Powrót do góry
Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy Wypełnij wzór

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 22.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 4,9 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 22.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,9 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy

Wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy to prośba pracownika, skierowana do pracodawcy, o czasowe lub trwałe obniżenie lub zwiększenie wymiaru czasu pracy, z powodów prywatnych lub zawodowych pracownika. Obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić np. do 3/4 etatu, do pół etatu, do 1/4 etatu itd. Zwiększenie wymiaru czasu pracy może analogicznie nastąpić np. do połowy etatu, do 3/4 etatu, do pełnego etatu itd. Po złożeniu wniosku pracodawca zdecyduje, czy będzie w stanie zorganizować pracę w zakładzie pracy, aby możliwa była reorganizacja wymiaru czasu pracy pracownika, bez większych zakłóceń i strat.

Niniejszy wniosek nie dotyczy obniżenia wymiaru czasu pracy w ramach urlopu wychowawczego, który wymaga spełnienia dodatkowych wymagań z art. 186(7) Kodeksu Pracy oraz § 24 rozporządzenia wykonawczego.


Wymiar czasu pracy:

Określenie wymiaru czasu pracy pracownika stanowi jeden z obowiązkowych elementów umowy o pracę, co wynika z art. 29 § 1 pkt 4 Kodeksu Pracy. Oznacza to, że jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na zmianę wymiaru czasu pracy pracownika zgodnie z jego żądaniem, zawartym w niniejszym wniosku, może to uczynić w ramach porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy. Jeśli jednak jego decyzja o zmianie wymiaru czasu pracy będzie odmienna od żądania pracownika, powinien on posłużyć się wypowiedzeniem zmieniającym wymiar czasu pracy. Brak zmiany wymiaru czasu pracy pracownika nie generuje żadnego formalnego obowiązku pracodawcy w zakresie dokumetacji pracowniczej - pracodawca powinien jedynie odpowiedzieć na wniosek pracownika nie wyrażając na niego zgody.

Wymiar czasu pracy to termin używany w Kodeksie Pracy, który określa długość czasu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdego dnia (roboczego) i tygodnia pracy. Kodeks Pracy przyjął maksymalny miernik wymiaru czasu pracy (art. 129 § 1 Kodeksu Pracy), który przewiduje, że pracownik pracuje przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (potocznie zwane: "pełny etat").

Pracownik, z ważnych dla siebie powodów, może prosić pracodawcę o zmniejszenie lub zwiększenie powyżej wskazanej normy wymiaru czasu pracy, która nie może jednakże przekroczyć wskazanego wyżej limitu.

Jeśli pracownik pracuje w wymiarze godzin, przekraczających wskazany wyżej wymiar, nazywa się to pracą w godzinach nadliczbowych (potocznie zwane: "nadgodziny"). Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument powinien zawierać:

  • wskazanie pracodawcy;
  • wskazanie pracownika;
  • wskazanie okresu wykonywania pracy w obniżonym lub podwyższonym wymiarze czasu pracy;
  • wskazanie wymiaru czasu pracy po zmianie;
  • (fakultatywnie) uzasadnienie wnioskowanej zmiany wymiaru czasu pracy;
  • podpis pracownika.

Zawarcie uzasadnienia wniosku może pomóc przekonać pracodawcę do pozytywnego rozpatrzenia prośby pracownika. Gdy obie strony stosunku pracy zgadzają się na zmianę, pracownik i pracodawca składają oświadczenia woli, w ramach porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy, w wyniku czego dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy pracownika. Zazwyczaj obniżenie lub zwiększenie wymiaru czasu pracy wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia oraz pociąga za sobą proporcjonalny spadek lub wzrost liczby przysługujących dni urlopu wypoczynkowego.

W przeciwieństwie do pracownika, wykorzystującego urlop wychowawczy, obniżenie wymiaru etatu pracownika, któremu nie przysługuje taki urlop może spotkać się z odmową pracodawcy - zmiana wymiaru czasu pracy w warunkach niezależnych od urlopu wychowawczego jest bowiem jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy.

Pracownik wypełnia wniosek, zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza. Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać, a następnie przekazać pracodawcy, który podejmie decyzję. Jeśli w zakładzie pracy przyjęto elektroniczny sposób wymiany dokumentów między pracodawcą i pracownikami, wniosek ten może być również złożony w formie elektronicznej. W razie zgody pracodawcy na wniosek pracownika, strony zawierają porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy.


Podstawa prawna:

Możliwość złożenia wniosku przez pracownika o czasową zmianę wymiaru czasu pracy wynika z art. 29 § 4 Kodeksu Pracy.

Określenie ogólnej normy wymiaru czasu pracy wynika z art. 129 § 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór