pracę, która trwała 2 lata, wypowiedziana 11 kwietnia 2023 r. ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca następnego, po 11 kwietnia 2023 r., a więc zakończy się 31 maja 2023 r.

Strony umowy o pracę (pracownik i pracodawca) mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę nie zmienia trybu jej rozwiązania.

Jak korzystać z dokumentu?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno nastąpić w formie pisemnej.

Pracownik może doręczyć swoje oświadczenie o wypowiedzeniu:

  • bezpośrednio do rąk przełożonego albo innej osoby, odpowiedzialnej, w zakładzie pracy, za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy). Wówczas, można uzyskać podpis przełożonego lub osoby upoważnionej, na kopii złożonego wypowiedzenia, którą pracownik powinien zachować w swojej dokumentacji;
  • pocztą, np. listem poleconym, za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu.

W następstwie złożonego wypowiedzenia, pracownik może skorzystać z pozostałego urlopu wypoczynkowego, jaki mu przysługuje u pracodawcy. Pracownikowi nie przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę wyszło z jego inicjatywy.

Wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności, od przedłożenia, przez pracownika, wniosku o jego wydanie.

Podstawa prawna:

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę jest przewidziana w art. 30 i następnych Kodeksu Pracy.

Możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia wynika z art. 36[2] Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór