Powrót do góry
Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy Wypełnij wzór

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 23.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 23.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy to dokument, który pracodawca kieruje do pracownika w trakcie trwania umowy o pracę, jeśli zamierza zmienić istotne warunki jego pracy lub płacy, zawarte w umowie o pracę np. rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie z jego poszczególnymi składnikami, wymiar czasu pracy. Nie można wskazanych wyżej postanowień umowy o pracę zmienić za pomocą porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy. Jeśli umowa o pracę reguluje jakieś dodatkowe kwestie, poza wskazanymi powyżej, również one mogą być modyfikowane wypowiedzeniem zmieniającym np. szczegółowe ustalenia co do obowiązków pracowniczych, określone w treści umowy o pracę; rozkład czasu pracy itd. Rozkład czasu pracy (szczegółowe godziny pracy pracownika) należy odróżnić od wymiaru czasu pracy (np. praca na pół etatu, na 3/4 etatu, na pełny etat itd.). Co do zasady, inne elementy stosunku pracy, nie wymienione powyżej, pracodawca może zmienić w ramach porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Gdy pracownik nie chce zaakceptować zmian wskazanych w wypowiedzeniu i odmówi przyjęcia wypowiedzenia, jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z końcem okresu wypowiedzenia.


Powierzenie innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy:

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy, niż określona w umowie o pracę, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzeniaodpowiada kwalifikacjom pracownika.


Pracownicy w wieku przedemerytalnym:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracodawca może jednak wyjątkowo wypowiedzieć warunki pracy lub płacy takiemu pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne, ze względu na:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników, zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
  • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Jak korzystać z dokumentu?

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy powinno nastąpić na piśmie. W tym celu dokument należy wydrukować, podpisać i w takiej wersji przekazać pracownikowi: osobiście albo pocztą. Pracownik powinien podpisać otrzymane wypowiedzenie i przekazać pracodawcy do podpisu. Od tego dnia rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, powinni dysponować egzemplarzem wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, podpisanymi przez obie strony.

Pracownik może zaakceptować zmiany. Wówczas umowa o pracę bedzie kontynuowana, z uwzględnieniem zaakceptowanych zmian warunków pracy lub płacy. Jeśli pracownik odmówi przyjęcia zmian warunków pracy lub płacy, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, wskazanym w wypowiedzeniu.

Podstawa prawna:

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy jest uregulowane art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór