Powrót do góry
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 16.08.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 16.08.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest to dokument pisemny, w którym pracownik wyraża wolę rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem pewnego okresu oczekiwania, zwanego okresem wypowiedzenia.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik zwykle nadal wykonuje pracę. Pracodawca może pracownika zwolnić z obowiązku wykonywania pracy po wypowiedzeniu umowy o pracę, wówczas pracownik nie musi wykonywać pracy, ale pracodawca nadal musi płacić pracownikowi wynagrodzenie, aż do zakończenia upływu okresu wypowiedzenia.

Długość okresów wypowiedzenia:

Długość okresów wypowiedzenia wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

Aby wyliczyć obowiązujący okres wypowiedzenia należy zsumować okres czasu od rozpoczęcia wykonywania pracy do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia (dnia faktycznego rozwiązania umowy), np. osoba, która podjęła pracę 1 lipca 2016 r. i złożyła wypowiedzenie 27 czerwca 2019 r. będzie musiała wykonywać pracę w ramach okresu wypowiedzenia aż do 30 września 2019 r. (a nie do 31 lipca, tak jak mogłoby się powszechnie wydawać ze względu na złożenie wypowiedzenia przed upływem 3 lat wykonywania pracy, dla którego właściwym okresem wypowiedzenia jest 1 miesiąc). Należy bowiem zsumować staż pracy tj. czas od 1 lipca 2016 r. z okresem wypowiedzenia.

Taki sposób wyliczenia okresu wypowiedzenia wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który przyjął fikcyjną konstrukcję, wedle której do okresu zatrudnienia (stażu pracy), od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, wliczony zostaje także staż pracy przypadający po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, zawartej na okres:

  • co najmniej 2 tygodni wynosi 3 dni robocze;
  • dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące wynosi 1 tydzień;
  • 3 miesięcy wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony, zawartej na okres:

  • krótszy niż 6 miesięcy, wynosi 2 tygodnie;
  • co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, wynosi 1 miesiąc;
  • co najmniej 3 lata, wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się w następnym dniu, od dnia złożenia wypowiedzenia, kończąc się z upływem ostatniego dnia, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, np. umowa o pracę na okres próbny, zawarta na tydzień (dla której okres wypowiedzenia wynosi 3 dni), wypowiedziana 21 grudnia 2019 r., ulegnie rozwiązaniu z końcem 27 grudnia 2019 r., gdyż niedziela oraz 25 i 26 grudnia to dni ustawowo wolne od pracy.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę, po złożeniu wypowiedzenia i zakończy się po upływie 7 dni, zawsze w sobotę, np. umowa o pracę na czas nieokreślony, trwająca 4 miesiące, wypowiedziana 3 lipca 2019 r. ulegnie rozwiązaniu dwa tygodnie po pierwszej niedzieli po 3 lipca 2019 r., która wypada 7 lipca 2019 r., czyli umowa o pracę zakończy się 20 lipca 2019 r.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, a umowa o pracę ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca np. umowa o pracę, która trwała 2 lata, wypowiedziana 11 kwietnia 2019 r. ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca następnego po 11 kwietnia 2019 r., a więc zakończyła się 31 maja 2019 r.

Jak stosować dokument:

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno nastąpić w formie pisemnej.

Pracownik może doręczyć swoje oświadczenie o wypowiedzeniu bezpośrednio do rąk przełożonego albo innej osoby, odpowiedzialnej w zakładzie pracy, za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy). Wówczas, można uzyskać podpis przełożonego lub osoby upoważnionej, na kopii złożonego wypowiedzenia, którą pracownik powinien zachować w swojej dokumentacji.

Pracownik może również doręczyć pracodawcy swoje oświadczenie pocztą, np. listem poleconym, za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu.

W następstwie złożonego wypowiedzenia, pracownik może skorzystać z pozostałego urlopu wypoczynkowego, jaki mu przysługuje u pracodawcy.

Wraz z upływem okresu wypowiedzenia albo w jego trakcie (w sytuacji, gdy pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku wykonywania pracy w trakcie okresu wypowiedzenia), pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.

 

Podstawa prawna:

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę jest przewidziana w art. 30 i następnych Kodeksu Pracy. Możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia wynika z art. 362 Kodeksu Pracy.

 

Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór