Powrót do góry
Wniosek ojca o niewykorzystany urlop macierzyński Wypełnij wzór

Wniosek ojca o niewykorzystany urlop macierzyński

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 08.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 08.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek ojca o niewykorzystany urlop macierzyński

Wniosek ojca dziecka o urlop macierzyński to pisemna prośba pracownika, skierowana do pracodawcy, o udzielenie ojcu urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka dziecka. W zależności od wymiaru urlopu macierzyńskiego, z jakiego skorzystała matka dziecka, pracownik-ojciec może wykorzystać resztę. Zasadą jest, że matka dziecka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Ilość tygodni, jakie są do wykorzystania zależy od liczby urodzonych dzieci przy porodzie, co zostanie opisane poniżej.

Czy wiesz, że...

Niniejszy dokument jest zgodny z nowelizacją, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wdrażającą dyrektywę unijną work life balance.

Wymiar urlopu macierzyńskiego:

Pracownikowi-ojcu przysługuje urlop macierzyński, niewykorzystany przez matkę dziecka (dzieci). Jeśli matka dziecka (dzieci) zrezygnuje, po odbyciu co najmniej 14 tygodni, z reszty urlopu macierzyńskiego, to ojciec będzie musiał go wykorzystać.

Przykładowo, w sytuacji, gdy matka wykorzystała jedynie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, pracownik otrzyma:

  • 6 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko w ramach jednego porodu (20 tygodni urlopu macierzyńskiego, minus 14 tygodni, które wykorzystała matka);
  • 17 tygodni, gdy kobieta urodzi 2 dzieci w ramach jednego porodu (31 tygodni urlopu macierzyńskiego, minus 14 tygodni, które wykorzystała matka);
  • 19 tygodnie, gdy kobieta urodzi 3 dzieci w ramach jednego porodu (33 tygodni urlopu macierzyńskiego, minus 14 tygodni, które wykorzystała matka);
  • 21 tygodni, gdy kobieta urodzi 4 dzieci w ramach jednego porodu (35 tygodni urlopu macierzyńskiego, minus 14 tygodni, które wykorzystała matka);
  • 23 tygodni, gdy kobieta urodzi 5 lub więcej dzieci w ramach jednego porodu (37 tygodni urlopu macierzyńskiego, minus 14 tygodni, które wykorzystała matka);


Wysokość zasiłku macierzyńskiego:

26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa, wdrażająca dyrektywę unijną 2019/1158 (dyrektywa work life balance), która znowelizowała zasady, dotyczące urlopu rodzicielskiego, wydłużając go o 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla pracownika-ojca oraz zwiększając wymiar zasiłku:

  • z 80% na 81,5% (z wyjątkiem 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ojca dziecka, który wynosi 70%);
  • z 60% na 70%.

Dla osób, pobierających już zasiłek macierzyński w dniu wejścia w życie tej nowelizacji, zmiana wymiaru nastąpi jedynie na wniosek pracownika - nie nastąpi bowiem automatycznie.

Za okres urlopu macierzyńskiego pracownik - ojciec otrzyma zasiłek macierzyński w wymiarze, jaki przysługiwałby pracownicy - matce, obliczony od wysokości wynagrodzenia pracownika - ojca.

1. Jeśli pracownica wnosiła o wykorzystanie również urlopu rodzicielskiego, od razu po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i uzyskiwania za cały ten okres 81,5% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne tj. 13,71 % aż do miesiąca, w którym przychód osiągnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, a w kolejnych miesiącach pomniejszonego o 2,45 % tj. jedynie o składkę na ubezpieczenie chorobowe), to pracownik-ojciec również otrzyma 81,5% wysokości swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za urlop macierzyński oraz 70% za 9 tygodni urlopu rodzielskiego, przysługującego wyłącznie ojcu dziecka.

2. Jeśli pracownica nie składała wniosku o kontynuację urlopu w ramach urlopu rodzicielskiego albo wnosiła o kontynuację, ale nie wnioskując o wymiar 81,5% przez cały okres, pracownik-ojciec uzyska zasiłek macierzyński w wysokości 70% wysokości swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne).

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, niewykorzystanego przez matkę dziecka, powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, adres pracownika i pracodawcy;
  • datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka, na które pracownik chce uzyskać urlop;
  • daty przebywania na urlopie macierzyńskim przez pracownika-ojca.

Wniosek należy złożyć pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie, podpisany odręcznie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci.

Podstawa prawna:

Skorzystanie przez ojca dziecka, z urlopu macierzyńskiego, niewykorzystanego przez matkę dziecka reguluje art. 180 § 5 oraz art. 180 § 4 pkt. 1 Kodeksu Pracy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, który jest wypłacany w trakcie urlopu macierzyńskiego wynika z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732, ze zm.).

Wymagania dotyczące wniosku oraz załączników są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z dnia 8 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 937, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór