Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 28.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 28.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Wypełnij wzór

Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej to pismo, które pracodawca daje do podpisu pracownikowi przed rozpoczęciem pracy zdalnej. Dotyczy ono spełnienia przez pracownika wymaganych prawem warunków w zakresie pracy zdalnej. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić ocenę ryzyka zawodowego oraz zasady BHP, które zawierają m.in.:

 • zasady i sposób właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
 • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
 • czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Czy wiesz, że...

Praca zdalna zaczęła być wykorzystywana podczas epidemii COVID-19. Obowiązywała wyjątkowo, jedynie na okres pandemii. Wówczas okazało się, że dotychczas obowiązujące rozwiązania, notabene przepisy dotyczące telepracy, były niewystarczające w obliczu epidemii, spowodowanej globalną chorobą zakaźną. Dla pracodawców praca zdalna wiązała się wówczas z ograniczeniem ryzyka nieobecności w pracy pracownika, który miałby korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a także miała znaczenie w razie nieobecności w pracy z powodu kwarantanny, umożliwiając tym samym kontynuowanie prowadzonej działalności.

Sukces pracy zdalnej spowodował, że weszła ona na stałe do użytku i od 7 kwietnia 2023 r. można zawierać umowę o pracę zdalną w zwykłym okresie (po zakończeniu epidemii COVID-19). Praca zdalna zastąpiła dotychczas obowiązującą telepracę.


Jak korzystać z dokumentu?

Pracownik sporządza niniejszy dokument po zawarciu umowy o pracę zdalną albo równocześnie z jej zawarciem, jednakże w każdym przypadku dokument powinien byś sporządzony przed przystąpieniem przez pracownika do wykonywania pracy zdalnej.

Dokument zawiera:

 • miejsce i datę sporządzenia oświadczenia;
 • dane pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • treść oświadczeń:
  • oświadczenie, że pracownik zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego;
  • oświadczenie, że pracownik zapoznał się z zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania;
  • oświadczenie, że pracownik zapewnił w miejscu wykonywania pracy zdalnej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym wymagania ergonomii;
  • oświadczenie, że pracownik zapewnił warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
 • podstawę prawną;
 • podpis pracownika.

Oświadczenie powinno być złożone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej, przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej, w formie deklaracji pracowniczej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie z podpisem odręcznym i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

W celu zachowania postaci papierowej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem.

W celu zachowania postaci elektronicznej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Podstawa prawna:

Oświadczenie wiedzy pracownika na temat ryzyka zawodowego oraz zasad BHP przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej wynika z art. 6731 § 6 i nast. Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór