Wniosek ojca o urlop rodzicielski Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek ojca o urlop rodzicielski

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 19.02.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 19.02.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Wniosek ojca o urlop rodzicielski to pisemna prośba pracownika, skierowana do pracodawcy, o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pracownik, który jest ojcem dziecka, może ubiegać się o skorzystanie z niewykorzystanej przez matkę dziecka części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze do 41 tygodni (w razie ciąży pojedynczej) lub do 43 tygodni (w razie ciąży mnogiej). W ramach tych 41 lub 43 tygodni każdemu z rodziców przysługuje 9 tygodni, których nie może się zrzec, ani przekazać drugiemu rodzicowi.

Czy wiesz, że...

Niniejszy dokument jest zgodny z nowelizacją, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wdrażającą dyrektywę unijną 2019/1158 "work life balance".


Długość urlopu rodzicielskiego i wymiar zasiłku macierzyńskiego:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pracodawcy - ojcu dziecka przysługuje również tzw. urlop tacierzyński, czyli urlop okolicznościowy z okazji urodzenia się dziecka.

Długość urlopu rodzicielskiego zależy od ilości dzieci, urodzonych podczas jednego porodu, tj.:

  • 41 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko, w ramach jednego porodu, z czego 9 tygodni jest zarezerwowane do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców;
  • 43 tygodni, gdy kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko, w ramach jednego porodu, z czego 9 tygodni jest zarezerwowane do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców.

Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński, w wysokości:

  • 70% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za 41 lub 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, za który pracownik otrzymywał zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia;
  • 81,5% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne), jeśli pracownik złożył wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego, w ramach urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie, a więc zarówno podczas urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego przysługuje mu równa stawka zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5% wynagrodzenia.

Pracownik może wnosić we wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach, wykorzystanych przez siebie lub podzielonych pomiędzy siebie i drugiego rodzica dziecka/dzieci. Urlop rodzicielski może być rozdzielony na 5 części. Można go wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.


Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania pracownika;
  • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
  • datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka, na którego opiekę pracownik chce uzyskać urlop rodzicielski;
  • daty urlopu rodzicielskiego;

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Jeśli wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego, zawiera się w nim także:

  • informację o liczbie części, w jakiej urlop ten został już wykorzystany;
  • informację o łącznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego.


Podstawa prawna:

Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1791 § 4 pkt 2, art. 1821d par. 1 w zw. z art. 1868a Kodeksu Pracy.

Wymagania dotyczące wniosku oraz załączników są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, który jest wypłacany w trakcie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór