Powrót do góry
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika Wypełnij wzór

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 05.07.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 05.07.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem pracownika o jego decyzji zakończenia stosunku pracy, w trybie natychmiastowym, z powodu nagannego zachowania pracodawcy w stosunku do niego. Tym nagannym zachowaniem może być:

  • brak przeniesienia pracownika na inne stanowisko, mimo szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na obecnym stanowisku na zdrowie pracownika, potwierdzone orzeczeniem lekarskim;
  • dopuszczanie się przez pracodawcę ciężkiego naruszania podstawowych obowiązków pracowniczych. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika to m.in. powtarzające się niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia, nieprzeciwdziałanie dyskryminacji w zakładzie pracy, niezapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konsekwentne niestosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy itd.


Co do zasady, rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie tzw. okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia jest więc wyjątkiem od zasady, kiedy nie trzeba czekać na upływ okresu wypowiedzenia i można rozstać się z pracodawcą natychmiast, ze względu na naganne zachowanie pracodawcy wobec pracownika tj. w sytuacji jednego z dwóch wymienionych w poprzednim paragrafie rodzajów zachowań pracodawcy.

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia musi być bardzo dobrze uzasadnione. Nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, sąd może przekształcić w rozwiązanie umowy o pracę z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia. Wówczas sąd może zobowiązać pracownika do zapłacenia pracodawcy odszkodowania za okres wypowiedzenia, którego pracownik bezzasadnie nie zachował.

Jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.


Jak stosować dokument?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być sporządzone na piśmie oraz powinno zawierać konkretne przyczyny rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Jest to oświadczenie jednostronne co oznacza, że nie wymaga akceptacji drugiej strony. Mimo to warto prosić pracodawcę o podpis na odpisie dokumentu, który należy zachować w dokumentacji pracowniczej, a jeśli oświadczenie jest wysłane pocztą, warto też posiadać potwierdzenie dostarczenia oświadczenia.

Pracownik może doręczyć swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bezpośrednio do rąk przełożonego albo innej osoby, odpowiedzialnej w zakładzie pracy, za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy) i jednocześnie, może uzyskać jego podpis na kopii złożonego oświadczenia.

Pracownik może również doręczyć pracodawcy swoje oświadczenie pocztą, np. listem poleconym, za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu.

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Możliwość rozwiązania umowy i pracę bez wypowiedzenia przewiduje art. 30 par. 1 ust. 3 i art. 55 i następne Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór