Powrót do góry
Wniosek o urlop wychowawczy Wypełnij wzór

Wniosek o urlop wychowawczy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 25.01.2021
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 25.01.2021

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy to pisemna prośba pracownika o udzielenie mu przez pracodawcę urlopu wychowawczego, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Urlop wychowawczy może wynieść w sumie 36 miesięcy. Pracownik może go podzielić pomiędzy siebie i drugiego rodzica dziecka lub dzieci (w razie ciąży mnogiej), jednak co najmniej miesiąc tego urlopu przysługuje do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców.

Wymiar urlopu wychowawczego:

Z urlopu wychowawczego można skorzystać po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Przysługuje w wymiarze 36 miesięcy, które są możliwe do wykorzystania przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia. Jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy. W przypadku braku uzyskania zgody od pracodawcy, pracownik może sam zrezygnować, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy.

Świadczenia pieniężne:

  • zasiłek rodzinny (jeśli rodzic spełnia warunek dochodowy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł);
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje on rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95,00 zł (dziecko do 5 lat) i 124,00 zł (dziecko od 5 do 6 lat).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych (1 dziecko), 36 miesięcy kalendarzowych (więcej niż 1 dziecko), 72 miesięcy kalendarzowych (dziecko niepełnosprawne). Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego (jeśli przed tym urlopem byli zatrudnieni co najmniej przez 6 miesięcy).

Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają równocześnie z urlopu wychowawczego, przysługuje im tylko jeden dodatek.

Praca lub nauka podczas urlopu wychowawczego:

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wezwie pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Dzielenie urlopu wychowawczego:

Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru łącznego 36 miesięcy. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, pod warunkiem, że suma ich urlopów nie przekroczy 36 miesięcy.

Jeden rodzic może wykorzystać cały 36 - miesięczny urlop wychowawczy jedynie w sytuacji, gdy:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje;
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska;
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.


Jak stosować dokument?

Najpóźniej 21 dni, przed chęcią rozpoczęcia urlopu wychowawczego, pracownik powinien poinformować pracodawcę na piśmie, wręczając wniosek osobiście lub wysyłając go pocztą. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu.

Niniejszy wzór zawiera imię, nazwisko, adres pracownika i pracodawcy, informację o liczbie dzieci pracownika, którymi będzie się osobiście opiekował, ich imiona i nazwiska, datę urodzenia, informację o długości urlopu wychowawczego i ewentualnie datę jego zakończenia (jeśli pracownik potrafi ją wyliczyć). Jeśli pracownik podzielił urlop wychowawczy na kilka części, wniosek zawiera wówczas informację, ile części zostało już do tej pory wykorzystane.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze (lub jego braku) korzystania z urlopu wychowawczego, a jeśli drugi rodzic nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiego bądź gdy jego władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, należy załączyć odpowiednie dowody.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.


Podstawa prawna:

Urlop wychowawczy jest uregulowany w art. 186 i następnych Kodeksu Pracy. Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 186 par. 7 Kodeksu Pracy.

Wymagania dotyczące wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego oraz załączników do wniosku są zawarte w par. 23 i nast. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).

Zasady wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje art. 4 i nast. ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.).

Zasady wypłaty dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym reguluje art. 10 i nast. ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.).

Stawki zasiłku rodzinnego i dodatku są zmienione przez par. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór