Powrót do góry
Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy Wypełnij wzór

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 24.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 24.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy to dokument, w ramach którego pracodawca wprowadza zmiany warunków pracy pracownika, które następują w trakcie zatrudnienia. Zmiany te mogą dotyczyć tych elementów umowy o pracę, których zmiana nie wymaga zawarcia wypowiedzenia zmieniającego m.in. powierzonych zadań, stanowisk, zasad bhp itd. W ramach porozumienia, strony mogą wprowadzić zarówno zmiany korzystne, jak i niekorzystne dla pracownika. Zmiana stanowiska może się wiązać zarówno z awansem, jak i z degradacją pracownika w hierarchii służbowej. Pracodawca powinien zadbać, aby wola stron porozumienia zmieniającego została wyrażona w sposób przejrzysty. Warunkiem bowiem skuteczności porozumienia jest zgoda na zmianę obu stron stosunku pracy.

Możliwość zawarcia porozumienia jest realizacją zasady swobody umów. Prowadzi do zmiany umowy o pracę, zgodnie z wolą stron. Pracodawca może, w trakcie zatrudnienia trwale zmienić treść stosunku pracy, łączącego go z pracownikiem. Przyjmuje się, że jeżeli o istotnych warunkach umowy o pracę (m.in. stanowisku, które zajmuje pracownik) decydują obie strony stosunku pracy, to nie ma przeszkód, aby w trakcie jego trwania strony mogły zmodyfikować treść ustalonej przez nie umowy. Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia zmieniającego, wówczas pracodawca może mu zaproponować:

Zwykle, już w liście przewodnim, skierowanym do pracowników, których obejmuje porozumienie zmieniające, informuje się ich o ewentualnych przyszłych poczynaniach pracodawcy, w sytuacji, gdyby pracownicy nie wyrazili zgody na podpisanie porozumienia zmieniającego np. że pracodawca zaproponuje im wówczas wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.

Reprezentacja Pracowników:

Jeśli zmiany warunków pracy i płacy obowiązują większą ilość pracowników, pracodawca musi je ustalić z Reprezentacją Pracowników, którą może być:

  • reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa;
  • zakładowa organizacja związkowa;
  • przedstawiciele pracowników, wyłonieni w danym zakładzie pracy.

Czego nie można zawrzeć w porozumieniu zmieniającym?

Pracodawca nie może zmienić w ramach porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy następujących elementów stosunku pracy:

Wskazane elementy stosunku pracy są modyfikowalne jedynie za pomocą wypowiedzenia zmieniającego.

Jak korzystać z dokumentu?

Porozumienie należy wypełnić i wydrukować, a następnie:

  • przekazać pracownikowi, który powinien je podpisać (jeśli wyraża na nie zgodę) - jeśli porozumienie dotyczy indywidualnie jednego pracownika albo
  • przedłożyć do negocjacji z Reprezentacją Pracowników - jeśli porozumienie dotyczy większej ilości pracowników.

Pracodawca powinien następnie podpisać porozumienie.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik lub Reprezentacja Pracowników otrzymują po jednym egzemplarzu porozumienia, które należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej. Jeśli porozumienie jest podpisywane przez Reprezentację Pracowników, pracodawca powinien następnie poinformować pracowników, których dotyczy porozumienie, o jego treści i konsekwencjach, z niego wynikających, dla pracowników.

Podstawa prawna:

Zmiana warunków pracy jest możliwa na podstawie art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).

Istnieje również możliwość czasowej zmiany warunków pracy i płacy w sytuacjach szczególnych, na podstawie art. 23[1a] oraz art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór