Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 29.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 29.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Co to jest wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy?

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy to prośba pracownika skierowana do pracodawcy o czasowe lub trwałe obniżenie lub zwiększenie wymiaru czasu pracy, z powodów prywatnych lub zawodowych pracownika. Obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić np. do 3/4 etatu, do pół etatu, do 1/4 etatu itd. Zwiększenie wymiaru czasu pracy może analogicznie nastąpić np. do połowy etatu, do 3/4 etatu, do pełnego etatu itd. W wyniku złożonego wniosku pracodawca zdecyduje, czy ma możliwość tak zorganizować pracę w zakładzie pracy, aby możliwa była reorganizacja wymiaru czasu pracy pracownika, bez większych zakłóceń i strat.


Jakie są różne rodzaje wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy?

Wyróżniamy następujące rodzaje niniejszego wniosku:

 • wniosek o czasowe obniżenie wymiaru czasu pracy np. z pełnego etatu na 1/2 etatu na czas wakacji szkolnych dzieci pracownika;
 • wniosek o trwałe obniżenie wymiaru czasu pracy np. z pełnego etatu na 3/4 etatu do zakończenia umowy o pracę;
 • wniosek o czasowe zwiększenie wymiaru czasu pracy np. z 1/2 etatu na pełny etat przez 3 miesiące;
 • wniosek o trwałe zwiększenie wymiaru czasu pracy np. z 1/4 etatu na pół etatu do zakończenia umowy o pracę.


Jaka jest różnica pomiędzy wnioskiem o zmianę wymiaru czasu pracy a wypowiedzeniem zmieniającym wymiar czasu pracy oraz porozumieniem zmieniającym warunki pracy i płacy?

Zarówno wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy, jak i wypowiedzenie zmieniające wymiar czasu pracy oraz porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy to dokumenty, które mają na celu zmianę warunków pracy pracownika.

Różnica polega na tym, że wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy sporządza pracownik, który chciałby aby pracodawca zmienił jego wymiar czasu pracy np. na pół etatu, 3/4 etatu itd. Natomiast zarówno wypowiedzenie zmieniające wymiar czasu pracy, jak i porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy to dokumenty, które pracodawca sporządza dla pracownika wówczas, gdy chce mu zaproponować zmianę warunków pracy. Ponadto, zarówno porozumienie, jak i wypowiedzenie mogą zostać wykorzystane przez pracodawcę w następstwie złożenia przez pracownika wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że:


Czy sporządzenie wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy jest obowiązkowe?

Nie, pracownik nie musi sporządzać wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy. Ważne jest aby w jakikolwiek sposób zakomunikował pracodawcy konieczność zmiany wymiaru czasu pracy.


Co to jest wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy określa okres czasu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdego dnia roboczego i tygodnia pracy. Jest to jeden z obowiązkowych elementów umowy o pracę.

Wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoletniego jest następujący:

 • Pełny etat to praca przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy;
 • Pół etatu stanowi przeciętnie 20 godzin pracy w tygodniu;
 • 3/4 etatu to 30 godzin pracy w tygodniu;
 • 1/4 etatu to 10 godzin pracy w tygodniu.


Jeśli pracownik nie ukończył jeszcze 18 lat, wymiar pełnego etatu pracy jest różny i zależy od rodzaju umowy o pracę:

 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (pełny etat to 6 godzin do 16 roku życia, wliczając czas nauki oraz 8 godzin po 16 roku życia, wliczając czas nauki);
 • umowa o pracę kwalifikowaną jako praca lekka (w tygodniu nie można przekroczyć 12 godzin pracy, z czego dozwolone są tylko 2 godziny pracy w dniach, w których pracownik uczęszcza do szkoły).

Praca w wymiarze godzin, przekraczających wskazany wymiar, nazywa się pracą w godzinach nadliczbowych (potocznie: "nadgodziny"). Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.


Kto może sporządzić wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy?

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy może sporządzić pracownik, którym jest osoba fizyczna (prywatna), bez względu na to czy jest pełnoletnia (zatrudniona w ramach umowy o pracę), czy też nie ukończyła jeszcze 18 lat (zatrudniona w ramach umowy o pracę z młodocianym).


Co należy zrobić po sporządzeniu wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy?

Pracownik powinien sporządzić wniosek:

 • w formie pisemnej: w tym celu należy wydrukować wniosek i odręcznie podpisać, a następnie przekazać pracodawcy osobiście lub pocztą tradycyjną;
 • w postaci elektronicznej (jeśli w zakładzie pracy przyjęto elektroniczny sposób wymiany dokumentów między pracodawcą i pracownikami): sporządzony wniosek należy wysłać e-mailem lub za pomocą innego komunikatora pracowniczego.


Pracodawca może odmówić zmiany wymiaru czasu pracy - jest to bowiem jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy - wówczas udziela pracownikowi odpowiedzi negatywnej. W razie zgody pracodawcy na wniosek pracownika, strony zawierają porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy - w taki sposób dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy pracownika.

Zazwyczaj obniżenie lub zwiększenie wymiaru czasu pracy wiąże się z:

 • proporcjonalnym zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia;
 • proporcjonalnym spadkiem lub wzrostem liczby przysługujących dni urlopu wypoczynkowego.


Czy konieczne jest notarialne poświadczenie wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy?

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy sporządza się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. Oznacza to, że forma notarialna nie jest wymagana dla ważności wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy.


Jakie koszty wiążą się z finalizacją wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy?

Jedynym kosztem finalizacji wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy jest ewentualny koszt wysyłki wniosku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeśli pracownik zdecydował się wysłać wniosek pocztą tradycyjną, zamiast złożyć wniosek osobiście u pracodawcy.

Nie wymaga się formy notarialnej - brak więc kosztów taksy notarialnej. Nie wymaga się również rejestracji wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy - wobec tego brak opłat rejestracyjnych.


Co powinien zawierać wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy?

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy powinien zawierać:

 • oznaczenie pracodawcy;
 • oznaczenie pracownika;
 • wskazanie okresu wykonywania pracy w obniżonym lub podwyższonym wymiarze czasu pracy;
 • wskazanie wymiaru czasu pracy po zmianie;
 • (fakultatywnie) uzasadnienie wnioskowanej zmiany wymiaru czasu pracy - może pomóc przekonać pracodawcę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku;
 • podpis pracownika.


Jakie przepisy mają zastosowanie do wniosku o zmianę wymiaru czasu pracy?

Możliwość złożenia wniosku przez pracownika o czasową zmianę wymiaru czasu pracy wynika z art. 29 § 4 Kodeksu Pracy.

Określenie ogólnej normy wymiaru czasu pracy wynika z art. 129 § 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór