Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 20.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 20.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jest jednostronnym oświadczeniem pracownika o jego decyzji zakończenia pracy na rzecz pracodawcy, w trybie natychmiastowym. Powodem tak szybkiego rozwiązania umowy o pracę może być naganne zachowanie pracodawcy w stosunku do pracownika, takie jak:

  • brak przeniesienia pracownika na inne stanowisko przez pracodawcę, mimo szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na obecnym stanowisku na zdrowie pracownika, potwierdzone orzeczeniem lekarskim;
  • dopuszczanie się przez pracodawcę ciężkiego naruszania podstawowych obowiązków pracowniczych m.in. powtarzające się niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia, nie przeciwdziałanie dyskryminacji w zakładzie pracy, niezapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konsekwentne niestosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy itd.

Czy wiesz, że...

Co do zasady, rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia jest więc wyjątkiem od zasady, kiedy nie trzeba czekać na upływ okresu wypowiedzenia a rozwiązanie stosunku pracy, ze względu na naganne zachowanie pracodawcy wobec pracownika, następuje natychmiast.


Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia musi być bardzo dobrze uzasadnione. Nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, sąd może przekształcić w rozwiązanie umowy o pracę z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia. Wówczas sąd może zobowiązać pracownika do zapłacenia pracodawcy odszkodowania za okres wypowiedzenia, którego pracownik bezzasadnie nie zachował.

Jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli umowa o pracę była zawarta na czas określony, odszkodowanie przysługuje do zakończenia umowy, jednak nie dłużej niż przez okres wypowiedzenia.

Czy wiesz, że...

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".
Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę: Innym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, która ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Poza tym strony mogą również rozstać się polubownie, w ramach tzw. porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę.


Jak korzystać z dokumentu?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być sporządzone na piśmie. Dokument ten powinien zawierać uzasadnienie, wyjaśniające konkretne przyczyny rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Pracownik może doręczyć swoje oświadczenie bezpośrednio do rąk przełożonego albo innej osoby, odpowiedzialnej w zakładzie pracy za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy) i jednocześnie może uzyskać jego podpis na kopii złożonego oświadczenia. Pracownik może również doręczyć pracodawcy swoje oświadczenie pocztą, najlepiej listem poleconym, za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu. Jest to oświadczenie jednostronne co oznacza, że nie wymaga akceptacji drugiej strony. Warto jednak uzyskać podpis pracodawcy na odpisie dokumentu, który następnie pracownik powinien zachować w dokumentacji pracowniczej. Jeśli oświadczenie jest wysłane pocztą, należy zachować w dokumentacji potwierdzenie dostarczenia oświadczenia.

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd. Pracodawca natomiast jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przewiduje art. 30 par. 1 ust. 3 i art. 55 i następne Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór