Powrót do góry
Wniosek o urlop rodzicielski Wypełnij wzór

Wniosek o urlop rodzicielski

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 03.06.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 03.06.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego to pisemna prośba pracownicy, skierowana do pracodawcy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego. Pracownica może wnosić we wniosku o udzielenie jej jednorazowo całego urlopu rodzicielskiego, albo o udzielenie urlopu rodzicielskiego w częściach, wykorzystanych przez siebie lub podzielonych pomiędzy siebie i ojca dziecka/dzieci.

Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która nie może być krótsza niż 6 tygodni. Urlop rodzicielski nie powinien być udzielony w więcej niż 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Wyjątek stanowi 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, które mogą być wykorzystane w późniejszym terminie, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Jeśli pracownica nie korzystała jeszcze z urlopu macierzyńskiego, zamiast składać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, powinna w pierwszej kolejności złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, który może rozpocząć przed porodem, jak i od chwili porodu.

Wymiar urlopu rodzicielskiego:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Jego długość zależy od ilości dzieci, urodzonych przez kobietę podczas jednego porodu, tj.:

  • 32 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko w ramach jednego porodu;
  • 34 tygodni, gdy kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko w ramach jednego porodu;

Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60% wynagrodzenia za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Jeśli urodzi się więcej dzieci przy jednym porodzie, za okres pierwszych 8 tygodni będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia, a za resztę urlopu macierzyńskiego 60% wynagrodzenia.

Jeśli złoży ona wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego, w ramach urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie, będzie pobierać zasiłek macierzyński za cały okres nieobecności w wysokości 80% wynagrodzenia.


Wniosek o urlop rodzicielski:

Pracownik powinien poinformować pracodawcę o decyzji dotyczącej chęci skorzystania również z urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie, jeśli chce pobierać przez cały rok swojej nieobecności 80% wynagrodzenia.

Jeśli po terminie 21 dni po porodzie pracownik podejmie jednak decyzję, że skorzysta również z urlopu rodzicielskiego, powinien złożyć wniosek pracodawcy, najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego. Wówczas, zakładając że przyszło na świat tylko jedno dziecko, będzie otrzymywał zasiłek macierzyński w wysokości:

  • 100% wysokości wynagrodzenia za 6 kolejnych tygodni urlopu rodzicielskiego;
  • oraz 60% wysokości wynagrodzenia za 26 pozostałych tygodni urlopu rodzicielskiego.

Pracownica może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego, czy to w całości, czy tylko w części, składając wniosek pracodawcy, najpóźniej 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Jeśli pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 80% wynagrodzenia, przysługiwać jej będzie jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku do wysokości 100% (pod warunkiem że ojciec dziecka nie pobierze zasiłku macierzyńskiego za okresy, z których zrezygnowała matka dziecka).

Urlop ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 14 dni, które może wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (urlop ojcowski). Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia. Ponadto, rodzice mogą skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, za które zachowują prawo do wynagrodzenia, na konieczność załatwienia formalności związanych z przyjściem na świat dziecka. Ojciec dziecka może więc skorzystać z 16 dni urlopu po przyjściu na świat jego dziecka.

Ponadto, przysługujący matce urlop rodzicielski, może być dzielony pomiędzy pracownicą i ojcem dziecka. W czasie przebywania przez ojca na urlopie rodzicielskim, przysługuje mu prawo do zasiłku w wysokości procentowej odpowiadającej zasiłkowi, jaki otrzymywałaby matka dziecka, który będzie obliczany od jego wynagrodzenia. Jeśli więc rodzice nie mają takich samych zarobków, kwoty te będą się różnić.


Dzielenie urlopu rodzicielskiego:

Rodzice dziecka lub dzieci mogą podzielić urlop rodzicielski między siebie, maksymalnie na 4 części, przy czym długość każdej części urlopu rodzicielskiego nie powinna być krótsza niż 8 tygodni.

W przypadku urodzenia jednego dziecka, rodzice mają do dyspozycji 32 tygodnie, które matka dziecka może wykorzystać w maksymalnym bądź mniejszym wymiarze. Niewykorzystaną resztę urlopu rodzicielskiego może wykorzystać ojciec dziecka. Rodzicom bliźniaków, trojaczków, czworaczków i pięcioraczków przysługuje urlop rodzicielski w wysokości 34 tygodni, które mogą rozdysponować między siebie.

Jak stosować dokument?

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy przekazać pracodawcy na piśmie, wręczając go osobiście lub wysyłając go pocztą. Zawiera on datę porodu, ilość dzieci, które przyszły na świat podczas porodu oraz decyzję pracownicy o chęci skorzystania z urlopu rodzicielskiego.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać imię, nazwisko, adres pracownika i pracodawcy, datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka (lub dzieci, w przypadku ciąży mnogiej), na które pracownik chce uzyskać urlop rodzicielski, a także daty korzystania z urlopu rodzicielskiego. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci oraz oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze (lub jego braku) korzystania z urlopu rodzicielskiego, w okresie nie wykorzystanym przez pracownicę.

 

Podstawa prawna:

Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1811d Kodeksu Pracy. Urlop rodzicielski jest przewidziany w art. 1811a i następnych Kodeksu Pracy.

Wymagania dotyczące wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego oraz załączników do wniosku są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynika z art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór