Powrót do góry
Wniosek o urlop ojcowski i tacierzyński Wypełnij wzór

Wniosek o urlop ojcowski i tacierzyński

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 08.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 08.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop ojcowski i tacierzyński

Wniosek o urlop ojcowski jest to pisemna prośba pracownika - ojca o udzielenie mu urlopu, w celu sprawowania faktycznej opieki nad swoim dzieckiem, które niedawno przyszło na świat. Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski (2 tygodnie), urlop rodzicielski (9 tygodni), urlop okolicznościowy z okazji przyjścia na świat jego dziecka (2 dni) oraz (ewentualnie) skorzystanie z niewykorzystanej przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Ojciec dziecka może więc w sumie skorzystać z 11 tygodni i 2 dni urlopu, po przyjściu na świat jego dziecka, za które otrzyma 100% wynagrodzenia (za 2 tygodnie i 2 dni) oraz 70% (za 9 tygodni).

Czy wiesz, że...

Niniejszy dokument jest zgodny z nowelizacją, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wdrażającą dyrektywę unijną 2019/1158 "work life balance".


Urlop ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni, które może wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). 2 tygodnie urlopu ojcowskiego odpowiadają 14 dniom kalendarzowym.

Urlop rodzicielski:

Nowelizacja z 2023 r. przyznała ponadto każdemu z rodziców 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, którego żaden z pracowników-rodziców nie może się zrzec albo przekazać drugiemu rodzicowi, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnie 6 lat. Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 70% swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne).

Urlop okolicznościowy:

Pracownik może również skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Są to dni wolne na konieczność załatwienia formalności związanych z przyjściem na świat dziecka, za które pracownik otrzymuje 100% swojego wynagrodzenia.

Urlop macierzyński i rodzicielski, niewykorzystany przez matkę dziecka:

Pracownik może również ubiegać się o skorzystanie z niewykorzystanej przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Zasadą jest, że matka dziecka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. W czasie przebywania przez ojca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, uzyskuje on zasiłek macierzyński w wysokości procentowej, odpowiadającej zasiłkowi, jaki otrzymywałaby matka dziecka (tj. 70% lub 81,5%), obliczonego od wynagrodzenia pracownika - ojca, a następnie pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Urlop rodzicielski może być rozdzielony na 5 części. Można go wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania pracownika;
  • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
  • datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka;
  • daty przewidywanch urlopów.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Pracodawca powinien otrzymać wniosek najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania przez pracownika - ojca z urlopu ojcowskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Nieuwzględnienie wniosku pracownika zagrożone jest karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł z tytułu wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 par. 1 pkt 5 Kodeksu Pracy).

Podstawa prawna:

Urlop ojcowski jest uregulowany w art. 1823 i nast. Kodeksu Pracy.

Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1823 par. 2 Kodeksu Pracy.

Urlop okolicznościowy przysługuje na mocy par. 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632, ze zm.).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, który jest wypłacany w trakcie urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wynika z art. 31 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732, ze zm.).

Treść wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z dnia 8 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 937, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór