Powrót do góry
Regulamin Pracy Wypełnij wzór

Regulamin Pracy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 13.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 67-105 stron
Ocena 4,8 - 6 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 13.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 67-105 stron

Ocena: 4,8 - 6 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Regulamin Pracy

Regulamin Pracy to akt prawny o charakterze organizacyjno-porządkowym, określający wszelkie zasady, dotyczące organizacji i porządku w procesie pracy w firmie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Powinien być wprowadzony u pracodawcy z sektora prywatnego, jak i z sektora publicznego, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracownika obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Pracodawca, zatrudniający mniejszą liczbę pracowników niż 20, nie ma obowiązku sporządzania regulaminu pracy, ale mimo to jest obowiązany przekazać swoim pracownikom w formie poleceń służbowych wszystkie postanowienia, które zwykle zawiera regulamin pracy. W praktyce więc sporządzenie regulaminu pracy nawet w mniejszych zakładach pracy może okazać się użyteczne (głównie ze względu na zawarte tam informacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tzw. BHP, reguły dotyczące potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności, zasady przeciwpożarowe, zasady dotyczące kontroli trzeźwości, zasady przetwarzania danych osobowych itd.).

Regulamin pracy obowiązuje pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy on osób, wykonujących pracę na innych podstawach m.in. nie dotyczy zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, nie dotyczy wykonawców na podstawie umowy o dzieło, ani nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują usługi na podstawie umowy o świadczenie usług.

Niniejszy wzór regulaminu uwzględnia m.in. nowe przepisy w zakresie kontroli trzeźwości (wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw), obowiązujące od 21 lutego 2023 r. oraz nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej (wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw), obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r.

Jak korzystać z dokumentu?

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

 • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu;
 • wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;
 • porę nocną;
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
 • informację o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym, zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Regulamin pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni, od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. system CRM lub inny wewnętrzny system komputerowy pracodawcy, w którym znajdują się wszystkie dokumenty pracownicze dostępne pracownikom; wywieszone w specjalnie do tego celu wyznaczonej gablocie na korytarzu; dostępne w ogólnodostępnym segregatorze w dziale HR, przesłanie pracownikom pocztą elektroniczną itd.).

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z treścią regulaminu pracy, przed dopuszczeniem ich do pracy.

Podstawa prawna:

Obowiązek sporządzenia Regulaminu Pracy wynika z art. 104 i nast. ustawy Kodeks Pracy.

Przerwa dotycząca pracowników, zatrudnionych przy obsłudze monitora ekranowego wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973, ze zm.).

Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej została przewidziana ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór