Powrót do góry
Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej Wypełnij wzór

Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 14.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 14.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej

Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej to pismo, które pracodawca daje do podpisu pracownikowi przed rozpoczęciem pracy zdalnej. Dotyczy ono spełnienia przez pracownika wymaganych prawem warunków w zakresie pracy zdalnej. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić ocenę ryzyka zawodowego oraz zasady BHP, które zawierają m.in.:

 • zasady i sposób właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
 • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
 • czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Czy wiesz, że...

Praca zdalna zaczęła być wykorzystywana podczas epidemii COVID-19. Obowiązywała wyjątkowo, jedynie na okres pandemii. Wówczas okazało się, że dotychczas obowiązujące rozwiązania, notabene przepisy dotyczące telepracy, były niewystarczające w obliczu epidemii, spowodowanej globalną chorobą zakaźną. Dla pracodawców praca zdalna wiązała się wówczas z ograniczeniem ryzyka nieobecności w pracy pracownika, który miałby korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a także miała znaczenie w razie nieobecności w pracy z powodu kwarantanny, umożliwiając tym samym kontynuowanie prowadzonej działalności.

Sukces pracy zdalnej spowodował, że weszła ona na stałe do użytku i od 7 kwietnia 2023 r. można zawierać umowę o pracę zdalną w zwykłym okresie, po zakończeniu epidemii COVID-19. Praca zdalna zastąpiła dotychczas obowiązującą telepracę.


Niniejszy dokument składa się z 4 obowiązkowych deklaracji wiedzy pracownika, dotyczących pracy zdalnej, mianowicie:

 • oświadczenia, że pracownik zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego;
 • oświadczenia, że pracownik zapoznał się z zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania;
 • oświadczenia, że pracownik zapewnił w miejscu wykonywania pracy zdalnej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym wymagania ergonomii;
 • oświadczenie, że pracownik zapewnił warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Jak korzystać z dokumentu?

Niniejszy dokument podpisuje się po zawarciu umowy o pracę zdalną albo równocześnie z jej zawarciem, jednakże w każdym przypadku dokument powinien byś sporządzony przed przystąpieniem przez pracownika do wykonywania pracy zdalnej.

Dokument zawiera:

 • miejsce i datę sporządzenia oświadczenia;
 • dane pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • treść oświadczeń;
 • podstawę prawną;
 • podpis pracownika.

Oświadczenie powinno być złożone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej, przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej, w formie deklaracji pracowniczej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie z podpisem odręcznym i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd. W celu zachowania postaci papierowej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem. W celu zachowania postaci elektronicznej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Podstawa prawna:

Oświadczenie wiedzy pracownika na temat ryzyka zawodowego oraz zasad BHP przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej wynika z art. 6731 § 6 i nast. Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór