Powrót do góry
Umowa o pracę na okres próbny Wypełnij wzór

Umowa o pracę na okres próbny

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 15.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 4-6 stron
Ocena 4,6 - 13 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 15.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 4-6 stron

Ocena: 4,6 - 13 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownikamożliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Maksymalny okres zatrudnienia na okres próbny wynosi 3 miesiące. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy zawiera się w Regulaminie Pracy lub Układzie Zbiorowym Pracy.

Czy wiesz, że...

Niniejszy wzór uwzględnia zmiany Kodeksu Pracy, obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r., dotyczące pracy zdalnej, w szczególności wprowadzając możliwość pracy hybrydowej oraz okazjonalnej pracy zdalnej. W razie chęci zawarcia umowy o pracę zdalną, należy posłużyć się wzorem umowy o pracę zdalną.


Okres trwania umowy:

Umowa o pracę na okres próbny nie powinna przekraczać 3 miesięcy. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

 • 1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony, wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Umowę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.


Pracownik:

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła co najmniej 15 lat, jeśli posiada zgodę swojego opiekuna prawnego. Praca osób, które nie ukończyły 15 lat jest zakazana. Wyjątek stanowi działalności kulturalna, artystyczna, sportowa i reklamowa, w której wyjątkowo można dopuścić do pracy dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia.

Czy wiesz, że...

Minimalna stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wynosi 3490 zł brutto (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.) oraz 3600 zł brutto (od 01.07.2023 r.).


Różnice umowy o pracę na okres próbny a zwykłej umowy o pracę:

Niniejszy wzór umowy o pracę jest przeznaczony tylko w sytuacji, gdy strony chcą zawrzeć umowę na okres próbny. Ustawodawca przewidział dla tego typu zobowiązania terminowego, osobną umowę. Umowa o pracę na okres próbny nie jest umową obowiązkową, która powinna poprzedzać zawarcie umowy o pracę. Pracodawca może od razu zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony, bez konieczności zawierania umowy na okres próbny i sprawdzania przydatności pracownika na dane stanowisko.

Umowa o pracę na okres próbny różni się od umowy właściwej następującymi cechami:

 • okresem trwania umowy: umowa na okres próbny może być zawarta na maksymalnie 3 miesiące;
 • okresami wypowiedzenia: w zależności od długości trwania umowy na okres próbny, ustawodawca przewidział 3 możliwe terminy okresów wypowiedzenia: 3 dni, tydzień, dwa tygodnie;
 • wysokość wynagrodzenia: strony mogą przewidzieć dla właściwej umowy o pracę, inne wynagrodzenie (np. wyższe) niż przewidziane w umowie na okres próbny. Nie może być ono jednak niższe niż wynagrodzenie minimalne przewidziane do wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu;
 • wymiar czasu pracy: strony mogą w umowie właściwej ustanowić inny wymiar czasu pracy, niż w umowie na okres próbny np. umowa na okres próbny może być zawarta w wymiarze pełnego etatu, a umowa na czas określony/nieokreślony może być zawarta w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • powierzone mienie: wraz z zawarciem umowy właściwej, pracodawca może postanowić powierzyć pracownikowi dodatkowe mienie, zaplecze organizacyjne do wykonywania pracy np. samochód służbowy, kartę do prywatnego zakładu opieki zdrowotnej, kartę Benefit umożliwiającą pracownikowi skorzystanie z rozrywki sportowej, po zakończeniu pracy itd., których nie powierzył pracownikowi, zatrudnionemu w ramach umowy o pracę na okres próbny.

Jak korzystać z dokumentu?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, a więc pod wydrukowanym dokumentem zawierającym uzgodnione postanowienia, obydwie strony muszą złożyć swoje odręczne podpisy. Forma pisemna oznacza także, że wszelkie formy elektroniczne nie są dopuszczalne.

Jeśli jednak pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej, powinien on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki na piśmie.

Niniejszy projekt umowy o pracę na okres próbny zawiera wszystkie postanowienia, jakie Kodeks Pracy przewiduje dla jego skuteczności, w szczególności: określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia i rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, wymiar czasu pracy.

Dodatkowo można również zawrzeć w umowie:

 • klauzulę o zakazie konkurencji (pracownik, podczas trwania umowy, nie będzie mógł wykonywać podobnych czynności, jakie wykonuje dla pracodawcy, wobec innych, konkurencyjnych firm). Zakaz konkurencji, który istniałby po ustaniu umowy na okres próbny, można zawrzeć w osobnej umowie;
 • klauzulę o obowiązku zachowania poufności (pracownik zachowania w tajemnicy czynności i wiadomości, z którymi zapoznał się podczas wykonywania pracy);
 • klauzulę o ochronie mienia powierzonego (mienie pracodawcy, które udostępnia pracownikowi w celu wykonywania pracy np. komputer, telefon służbowy, samochód itd.);
 • klauzulę o zakazie publicznych oświadczeń prasowych (zakaz wypowiadania się w prasie na tematy dotyczące interesów pracodawcy).

Następujące informacje na temat organizacji pracy należy zawrzeć w Regulaminie Pracy lub Układzie Zbiorowym Pracy: informacje na temat praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, kontroli trzeźwości, odpowiedzialności materialnej pracowników, ewidencji pracowników, pracy zdalnej i telepracy, zakazie spożywania alkoholu, innych środków odurzających i tytoniu w zakładzie pracy, zakazie przebywania w zakładzie pracy po godzinach pracy, obowiązujących u pracodawcy systemach czasu pracy, godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, dopuszczalnych przerwach, nadgodzinach, zasadach wypłaty wynagrodzenia, zasadach usprawiedliwiania nieobecności w pracy, zasadach korzystania z urlopu, zasadach BHP, karach porządkowych, nagrodach, zasadach dotyczących ochrony kobiet i młodocianych, zasadach przetwarzania danych osobowych pracowników, zasadach korzystania ze sprzętu komputerowego, internetu oraz telefonów pracodawcy.

Czy wiesz, że...

Niniejszy wzór umowy o pracę uwzględnia wymagania dyrektywy unijnej Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105 (zwana: dyrektywa 2019/1152/UE).

Zanim pracodawca dopuści nowego pracownika do pracy musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaś pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Koszt takich badań jak i szkolenia pokrywa zawsze pracodawca.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracownika albo wypowiedzenie przez pracodawcę.
Strony mogą rozwiązać umowę o pracę w trybie polubownym, tj. w ramach porozumienia stron.
Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę to natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę lub natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.
Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".


Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące zawierania umowy o pracę na okres próbny są uregulowane w art. 25 i następne Kodeksu Pracy.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór