Umowa o pracę zdalną Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o pracę zdalną

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 16.02.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron11-17 stron
4,9 - 4 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.02.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 11-17 stron

Ocena: 4,9 - 4 głosy

Wypełnij wzór

Umowa o pracę zdalną to dwustronne zobowiązanie, w ramach którego pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika do wykonywania pracy w trybie zdalnym, a pracownik do wykonywania pracy w trybie zdalnym, za wynagrodzeniem. Miejscem wykonywania pracy zdalnej jest miejsce wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą (np. adres zamieszkania pracownika). Pracownik wykonuje pracę zdalną w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czy wiesz, że...

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wynosi: 4242 zł brutto (od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.) oraz 4300 zł brutto (od 01.07.2024 r.), natomiast minimalna stawka godzinowa została ustalona na kwotę: 27,70 zł brutto (od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.) oraz 28,10 zł brutto (od 1.07.2024 r.).

Praca zdalna może być wykonywana:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy jako praca zdalna;
 • tylko częściowo (praca hybrydowa).

Ponadto pracownikowi przysługuje tzw. okazjonalna praca zdalna (na wniosek pracownika, w wymiarze do 24 dni w roku). Pracodawca może również zlecić pracę zdalną w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego.

Czy wiesz, że...

Praca zdalna zaczęła być wykorzystywana podczas epidemii COVID-19. Obowiązywała wyjątkowo, jedynie na okres pandemii. Wówczas okazało się, że dotychczas obowiązujące rozwiązania, notabene przepisy dotyczące telepracy, były niewystarczające w obliczu epidemii, spowodowanej globalną chorobą zakaźną. Dla pracodawców praca zdalna wiązała się z ograniczeniem ryzyka nieobecności w pracy pracownika, który miałby korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a także miała znaczenie w razie nieobecności w pracy z powodu kwarantanny, umożliwiając tym samym kontynuowanie prowadzonej działalności.

Sukces pracy zdalnej spowodował, że od 7 kwietnia 2023 r. można z niej korzystać w zwykłym okresie, po zakończeniu epidemii COVID-19. Praca zdalna zastąpiła dotychczas istniejącą telepracę.


Prace niemożliwe do wykonywania w ramach pracy zdalnej

Nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany w formie pracy zdalnej. Nie jest możliwe powierzenie pracownikowi w formie pracy zdalnej wykonywania prac:

 • szczególnie niebezpiecznych;
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • z czynnikami chemicznymi, stwarzającymi zagrożenie;
 • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin, wydzielających uciążliwe zapachy;
 • powodujących intensywne brudzenie.

Telepraca a praca zdalna

Zakres stosowania pracy zdalnej jest szerszy niż wcześniej obowiązującej telepracy, przede wszystkim z uwagi na brak wymogu świadczenia pracy regularnie oraz brak konieczności przekazywania pracodawcy wyników pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Praca zdalna może bowiem być wykonywana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co oznacza nie tylko środki komunikacji elektronicznej, ale także np. telefon, fax, komunikatory internetowe, a nawet brak użycia takich środków (np. analiza dokumentów).

Zasady wykonywania pracy zdalnej, są określane w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub regulaminie pracy zdalnej (jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa); porozumieniu zawartym z pracownikiem (gdy brak porozumienia z zakładową organizacją związkową lub regulaminu pracy zdalnej) albo poleceniu pracodawcy (gdy brak porozumienia lub regulaminu).

Pracodawca jest zobowiązany m.in. do zapewnienia pracownikowi materiałów, narzędzi pracy, instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Zamiast pokrywania kosztów, pracodawca może zdecydować o wypłacie ryczałtu na pokrycie kosztów, związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją, konserwacją narzędzi oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

 

Jak korzystać z dokumentu?

Umowa o pracę zdalną powinna być zawarta na piśmie, w dwóch egzemplarzach. Każda ze stron uzyska jeden egzemplarz umowy, podpisany odręcznie przez obie strony.

Jeśli pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej (tzn. wydrukowanych egzemplarzach, podpisanych odręcznie przez obie strony), powinien on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki pracy na piśmie.

Umowa o pracę zdalną zawiera:

 • oznaczenie stron umowy (pracownika i pracodawcy);
 • tytuł umowy (umowa o pracę zdalną)
 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • datę rozpoczęcia pracy;
 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wysokość wynagrodzenia z kosztami lub wartością ryczału za pracę zdalną;
 • wymiar czasu pracy (pełny etat lub niepełny etat), system czasu pracy (tzn. ilość godzin pracy dziennej i tygodniowej).

Dodatkowo można również zawrzeć w umowie:

 • klauzulę o zakazie konkurencji (Pracownik nie będzie mógł wykonywać podobnych czynności, jakie wykonuje dla Pracodawcy, wobec innych, konkurencyjnych firm, podczas wykonywania pracy lub po jej ustaniu);
 • klauzulę o obowiązku zachowania poufności (Pracownik zachowa w tajemnicy czynności i wiadomości, z którymi zapoznał się podczas wykonywania pracy);
 • klauzulę o ochronie mienia powierzonego (mienie Pracodawcy, które udostępnia pracownikowi w celu wykonywania pracy np. komputer, telefon służbowy, samochód, narzędzia do wykonywania pracy itd.);

Informacje na temat organizacji pracy dla ogółu pracowników należy zawrzeć w Regulaminie Pracy lub Układzie Zbiorowym Pracy.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracownika albo wypowiedzenie przez pracodawcę.
Strony mogą rozwiązać umowę o pracę w trybie polubownym, tj. w ramach porozumienia stron.
Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę to natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę lub natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".


Podstawa prawna:

Umowa o pracę zdalą jest regulowana art. 6719 § 1 pkt 1 i nast. ustawy Kodeks Pracy.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Niniejszy wzór umowy o pracę zdalną uwzględnia wymagania dyrektywy unijnej Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105 (zwana: dyrektywa 2019/1152/UE).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór