Powrót do góry
Umowa o pracę na okres próbny Wypełnij wzór

Umowa o pracę na okres próbny

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 28.09.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 4-7 stron
Ocena 4,9 - 6 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 28.09.2020

Rozmiar: 4-7 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,9 - 6 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownikamożliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Maksymalny okres zatrudnienia na okres próbny wynosi 3 miesiące.

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła co najmniej 15 lat, jeśli posiada zgodę swojego opiekuna prawnego. Praca osób, które nie ukończyły 15 lat jest zakazana. Wyjątek stanowi działalności kulturalna, artystyczna, sportowa i reklamowa, w której wyjątkowo można dopuścić do pracy dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia.

Zanim pracodawca dopuści nowego pracownika do pracy musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaś pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Koszt takich badań jak i szkolenia pokrywa zawsze pracodawca.

Minimalna stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł, natomiast w 2019 r. wynosiła 2250 zł.

Umowa o pracę na okres próbny a umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony:

Niniejszy wzór umowy o pracę jest przeznaczony tylko w sytuacji, gdy strony chcą zawrzeć umowę na okres próbny. Ustawodawca przewidział dla tego typu zobowiązania terminowego, osobną umowę. Umowa o pracę na okres próbny nie jest obowiązkowa. pracodawca może od razu zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony (dalej zwaną: "umową właściwą"), bez konieczności zawierania umowy na okres próbny i sprawdzania przydatności pracownika na dane stanowisko.

Umowa o pracę na okres próbny różni się od umowy właściwej następującymi cechami:

  • okresem trwania umowy: umowa na okres próbny może być zawarta na maksymalnie 3 miesiące;

  • okresami wypowiedzenia: w zależności od długości trwania umowy na okres próbny, ustawodawca przewidział 3 możliwe terminy okresów wypowiedzenia: 3 dni, tydzień, dwa tygodnie;

  • wysokość wynagrodzenia: strony mogą przewidzieć dla właściwej umowy o pracę, inne wynagrodzenie (np. wyższe) niż przewidziane w umowie na okres próbny. Nie może być ono jednak niższe niż wynagrodzenie minimalne przewidziane do wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu;

  • wymiar czasu pracy: strony mogą w umowie właściwej ustanowić inny wymiar czasu pracy, niż w umowie na okres próbny np. umowa na okres próbny może być zawarta w wymiarze pełnego etatu, a umowa na czas określony/nieokreślony może być zawarta w niepełnym wymiarze czasu pracy;

  • powierzone mienie: wraz z zawarciem umowy właściwej, pracodawca może postanowić powierzyć pracownikowi dodatkowe mienie, zaplecze organizacyjne do wykonywania pracy np. samochód służbowy, kartę do prywatnego zakładu opieki zdrowotnej, kartę Benefit umożliwiającą pracownikowi skorzystanie z rozrywki sportowej, po zakończeniu pracy itd., których nie powierzył pracownikowi, zatrudnionemu w ramach umowy o pracę na okres próbny.

Prawo polskie nie pozwala zawrzeć umowy o pracę na okres próbny w treści innej umowy właściwej np. umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Stanowiłoby to obejście prawa, a ponadto ryzyko ewentualnych sporów pracowniczych. Pracownicy mogliby bowiem domagać się ustalenia istnienia umowy o pracę właściwej, w okresie trwania okresu próbnego i jednocześnie uznania za fikcyjne okresu próbnego.

Ponowna umowa o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem:

Co do zasady, nie jest możliwe zatrudnienie tego samego pracownika ponownie na umowę na okres próbny. Niedawna nowelizacja Kodeksu Pracy dopuściła jednak dwa wyjątki w tym zakresie: pracodawca może zawrzeć ponownie taką umowę w celu wykonywania innego rodzaju pracy przez pracownika albo w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, jeśli poprzednia umowa wygasła lub została rozwiązana co najmniej 3 lata wcześniej.

Jak korzystać z dokumentu?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, a więc pod wydrukowanym dokumentem zawierającym uzgodnione postanowienia, obydwie strony muszą złożyć swoje odręczne podpisy. Forma pisemna oznacza także, że wszelkie formy elektroniczne nie są dopuszczalne.

Jeśli jednak pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej, powinien on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki na piśmie.

Niniejszy projekt umowy o pracę na okres próbny zawiera wszystkie postanowienia, jakie Kodeks Pracy przewiduje dla jego skuteczności, w szczególności określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia i termin rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, wymiar czasu pracy.

Dodatkowo można również zawrzeć w umowie:

  • klauzulę o zakazie konkurencji (pracownik, podczas trwania umowy, nie będzie mógł wykonywać podobnych czynności, jakie wykonuje dla pracodawcy, wobec innych, konkurencyjnych firm). Zakaz konkurencji, który istniałby po ustaniu umowy na okres próbny, można zawrzeć w osobnej umowie;

  • klauzulę o obowiązku zachowania poufności (pracownik zachowania w tajemnicy czynności i wiadomości, z którymi zapoznał się podczas wykonywania pracy);

  • klauzulę o ochronie mienia powierzonego (mienie pracodawcy, które udostępnia pracownikowi w celu wykonywania pracy np. komputer, telefon służbowy, samochód itd.);

  • klauzulę o zakazie publicznych oświadczeń prasowych (zakaz wypowiadania się w prasie na tematy dotyczące interesów pracodawcy).

Ponadto, w niniejszej umowie można znaleźć także informacje, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia, a ponadto, jeśli pracownik nie jest objęty Układem Zbiorowym Pracy lub Regulaminem Pracy, zawiera także: informację o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, przyjętych sposobie potwierdzania przybycia i obecności przez pracownika, usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące zawierania umowy o pracę na okres próbny są uregulowane w art. 25 i następne Kodeksu Pracy.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. jest uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór