Powrót do góry
Wniosek o urlop macierzyński po porodzie Wypełnij wzór

Wniosek o urlop macierzyński po porodzie

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 21.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 21.10.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o urlop macierzyński po porodzie

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego to pisemna prośba pracownicy, skierowana do pracodawcy, o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, od dnia porodu. Jest on właściwy, jeśli pracownica nie zdecydowała się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przed porodem, a więc wykonywała pracę do dnia porodu. Jeśli pracownica chciałaby wykorzystać urlop macierzyński przed porodem, należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, rozpoczynający się przed porodem. Pracownica może wnosić we wniosku o podział przysługujących jej urlopów, pomiędzy siebie i ojca dziecka lub dzieci (jeśli w ramach jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko).

Wymiar urlopu macierzyńskiego:

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze przewidzianym w kodeksie pracy, w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie, tj.:

  • 20 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko w ramach jednego porodu;
  • 31 tygodni, gdy kobieta urodzi 2 dzieci w ramach jednego porodu;
  • 33 tygodnie, gdy kobieta urodzi 3 dzieci w ramach jednego porodu;
  • 35 tygodni, gdy kobieta urodzi 4 dzieci w ramach jednego porodu;
  • 37 tygodni, gdy kobieta urodzi 5 lub więcej dzieci w ramach jednego porodu.

Za okres urlopu macierzyńskiego pracownica otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne tj. 13,71 % aż do miesiąca, w którym przychód osiągnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, a w kolejnych miesiącach pomniejszonego o 2,45 % tj. jedynie o składkę na ubezpieczenie chorobowe) lub 80% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne), jeśli zdecyduje się kontynuować nieobecność w ramach urlopu rodzicielskiego, a wniosek o kontynuacje złoży najpóźniej 21 dni po porodzie.


Wymiar urlopu rodzicielskiego:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Jego długość zależy od ilości dzieci urodzonych przez kobietę podczas jednego porodu, tj.:

  • 32 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko w ramach jednego porodu;
  • 34 tygodni, gdy kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko w ramach jednego porodu;

Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka). Jeśli urodzi się więcej dzieci przy jednym porodzie, za okres pierwszych 8 tygodni będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne), a za resztę urlopu macierzyńskiego 60% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). Jeśli złoży wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego, w ramach urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie, będzie pobierać zasiłek macierzyński za cały okres nieobecności w wysokości 80% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne).

Pracownica może wnosić we wniosku o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach, wykorzystanych przez siebie lub podzielonych pomiędzy siebie i ojca dziecka/dzieci. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która nie może być krótsza niż 6 tygodni. Urlop rodzicielski nie powinien być udzielony w więcej niż 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Wyjątek stanowi 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, które mogą być wykorzystane w późniejszym terminie, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.


Wniosek o urlop:

Pracownik powinien poinformować pracodawcę o decyzji dotyczącej chęci skorzystania również z urlopu rodzicielskiego najpóźniej 21 dni po porodzie, jeśli chce pobierać przez cały rok swojej nieobecności 80% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne).

Jeśli po terminie 21 dni po porodzie pracownik podejmie jednak decyzję, że skorzysta również z urlopu rodzicielskiego, powinien złożyć wniosek pracodawcy, najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego. Wówczas, zakładając że przyszło na świat tylko jedno dziecko, będzie otrzymywał zasiłek macierzyński w wysokości:

  • 100% wysokości wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za 20 tygodni urlopu macierzyńskiego;
  • następnie 100% wysokości wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za 6 kolejnych tygodni urlopu rodzicielskiego;
  • oraz 60% wysokości wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za 26 pozostałych tygodni urlopu rodzicielskiego. W tym drugim przypadku, aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego powinien złożyć wniosek o przyznanie tego urlopu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

Pracownica może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego, czy to w całości, czy tylko w części, składając wniosek pracodawcy, najpóźniej 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Jeśli pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 80% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne), przysługiwać jej będzie jednorazowe wyrównanie pobranego w wysokości jedynie 80% zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% (pod warunkiem że ojciec dziecka nie pobierze zasiłku macierzyńskiego za okresy, z których zrezygnowała matka dziecka).

 

Urlop ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 14 dni, które może wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia (urlop ojcowski). Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). Ponadto, rodzice mogą skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, za które zachowują prawo do wynagrodzenia, na konieczność załatwienia formalności związanych z przyjściem na świat dziecka. Ojciec dziecka może więc skorzystać z 16 dni urlopu po przyjściu na świat jego dziecka.

Ponadto, przysługujący matce urlop macierzyński oraz rodzicielski, może być dzielony pomiędzy ojcem dziecka, po wykorzystaniu przez nią co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie.

W czasie przebywania przez ojca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, przysługuje mu prawo do zasiłku w wysokości procentowej odpowiadającej zasiłkowi, jaki otrzymywałaby matka dziecka, który będzie obliczany od jego wynagrodzenia. Jeśli więc rodzice nie mają takiego samego wynagrodzenia, kwoty te będą inne.

Dzielenie urlopu macierzyńskiego:

Ojciec dziecka może wykorzystać tylko ten okres urlopu macierzyńskiego, który zostanie, gdy matka wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego.


Dzielenie urlopu rodzicielskiego:

Rodzice dziecka lub dzieci mogą podzielić urlop rodzicielski między siebie, maksymalnie na 4 części, przy czym długość każdej części urlopu rodzicielskiego nie powinna być krótsza niż 8 tygodni. W przypadku urodzenia jednego dziecka, mają do dyspozycji 32 tygodnie, które matka dziecka może wykorzystać w maksymalnym bądź mniejszym wymiarze. Niewykorzystaną resztę urlopu rodzicielskiego może wykorzystać ojciec dziecka. Rodzicom bliźniaków, trojaczków, czworaczków i pięcioraczków przysługuje urlop rodzicielski w wysokości 34 tygodni, które mogą rozdysponować między siebie.

Jak stosować dokument?

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinien zawierać imię, nazwisko, adres pracownika i pracodawcy, datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka, na które pracownik chce uzyskać urlop macierzyński, a także daty przewidywanego przebywania przez pracownika na urlopie macierzyńskim oraz (jeśli dotyczy) na urlopie rodzicielskim.

Należy go przekazać pracodawcy na piśmie, wręczając osobiście lub wysyłając go pocztą. Jest to wniosek, który składa pracownica, która nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem. Zawiera on datę porodu, ilość dzieci, która przyszła na świat podczas porodu oraz decyzję o skorzystaniu przez pracownicę z urlopu rodzicielskiego, który przedłuży jej nieobecność w pracy. Wskazanie tych informacji pracodawcy umożliwi mu ustalenie długości nieobecności pracownicy i pozwoli odpowiednio rozdysponować niewykonywaną przez pracownicę pracą podczas jej nieobecności.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze (lub jego braku) korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, w okresie nie wykorzystanym przez pierwszego rodzica.

Podstawa prawna:

Urlop macierzyński reguluje art. 180 i następne Kodeksu Pracy. Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1811d Kodeksu Pracy.

Wymagania dotyczące wniosku oraz załączników są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynika z art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór