Powrót do góry
Wniosek o urlop rodzicielski Wypełnij wzór

Wniosek o urlop rodzicielski

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 13.11.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 13.11.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o urlop rodzicielski to pisemna prośba pracownicy, skierowana do pracodawcy, po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (jeśli 1 dziecko), o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego. Jeśli pracownica nie korzystała jeszcze z urlopu macierzyńskiego, zamiast składać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, w pierwszej kolejności powinna złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, który może rozpocząć przed porodem, jak i od chwili porodu.

Pracownica może wnosić o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego:

 • jednorazowo;
 • w częściach, wykorzystanych przez siebie;
 • w częściach, podzielonych pomiędzy siebie i ojca dziecka (dzieci).

Urlop rodzicielski nie powinien być udzielony w więcej niż 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Wyjątek stanowi 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, które mogą być wykorzystane w późniejszym terminie, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która nie może być krótsza niż 6 tygodni.

Wymiar urlopu rodzicielskiego:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Jego długość zależy od ilości dzieci, urodzonych podczas jednego porodu, tj.:

 • 32 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko w ramach jednego porodu;
 • 34 tygodni, gdy kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko w ramach jednego porodu.


Wymiar zasiłku:

W przypadku urodzenia się jednego dziecka pracownicy przysługuje:

 • zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne tj. 13,71 % aż do miesiąca, w którym przychód osiągnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, a w kolejnych miesiącach pomniejszonego o 2,45 % tj. jedynie o składkę na ubezpieczenie chorobowe) za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz zasiłek macierzyński w wysokości 60% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego;
 • zasiłek macierzyński za cały okres nieobecności w wysokości 80% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli najpóźniej 21 dni po porodzie pracownica złoży wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego w ramach urlopu rodzicielskiego).

W przypadku urodzenia się większej ilości dzieci przy jednym porodzie (ciąża mnoga):

 • zasiłek macierzyński w wysokości 100 % wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne tj. 13,71 % aż do miesiąca, w którym przychód osiągnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, a w kolejnych miesiącach pomniejszonego o 2,45 % tj. jedynie o składkę na ubezpieczenie chorobowe) za okres pierwszych 8 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz zasiłek macierzyński w wysokości 60 % wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne za resztę urlopu rodzicielskiego;
 • zasiłek macierzyński za cały okres nieobecności w wysokości 80 % wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli najpóźniej 21 dni po porodzie pracownica złoży wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego w ramach urlopu rodzicielskiego).


Wniosek o urlop rodzicielski:

Jeśli pracownica chce pobierać przez cały rok swojej nieobecności 80 % wynagrodzenia, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, powinna poinformować pracodawcę o chęci kontynuowania urlopu macierzyńskiego, po jego wykorzystaniu, w ramach urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie. Jeśli po terminie 21 dni po porodzie złoży wniosek o chęci skorzystania z urlopu rodzicielskiego, będzie otrzymywać zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski w wysokości 100 % wysokości wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za 6 kolejnych tygodni urlopu rodzicielskiego oraz 60 % wysokości wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za 26 pozostałych tygodni urlopu rodzicielskiego.

Pracownica może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego, czy to w całości, czy tylko w części, składając wniosek pracodawcy, najpóźniej 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Jeśli pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 80 % wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) i zrezygnowała z urlopu rodzicielskiego przed upływem pierwszych 8 tygodni odbywania tego urlopu, przysługiwać jej będzie jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku do wysokości 100 % (pod warunkiem że ojciec dziecka nie pobierze zasiłku macierzyńskiego za okresy, z których matka dziecka zrezygnowała z urlopu rodzicielskiego).

 

Urlop ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni kalendarzowych, które może wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (urlop ojcowski). Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). Ponadto, rodzice mogą skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, na konieczność załatwienia formalności związanych z przyjściem na świat dziecka: na te dwa dni zachowują prawo do wynagrodzenia. Ojciec dziecka może więc w sumie skorzystać z 2 tygodnie kalendarzowe i 2 dni urlopu po przyjściu na świat jego dziecka.

Ponadto, przysługujący matce urlop rodzicielski, może być dzielony pomiędzy pracownicą i ojcem dziecka.


Dzielenie urlopu rodzicielskiego:

Rodzice dziecka lub dzieci mogą podzielić urlop rodzicielski między siebie, maksymalnie na 4 części, przy czym długość każdej części urlopu rodzicielskiego nie powinna być krótsza niż 8 tygodni. W czasie przebywania przez ojca na urlopie rodzicielskim, przysługuje mu zasiłek (w wysokości procentowej odpowiadającej zasiłkowi, jaki otrzymywałaby matka dziecka), który będzie obliczany od jego wynagrodzenia. Jeśli więc rodzice nie mają takich samych zarobków, kwoty te będą się różnić.

W przypadku urodzenia jednego dziecka:

 • rodzice mają do dyspozycji 32 tygodnie, które mogą wykorzystać między sobą.

Rodzicom bliźniaków, trojaczków, czworaczków i pięcioraczków:

 • przysługuje urlop rodzicielski w wysokości 34 tygodni, które mogą rozdysponować między sobą.

W związku z art. 5 nowej dyrektywy unijnej nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r., możliwe będzie obowiązkowe wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla ojców do 2 miesięcy - Polska ma czas na transpozycję tej dyrektywy do 3 sierpnia 2022 r.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy przekazać pracodawcy na piśmie, wręczając go osobiście lub wysyłając pocztą.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać imię, nazwisko, adres pracownika i pracodawcy, datę porodu oraz imię i nazwisko dziecka (lub dzieci, w przypadku ciąży mnogiej), na które pracownica chce uzyskać urlop rodzicielski, a także daty korzystania z urlopu rodzicielskiego. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci oraz oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze (lub jego braku) korzystania z urlopu rodzicielskiego, w okresie nie wykorzystanym przez pracownicę.

Podstawa prawna:

Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1811d Kodeksu Pracy. Urlop rodzicielski jest przewidziany w art. 1811a i następnych Kodeksu Pracy.

Wymagania dotyczące wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego oraz załączników do wniosku są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynika z art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór