Powrót do góry
Wniosek o urlop Wypełnij wzór

Wniosek o urlop

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 09.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 09.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop to prośba pracownika, kierowana do pracodawcy, o udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego, urlopu na żądanie lub urlopu z powodu działania siły wyższej. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa, wdrażająca dyrektywę unijną 2019/1158 (dyrektywa work life balance), która wprowadziła do Kodeksu Pracy m.in. urlop z powodu działania siły wyższej.

I. Urlop wypoczynkowy wykorzystywany jest w celu odbycia odpoczynku, wakacji.

II. Urlop okolicznościowy to nieobecność w pracy z powodu śmierci najbliższej osoby, urodzenia się własnego dziecka lub zawarcia związku małżeńskiego.

III. Urlop na żądanie to nieprzewidziana, nagła niemożność stawienia się w pracy.

IV. Urlop z powodu działania siły wyższej to nieobecność w pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy, obowiązujące u danego pracodawcy, nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, pracownik dokonuje tego zawiadomienia

 • osobiście lub przez inną osobę,
 • telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności,
 • drogą pocztową (za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego).


I. URLOP WYPOCZYNKOWY

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie można zrzec się prawa do urlopu. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego:

Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wliczają się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - nie więcej niż 3 lata;
 • średniej szkoły zawodowej - nie więcej niż 5 lat;
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata;
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Pracownik może podzielić urlop wypoczynkowy na części jeśli przynajmniej jedna część tego urlopu trwała co najmniej 14 dni kalendarzowych. Niewykorzystanego urlopu w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego.


II. URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze 1 lub 2 dni roboczych, w zależności od okoliczności jego udzielenia:

 • w sytuacji ślubu pracownika - uzyskuje on prawo do 2 dni urlopu okolicznościowego;
 • w sytuacji ślubu dziecka pracownika - uzyskuje on prawo do 1 dnia urlopu okolicznościowego;
 • w sytuacji urodzenia się dziecka pracownika - uzyskuje on prawo do 2 dni urlopu okolicznościowego;
 • w sytuacji zgonu i pogrzebu małżonka pracownika/dziecka pracownika/ojca pracownika/matki pracownika/ojczyma pracownika/macochy pracownika - uzyskuje on prawo do 2 dni urlopu okolicznościowego;
 • w sytuacji zgonu i pogrzebu siostry lub brata pracownika/teściowej lub teścia pracownika/babki lub dziadka pracownika/innej osoby na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - uzyskuje on prawo do 1 dnia urlopu okolicznościowego.

Za czas zwolnienia od pracy, w ramach urlopu okolicznościowego, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

III. URLOP NA ŻĄDANIE

Urlop na żądanie ma na celu odpoczynek oraz regenerację sił fizycznych i psychicznych. Jest zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy z powodów, których pracownik nie mógł wcześniej przewidzieć i nie był w stanie zaplanować dni wolnych od pracy.

Pracownikowi przysługują najwyżej 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku, których wykorzystanie pomniejsza pulę urlopu wypoczynkowego na dany rok, o ilość tych wykorzystanych dni urlopu na żądanie.

Za czas urlopu na żądanie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

IV. URLOP Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy na wniosek zgłoszony przez pracownika, najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Urlop ten nie pomniejsza wymiaru urlopu wypoczynkowego.

JAK KORZYSTAĆ Z DOKUMENTU?

Wniosek o urlop należy złożyć pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie, podpisany odręcznie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Jeśli we wniosku pracownik wskazuje imię i nazwisko swojego zastępcy (czyli innego pracownika) w trakcie jego nieobecności spowodowanej urlopem, pracownik - zastępca powinien również podpisać wniosek o urlop, wyrażając tym samym zgodę na zastępstwo.

PODSTAWA PRAWNA:

Konieczność uprzedzenia pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy wynika z § 2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632, ze zm.).

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi na podstawie art. 152 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi na podstawie § 15. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632, ze zm.).

Urlop na żądanie przysługuje pracownikowi na podstawie art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).

Urlop z powodu działania siły wyższej przysługuje pracownikowi na podstawie art. 148(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).


JAK EDYTOWAĆ WZÓR?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór