Powrót do góry

Wniosek ojca o urlop rodzicielski

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, ile dzieci urodzi się podczas jednego porodu, którego dotyczy wniosek. Wybranie podpowiedzi: "jedno dziecko" oznacza, że podczas jednego porodu, którego dotyczy wniosek urodzi się jedno dziecko, a więc pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski w wymiarze, którego nie wykorzystała matka dziecka, której przysługuje 32 tygodni (41 tygodnie minus 9 tygodni wyłącznego urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica). Wybranie podpowiedzi: "dwoje dzieci (bliźniaki)" oznacza, że matka urodzi bliźniaki, a więc pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski, którego matka nie wykorzystała z przysługującego jej wymiaru 34 tygodni (43 tygodnie minus 9 tygodni wyłącznego urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica). Wybranie podpowiedzi: "troje dzieci (trojaczki)" oznacza, że matka urodzi trojaczki, a więc pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski, którego matka nie wykorzystała z przysługującego jej wymiaru 34 tygodni (43 tygodnie minus 9 tygodni wyłącznego urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica). Wybranie podpowiedzi: "czworo dzieci (czworaczki)" oznacza, że matka urodzi czworaczki, a więc pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski, którego matka nie wykorzystała z przysługującego jej wymiaru 34 tygodni (43 tygodnie minus 9 tygodni wyłącznego urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica). Wybranie podpowiedzi: "pięcioro dzieci (pięcioraczki)" oznacza, że matka urodzi pięcioraczki, a więc pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski, którego matka nie wykorzystała z przysługującego jej wymiaru 34 tygodni (43 tygodnie minus 9 tygodni wyłącznego urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica).

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________
WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO OJCU DZIECKANiniejszym, działając 25 225825882 552. 1821d § 2 8 28. 2 552. 1821a Kodeksu Pracy (tj. 82.5. 2 5855 222. 2228, 22 zm.) 8 związku z urodzeniem się mojego dziecka, ________, w dniu ________ r., uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, od dnia ________ r.

Podstawę niniejszego wniosku stanowią następujące przepisy prawa:

Art. 1821d Kodeksu Pracy
§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika - rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
§ 2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną - matkę dziecka lub ubezpieczonego - ojca dziecka.
§ 3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Art. 1821a Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownicy - rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

1) 41 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 43 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.

§ 2. Pracownicy - rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

1) 65 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 67 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze, o którym mowa w § 1 i 2, przysługuje łącznie obojgu pracownikom - rodzicom dziecka.
§ 4. Każdemu z pracowników - rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu określonego w § 1 i 2. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników - rodziców dziecka.
§ 5. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika - rodzica dziecka urlopu, o którym mowa w § 4.
§ 6. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy - rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1 albo 2.
§ 7. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1 albo 2.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)
Załączniki:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________
WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO OJCU DZIECKANiniejszym, działając 25 225825882 552. 1821d § 2 8 28. 2 552. 1821a Kodeksu Pracy (tj. 82.5. 2 5855 222. 2228, 22 zm.) 8 związku z urodzeniem się mojego dziecka, ________, w dniu ________ r., uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, od dnia ________ r.

Podstawę niniejszego wniosku stanowią następujące przepisy prawa:

Art. 1821d Kodeksu Pracy
§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika - rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
§ 2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną - matkę dziecka lub ubezpieczonego - ojca dziecka.
§ 3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Art. 1821a Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownicy - rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

1) 41 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 43 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.

§ 2. Pracownicy - rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

1) 65 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 67 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze, o którym mowa w § 1 i 2, przysługuje łącznie obojgu pracownikom - rodzicom dziecka.
§ 4. Każdemu z pracowników - rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu określonego w § 1 i 2. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników - rodziców dziecka.
§ 5. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika - rodzica dziecka urlopu, o którym mowa w § 4.
§ 6. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy - rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1 albo 2.
§ 7. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1 albo 2.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)
Załączniki:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.