Powrót do góry
Informacja o niemożliwości kontynuowania pracy zdalnej przez pracownika Wypełnij wzór

Informacja o niemożliwości kontynuowania pracy zdalnej przez pracownika

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 15.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 15.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Informacja o niemożliwości kontynuowania pracy zdalnej przez pracownika

Informacja o niemożliwości kontynuowania pracy zdalnej przez pracownika to dokument, który pracownik kieruje do pracodawcy w celu poinformowania go o zmianie warunków, uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej z powodów technicznych lub lokalowych. Zmiana warunków technicznych, od których uzależnione jest kontynuowanie pracy zdalnej, może polegać np. na tym, że pracownik trwale utracił zasilanie mieszkania energią elektryczną, które było niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Zmiana warunków lokalowych, od których uzależnione jest kontynuowanie pracy zdalnej, może polegać np. na niemożności wykonywania pracy z mieszkania pracownika, które uległo całkowitemu zniszczeniu w wyniku powodzi. Zmiana tych warunków powinna być na tyle poważna, że uniemożliwia ona pracownikowi kontynuowanie wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o zmianie warunków lokalowych lub technicznych, uniemożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Niepoinformowanie pracodawcy przez pracownika o tej zmianie ma taki skutek, że pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy, gdy stało się to niemożliwe.

Czy wiesz, że...

Praca zdalna zaczęła być wykorzystywana podczas epidemii COVID-19. Obowiązywała wyjątkowo, jedynie na okres pandemii. Wówczas okazało się, że dotychczas obowiązujące rozwiązania, notabene przepisy dotyczące telepracy, były niewystarczające w obliczu epidemii, spowodowanej globalną chorobą zakaźną. Dla pracodawców praca zdalna wiązała się z ograniczeniem ryzyka nieobecności pracownika w pracy, który musiałby korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a także miała znaczenie w razie nieobecności w pracy z powodu kwarantanny, umożliwiając tym samym kontynuowanie prowadzonej działalności.

Sukces pracy zdalnej spowodował, że od 7 kwietnia 2023 r. można z niej korzystać w zwykłym okresie, po zakończeniu epidemii COVID-19. Praca zdalna zastąpiła dotychczas obowiązującą telepracę.

Pracodawca nie ma możliwość kontroli niniejszej informacji, uzyskanej od pracownika, dotyczącej niemożności wykonywania pracy zdalnej z powodu zmiany warunków technicznych lub lokalowych. Pracodawcy pozostaje więc przyjąć, że informacja ta polega na prawdzie. Omawiana regulacja opiera się na zaufaniu stron, co nie oznacza, że pracownik może go nadużywać.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument powinien być przekazany pracodawcy niezwłocznie, gdy doszło do zmiany warunków lokalowych lub technicznych pracownika, uniemożliwiającej kontynuowanie wykonywania pracy zdalnej. Jeśli praca zdalna jest wykonywana na polecenie pracodawcy, otrzymane w trakcie zatrudnienia, pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Wniosek zawiera:

  • oznaczenie stron;
  • datę zmiany warunków;
  • uzasadnienie wniosku;
  • podpis.

Pracownik przekazuje pracodawcy niniejszy dokument w postaci pisemnej lub elektrycznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie z podpisem odręcznym i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd. W celu zachowania formy pisemnej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem. W celu zachowania postaci elektronicznej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Podstawa prawna:

Informacja pracownika o zmianie warunków, uniemożliwiającej pracownikowi kontynuowanie wykonywania pracy zdalej, jest regulowana w art. 67[19] § 5 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór