Powrót do góry
Umowa spółki komandytowej Wypełnij wzór

Umowa spółki komandytowej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 20.09.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-5 stron
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 20.09.2019

Rozmiar: 3-5 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej to dokument powołujący do życia spółkę komandytową. Warunkiem powstania spółki komandytowej jest jednak jej rejestracja w sądzie rejestrowym (KRS).

Spółka komandytowa to jedna z pięciu istniejących w polskim prawie spółek osobowych. Cechą charakterystyczną tych spółek jest to, że aspekt personalny jest ważniejszy od kapitału (inaczej niż w przypadku spółek kapitałowych tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki z o.o.), a za zobowiązania wierzycieli wspólnicy (w tym przypadku jedynie komplementariusze) mogą ponosić nieograniczoną odpowiedzialność, nawet z majątku osobistego.

Spółka komandytowa posiada zdolność prawną, sądową oraz procesową bez jednoczesnego posiadania osobowości prawnej. Oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nie ma jednak osobowości prawnej, czyli nie posiada organów (np. zarządu), nie może odpowiadać za swoje długi (odpowiadają za nie wspólnicy).


Wspólnicy spółki komandytowej:

W spółce komandytowej musi być co najmniej 2 wspólników, z czego za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do wysokości zadeklarowanej sumy pieniężnej bądź wkładu niepieniężnego tzw. "sumy komandytowej" (komandytariusz).

Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki, ponad wartość majątku spółki, ma charakter subsydiarny, co oznacza, że egzekucja wobec tego wspólnika będzie mogła być podjęta jedynie w sytuacji bezskuteczności w całości lub w części postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki.

Zarówno komplementariuszem, jak i komandytariuszem, mogą być osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

Jak stosować dokument?

1. Treść umowy:

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

  • nazwę firmy i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Ponadto, spółka powinna uregulować m.in. sposób reprezentacji spółki, ustalić, którzy wspólnicy mogą prowadzić sprawy spółki, uregulować sposób podejmowania uchwał przez wspólników, możliwość zbycia ogółu praw i obowiązków, sposób udziału wspólników w zyskach i stratach spółki.

2. Forma umowy:

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Niniejsza umowa jest więc tylko projektem, który należy przekazać notariuszowi. Posiadanie wcześniej stworzonego projektu umowy spółki komandytowej ograniczy przy tym koszty notarialne oraz czas potrzebny na spisanie w umowie przez notariusza wszystkich oczekiwań przyszłych Wspólników.

Wszyscy przyszli wspólnicy spółki muszą więc stawić się u notariusza, aby móc w jego obecności podpisać umowę spółki komandytowej. Notariusz wyda każdemu wspólnikowi odpis aktu notarialnego.

Jeden dodatkowy odpis należy załączyć do wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, wnosząc wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Notariusz pobierze i odprowadzi od wartości wkładów wspólników podatek od czynności cywilnoprawnych.


3. Rejestracja spółki:

Rejestrację spółki komandytowej można zrealizować za pomocą internetu poprzez system S24 Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli wszyscy Wspólnicy mają profile elektronicznych podpisów kwalifikowanych lub profile zaufane. Wówczas opłata sądowa za rejestrację kosztuje 250 zł i 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeśli wspólnicy nie chcą lub nie mają możliwości skorzystać z systemu S24, mogą zarejestrować spółkę komandytową tradycyjnie (papierowo) w Krajowym Rejestrze Sądowym, co oznacza, że muszą wydrukować i wypełnić wniosek o rejestrację spółki w KRS tzn. formularz KRS-W1 wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym niniejszą umową spółki komandytowej, sporządzoną przez notariusza, a następnie wszystkie dokumenty wysłać bądź zawieźć osobiście do właściwego sądu rejestrowego. Rejestracja spółki w sposób tradycyjny kosztuje 500 zł plus 100 zł opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podstawa prawna:

Umowy spółki komandytowej jest uregulowana w art. 105 i następne Kodeksu Spółek Handlowych.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór