Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 08.02.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-5 stron
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 08.02.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-5 stron

Wypełnij wzór

Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy to pismo, które pracownik składa pracodawcy, jeśli chce skorzystać z możliwości jednoczesnego wykonywania pracy w ograniczonym wymiarze czasu ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w ramach urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Czy wiesz, że...

Niniejszy dokument jest zgodny z nowelizacją, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wdrażającą dyrektywę unijną 2019/1158 work life balance.

 

Pracownik, w ramach urlopu rodzicielskiego może pracować w wymiarze czasu pracy nie wyższym, niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, co oznacza najwyżej 20 godzin tygodniowo. Ze względu na podjęcie pracy podczas sprawowania opieki nad dzieckiem, urlop rodzicielski ulega wydłużeniu. Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy i wymiaru czasu pracy, wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego nie może być dłuższe niż:

  • 82 tygodnie (ciąża pojedyncza);
  • 86 tygodnie (ciąża mnoga).

W okresie wydłużenia urlopu rodzicielskiego, pracownik może:

  • łączyć sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w ramach urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy lub
  • zdecydować, że w tym czasie będzie sprawować jedynie opiekę nad dzieckiem.


Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek zawiera:

  • imię i nazwisko pracownika;
  • określenie wymiaru czasu pracy;
  • wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy;
  • oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego, powstałej w wyniku wydłużenia tego urlopu z pracą albo o braku takiego zamiaru.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd. Zachowanie postaci pisemnej oznacza konieczność wydrukowania wniosku i złożenia na nim swojego odręcznego podpisu.

Podjęcie pracy po zakończeniu korzystania z urlopu rodzicielskiego następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.


Podstawa prawna:

Możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze wynika z art. 1821e Kodeksu Pracy.

Treść wniosku o możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy została przewidziana w § 15 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników, związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór