Wniosek o urlop rodzicielski Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop rodzicielski

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 2 tygodnie temu
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 2 tygodnie temu

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Wniosek o urlop rodzicielski to pisemna prośba pracownika, skierowana do pracodawcy, po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia 1 dziecka (po wykorzystaniu 31 tygodni w razie bliźniaków, 33 tygodni w razie trojaczków, 35 tygodni w razie czworaczków i 37 tygodni w razie innej ciąży mnogiej), o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Jeśli żaden z pracowników-rodziców nie korzystał jeszcze z urlopu macierzyńskiego, po urodzeniu się dziecka, zamiast składać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, w pierwszej kolejności powinno się złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, który można rozpocząć przed porodem, jak i od chwili porodu.

Czy wiesz, że...

Niniejszy dokument jest zgodny z nowelizacją, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wdrażającą dyrektywę unijną 2019/1158 work life balance.


Pracownik może wnosić o udzielenie urlopu rodzicielskiego:

 • jednorazowo;
 • w częściach, wykorzystanych przez siebie (najwyżej 5 części);
 • w częściach, podzielonych pomiędzy siebie i ojca dziecka (najwyżej 5 części).

Urlop rodzicielski może być wykorzystany do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Długość urlopu rodzicielskiego:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Jego długość zależy od ilości dzieci, urodzonych podczas jednego porodu, tj.:

 • 41 tygodni w sumie dla obojga rodziców, gdy kobieta urodzi 1 dziecko w ramach jednego porodu (w tym każdy z rodziców ma 9 tygodni wyłącznego urlopu rodzicielskiego);
 • 43 tygodni w sumie dla obojga rodziców, gdy kobieta urodzi więcej niż 1 dziecko w ramach jednego porodu (w tym każdy z rodziców ma 9 tygodni wyłącznego urlopu rodzicielskiego).


Wymiar zasiłku:

Pracownikowi przysługuje w ramach urlopu rodzicielskiego:

 • zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski (41/43 tygodni(e)), w wysokości 70% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne tj. 13,71 % aż do miesiąca, w którym przychód osiągnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, a w kolejnych miesiącach pomniejszonego o 2,45 % tj. jedynie o składkę na ubezpieczenie chorobowe), po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, w ramach którego pracownik pobierał zasiłek w wysokości 100 % wynagrodzenia;

 • zasiłek macierzyński za cały okres nieobecności: urlop macierzyński (20 tygodni/31 tygodni/33 tygodni/35 tygodni/37 tygodni) i urlop rodzicielski (41/43 tygodni), w wysokości 81,5% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli najpóźniej 21 dni po porodzie pracownik złoży wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego w ramach urlopu rodzicielskiego).


Wniosek o urlop rodzicielski:

Jeśli pracownik chce pobierać przez cały rok swojej nieobecności 81,5 % wynagrodzenia, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, powinien poinformować pracodawcę o chęci kontynuowania urlopu macierzyńskiego, po jego wykorzystaniu, w ramach urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie.

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego, czy to w całości, czy tylko w części, składając wniosek pracodawcy, najpóźniej 21 dni przed przystąpieniem do pracy.

Urlop ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni kalendarzowych, które może wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (urlop ojcowski). Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). Nowelizacja z 2023 r. przyznała ponadto każdemu z rodziców 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, którego żaden z pracowników-rodziców nie może się zrzec albo przekazać drugiemu rodzicowi, za który przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70% wynagrodzenia. Ponadto, rodzice mogą skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, na konieczność załatwienia formalności, związanych z przyjściem na świat dziecka: na te dwa dni zachowują prawo do wynagrodzenia.

Ojciec dziecka może więc w sumie skorzystać z 11 tygodni kalendarzowych i 2 dni urlopu, po przyjściu na świat jego dziecka.

Co więcej, przysługujący matce i nie wykorzystany przez nią urlop macierzyński i rodzicielski, może być dzielony pomiędzy pracownikiem-matką i pracownikiem-ojcem. Ojciec dziecka może wykorzystać tylko ten okres urlopu macierzyńskiego, który zostanie, gdy matka wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać m.in.:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania pracownika;
 • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
 • datę porodu oraz imię i nazwisko dziecka (lub dzieci, w przypadku ciąży mnogiej);
 • daty korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Podstawa prawna:

Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1821d Kodeksu Pracy.

Urlop rodzicielski jest przewidziany w art. 1821a i nast. Kodeksu Pracy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynika z art. 31 ust. 2 i nast. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r.

Treść wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z dnia 8 maja 2023 r.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór