Wniosek o urlop wychowawczy Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop wychowawczy

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 19.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 19.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Wniosek o urlop wychowawczy to pisemna prośba pracownika o udzielenie mu przez pracodawcę urlopu wychowawczego, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiegourlopu rodzicielskiego. Urlop wychowawczy może wynieść w sumie 36 miesięcy. Pracownik może go podzielić pomiędzy siebie i drugiego rodzica dziecka lub dzieci (w razie ciąży mnogiej), jednak co najmniej miesiąc tego urlopu przysługuje do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców. Pracownik może go wykorzystać w 5 częściach.

Wymiar urlopu wychowawczego:

Z urlopu wychowawczego można skorzystać po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiegorodzicielskiego. Przysługuje on w wymiarze 36 miesięcy, które są możliwe do wykorzystania przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia. W razie dzieci niepełnosprawnych, możliwość wykorzystania tego urlopu wydłuża się do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia.

Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy. W przypadku braku uzyskania zgody od pracodawcy, pracownik może sam zrezygnować, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy.

Świadczenie pieniężne:

W okresie korzystania z urlopu wychowawczego pracownikowi przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wynosi on 400 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych (1 dziecko), 36 miesięcy kalendarzowych (więcej niż 1 dziecko), 72 miesięcy kalendarzowych (dziecko niepełnosprawne). Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego (jeśli przed tym urlopem byli zatrudnieni co najmniej przez 6 miesięcy).

Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają równocześnie z urlopu wychowawczego, przysługuje im tylko jeden dodatek.


Praca lub nauka podczas urlopu wychowawczego:

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wezwie pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Dzielenie urlopu wychowawczego:

Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru łącznego 36 miesięcy. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, pod warunkiem, że suma ich urlopów nie przekroczy 36 miesięcy.

Jeden rodzic może wykorzystać cały 36 - miesięczny urlop wychowawczy jedynie w sytuacji, gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje;
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska;
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.


Jak korzystać z dokumentu?

Niniejszy wzór zawiera: imię, nazwisko, adres pracownika i pracodawcy, informację o liczbie dzieci pracownika, którymi będzie się osobiście opiekował, ich imiona i nazwiska, datę urodzenia, informację o długości urlopu wychowawczego i ewentualnie datę jego zakończenia (jeśli pracownik potrafi ją wyliczyć). Jeśli pracownik podzielił urlop wychowawczy na kilka części, wniosek zawiera wówczas informację, ile części zostało już do tej pory wykorzystane.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze (lub jego braku) korzystania z urlopu wychowawczego, a jeśli drugi rodzic nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiego bądź gdy jego władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, należy załączyć odpowiednie dowody.

Najpóźniej 21 dni, przed chęcią rozpoczęcia urlopu wychowawczego, pracownik powinien poinformować pracodawcę, wręczając wniosek osobiście lub wysyłając go pocztą. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu. Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.


Podstawa prawna:

Urlop wychowawczy jest uregulowany w art. 186 i następnych Kodeksu Pracy.

Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 186 par. 7 Kodeksu Pracy.

Wymagania dotyczące wniosku oraz załączników są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Zasady wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym reguluje art. 8 pkt 2 i nast. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór