Powrót do góry
Umowa spółki z o.o. Wypełnij wzór

Umowa spółki z o.o.

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 09.11.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 11-16 stron
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 09.11.2020

Rozmiar: 11-16 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) to akt założycielski spółki z o.o., zawarty przez wspólników. Umowa musi być zawarty w formie aktu notarialnego bądź przy wykorzystaniu wzorca umowy (przez internet), jednakże posiada ona wówczas mniejsze możliwości ukształtowania treści umowy. Umowa spółki zawiera m.in. zagadnienia związane z zakresem praw i obowiązków poszczególnych wspólników oraz organów spółki (zarządu, zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej), określa wartość udziałów każdego wspólnika oraz wysokość kapitału zakładowego, sposoby jego zmiany, w tym jego podwyższenia lub obniżenia.

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest spółką kapitałową, której wspólnicy co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania wobec wierzycieli. Za zobowiązania spółki odpowiada odpowiada bowiem sama spółka, swoim majątkiem, utworzonym z wkładów wspólników (do wysokości kapitału zakładowego). Ponadto, za zobowiązania spółki mogą odpowiadać także członkowie jej zarządu subsydiarnie, tj. w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, jeśli nie zgłosili oni w porę wniosku o upadłość spółki.

Spółka z o.o. może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników), którymi mogą być:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawnych;
 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej (np. spółka jawna).

Założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o.

Wspólnicy nabywają udziały w spółce poprzez wniesienie wkładów, stanowiących kapitał zakładowy spółki. Wymagany kapitał zakładowy to minimum 5 000 zł. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w formie gotówki lub aportów (tzw. wkłady niepieniężne). Minimalna wartość udziału to 50 zł. Udziały muszą zostać pokryte w całości, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki w KRS.

W przypadku, gdy w spółce jest tylko jeden wspólnik, oświadczenia woli wobec spółki składa on w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jeżeli jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, to czynność prawna między wspólnikiem a spółką wymaga formy aktu notarialnego. Wypis tego aktu notarialnego notariusz przesyła sądowi rejestrowemu.

Umowa spółki z o.o. musi zawierać:

 • nazwę i siedzibę spółki;
 • czas trwania spółki z o.o.;
 • przedmiot działalności spółki (wskazując kody PKD);
 • wysokość kapitału zakładowego (min. 5 000 złotych);
 • udziały objęte przez każdego wspólnika.

Ponadto, warto zawrzeć również postanowienia, które zabezpieczą dodatkowo interesy wspólników oraz usprawnią działanie spółki, m.in.:

 • sprecyzowanie przedziału czasowego roku obrotowego;
 • powołanie pierwszego zarządu spółki;
 • wskazanie, czy i kto objął udziały uprzywilejowane;
 • możliwość zmiany kapitału zakładowego (m.in. możliwość podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego);
 • tworzenie kapitałów (np. kapitałów rezerwowych i zapasowych);
 • procedurę zbycia udziałów (np. zależne od zgody pozostałych wspólników, przywilej pierwszeństwa nabycia udziałów przez wspólników itd.);
 • możliwość sukcesji w przypadku śmierci wspólnika.

Jak korzystać z dokumentu?

Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, chyba że zawarto ją przez internet na tzw. wzorcu umowy (o czym mowa poniżej). Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która jest podmiotem praw i obowiązków (może więc uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe).

Spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Do wniosku o zarejestrowanie spółki należy dołączyć wymagane we wniosku dokumenty m.in. umowę spółki, listę wspólników. Z chwilą wpisu do KRS, spółka uzyskuje osobowość prawną.

Od 1 stycznia 2012 jest możliwa rejestracja sp. z o.o. przez Internet w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy wykorzystaniu standardowego wzorca umowy (ograniczone możliwości kształtowania jej treści według woli wspólników). Popularna nazwa tej usługi to S24. Zaletami tego rozwiązania są: brak kosztów notarialnych, szybkość (spółka jest rejestrowana zwykle w ciągu 3 dni roboczych) oraz obniżenie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentów do sądu rejestrowego.


Zmiana umowy spółki:

Umowę można zmieniać dowolną ilość razy, jednak każdorazowa zmiana treści umowy wymagać będzie poniesienia dodatkowych kosztów notarialnych i kosztów wpisu do KRS. Ich łączny koszt to ok. 1000 zł. Zmiany wprowadzać można na podstawie dodatkowo sporządzonego aneksu.

Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe:

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Spółka, po zakończeniu roku obrotowego, musi sporządzić sprawozdanie finansowe, czyli rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową. Wszystkie te dokumenty należy przedłożyć w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym.


Podstawa prawna:

Umowę spółki z o.o. reguluje art. 157 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1526, ze zm).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór