Powrót do góry
Wniosek o urlop ojcowski i tacierzyński Wypełnij wzór

Wniosek o urlop ojcowski i tacierzyński

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 21.12.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 21.12.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop ojcowski i tacierzyński

Wniosek o urlop ojcowski jest to pisemna prośba pracownika - ojca o udzielenie mu urlopu, w celu sprawowania faktycznej opieki nad swoim dzieckiem, które niedawno przyszło na świat. Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski (2 tygodnie), urlop okolicznościowy z okazji przyjścia na świat jego dziecka (2 dni) oraz (ewentualnie) skorzystanie z niewykorzystanej przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

W związku z art. 5 nowej dyrektywy unijnej nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r., możliwe będzie obowiązkowe wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla ojców do 2 miesięcy - Polska ma czas na transpozycję tej dyrektywy do 3 sierpnia 2022 r.

Urlop ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni, które może wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne).

2 tygodnie urlopu ojcowskiego odpowiadają 14 dniom kalendarzowym (art. 183[1] w zw. z art. 182[3] par. 3 Kodeksu Pracy).


Urlop okolicznościowy:

Pracownik może również skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Są to dni wolne na konieczność załatwienia formalności związanych z przyjściem na świat dziecka, za które pracownik otrzymuje 100% swojego wynagrodzenia.

Ojciec dziecka może więc w sumie skorzystać z 2 tygodni i 2 dni urlopu, po przyjściu na świat jego dziecka, za które otrzyma 100% wynagrodzenia.

Urlop macierzyński i rodzicielski, niewykorzystany przez matkę dziecka:

Pracownik może również ubiegać się o skorzystanie z niewykorzystanej przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego (6 tygodni lub więcej, aż do 23 tygodni - w przypadku ciąży mnogiej) oraz rodzicielski (32 lub 34 tygodnie). Zasadą jest, że matka dziecka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie.

W czasie przebywania przez ojca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, uzyskuje on zasiłek macierzyński w wysokości procentowej odpowiadającej zasiłkowi, jaki otrzymywałaby matka dziecka (tj. 100% i 60% lub 80%), obliczonego od wynagrodzenia pracownika - ojca, a następnie pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc rodzice nie mają takiego samego wynagrodzenia, kwoty te będą inne.

Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która nie może być krótsza niż 6 tygodni. Urlop rodzicielski nie powinien być udzielony w więcej niż 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Wyjątek stanowi 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, które mogą być wykorzystane w późniejszym terminie, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Jak stosować dokument?

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać imię, nazwisko, adres pracownika i pracodawcy, datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka, na którego opiekę pracownik chce uzyskać urlop, a także daty przewidywanego przebywania przez pracownika na każdym z wnioskowanych urlopów. Należy go przekazać pracodawcy na piśmie, wręczając osobiście lub wysyłając pocztą (wówczas zaleca się wysyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Pracodawca powinien otrzymać wniosek najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania przez pracownika - ojca z urlopu ojcowskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Nieuwzględnienie wniosku pracownika zagrożone jest karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł z tytułu wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 par. 1 pkt 5 Kodeksu Pracy).

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie matki dziecka(i)rezygnacji z korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Podstawa prawna:

Urlop ojcowski jest uregulowany w art. 1823 i artykułach następnych Kodeksu Pracy. Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1823 par. 2 Kodeksu Pracy.

Wymagania dotyczące wniosku oraz załączników są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243, ze zm.).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, który jest wypłacany w trakcie urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wynika z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór