Umowa o pracę na okres próbny Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o pracę na okres próbny

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 16.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron4-6 stron
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 4-6 stron

Wypełnij wzór

Co to jest umowa o pracę na okres próbny?

W ramach umowy o pracę na okres próbny pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę na rzecz pracodawcy, przez z góry określony czas, najwyżej 3 miesiące, w celu sprawdzenia umiejętności i kwalifikacje na danym stanowisku. Po zakończeniu umowy o pracę na okres próbny, jeśli obie strony chcą kontynuować zatrudnienie, zawierają umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Praca na okres próbny jest wykonywana w miejscu i w czasie wskazanym przez pracodawcę. W ramach umowy o pracę na okres próbny pracownik podporządkowuje się poleceniom pracodawcy, a pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie oraz dostarcza pracy do wykonania, której przebieg pracodawca nadzoruje. W umowie o pracę na okres próbny zostaną określone prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy zawiera się w Regulaminie Pracy oraz Regulaminie Wynagradzania.


Jakie są różne rodzaje umowy o pracę?

Wyróżniamy następujące rodzaje umowy o pracę:

 • umowa o pracę na okres próbny: praca trwa przez określony z góry okres próbny, po upływie którego pracownik i pracodawca podejmują decyzję, czy chcą zawrzeć umowę o pracę na czas określony albo na czas nieokreślony;
 • umowa o pracę na czas określony albo na czas nieokreślony: praca trwa przez okres czasu, na jaki została zawarta (umowa o pracę na czas określony) albo do momentu jej wypowiedzenia albo przejścia pracownika na emeryturę (umowa o pracę na czas nieokreślony);
 • umowa o pracę zdalną: umowa, która będzie wykonywana poza siedzibą pracodawcy, w ustalonym przez strony miejscu (np. miejscu zamieszkania pracownika), przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość (wideokonferencje, e-mail itd.) - praca zdalna zastąpiła dotychczasową telepracę;
 • umowa o pracę z młodocianym: pracownikiem jest osoba nie mająca jeszcze 18 lat. Pracodawca zawiera umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego albo w celu wykonywania pracy lekkiej.


Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę na okres próbny a zwykłą umową o pracę?

Zarówno umowa o pracę na okres próbny, jak i umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony mają na celu zatrudnienie pracownika. Umowa o pracę na okres próbny to odrębna umowa, która może poprzedzać zawarcie umowy o pracę. Ma ona na celu sprawdzanie umiejętności i przydatności pracownika na dane stanowisko. Natomiast umowa o pracę na czas określony/nieokreślony ma na celu wykonywanie pracy przez pracownika, którego kwalifikacje i przydatność na danym stanowisku nie budzą wątpliwości.

Umowa o pracę na okres próbny różni się od umowy o pracę na czas określony/nieokreślony następującymi cechami:

 • okresem trwania umowy: umowa na okres próbny może być zawarta na: 1 miesiąc, 2 miesiące albo 3 miesiące, natomiast umowa o pracę na czas określony/nieokreślony może być zawarta zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony;
 • okresami wypowiedzenia: w zależności od długości trwania umowy na okres próbny, okresy wypowiedzenia wynoszą: 3 dni, tydzień, dwa tygodnie, natomiast okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony/nieokreślony wynoszą: 2 tygodnie, 1 miesiąc albo 3 miesiące.
 • wysokość wynagrodzenia: strony mogą przewidzieć inne wynagrodzenie dla umowy o pracę na czas określony/nieokreślony, niż to jakie pracownik otrzymywał w ramach umowy o pracę na okres próbny, pod warunkiem, że nie jest niższe niż wynagrodzenie minimalne;
 • wymiar czasu pracy: strony mogą w umowie o pracę na czas określony/nieokreślony ustanowić inny wymiar czasu pracy, niż występował w umowie o pracę na okres próbny np. umowa na okres próbny może być zawarta w wymiarze pełnego etatu, a umowa na czas określony/nieokreślony może być zawarta w niepełnym wymiarze czasu pracy (lub odwrotnie);
 • powierzone mienie: wraz z zawarciem umowy o pracę na czas określony/nieokreślony, pracodawca może postanowić powierzyć pracownikowi dodatkowe mienie, zaplecze organizacyjne do wykonywania pracy np. samochód służbowy, kartę do prywatnego zakładu opieki zdrowotnej, kartę Benefit umożliwiającą pracownikowi skorzystanie z rozrywki sportowej, po zakończeniu pracy itd.


Jaka jest różnica pomiędzy umową o pracę na okres próbny, umową zlecenie, umową o dzieło a umową o świadczenie usług?

Zarówno umowa o pracę na okres próbny, umowa zlecenie, umowa o dzieło, jak i umowa o świadczenie usług mają na celu wykonanie jakiejś pracy przez jedną stronę umowy dla drugiej, za wynagrodzeniem.

Główna różnica polega na tym, że w ramach umowy o pracę na okres próbny pracownik wykonuje polecenia pracodawcy w celu wypróbowania danego rodzaju pracy, na podstawie instrukcji pracodawcy, w miejscu i w czasie wskazanym przez pracodawcę, pod nadzorem pracodawcy (stosunek podporządkowania). Umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz umowa o świadczenie usług to umowy, w ramach których również wykonywane są określone czynności dla drugiej strony umowy za wynagrodzeniem, ale sposób ich wykonywania obiera sam wykonujący te czynności, a nie zlecający ich wykonanie. Umowa zlecenie to wykonywanie powtarzających sięstosunkowo prostych czynności, których rezultat (efekt) jest mniej ważny - zapłata wynagrodzenia nastąpi niezależnie od tego, czy czynności zostaną wykonane w czasie wskazanym w umowie, czy nie np. rozdawanie ulotek branżowych, nauka pływania itd. Umowa o dzieło polega na wykonaniu (a więc osiągnięciu rezultatu) dzieła, które ma charakter samoistny i kreatywny, co odróżnia się od innych rezultatów pracy np. wykonanie rzeźby, stworzenie strony internetowej itd. Umowa o świadczenie usług to wykonywanie powtarzających się usług, często są to usługi handlowe między przedsiębiorcami np. budownictwo, szkolenia, doradztwo itd.


Czy sporządzenie umowy o pracę na okres próbny jest obowiązkowe?

Tak. Pisemna umowa o pracę na okres próbny potwierdza wzajemne uprawnienia i obowiązki stron. Jeśli jednakże pracodawca nie zawarłby z pracownikiem umowy na piśmie, powinien on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki pracy na piśmie.

Pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.


Co to jest minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest regulowane przez rząd co roku odpowiednimi przepisami i obowiązuje w całym kraju. W razie ustalenia niższej kwoty za wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownik może żądać od pracodawcy wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa od 1 lipca 2024 r. wynosi 28,10 zł brutto.


Czego nie należy robić w razie zatrudnienia?

Zabronione jest zawieranie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz umowa o świadczenie usług) w zastępstwie umowy o pracę na okres próbny. Gdyby pracodawca zawarł z pracownikiem umowę cywilnoprawną w zastępstwie umowy o pracę na okres próbny, gdy stosunek ten odpowiada wszystkim cechom umowy o pracę na okres próbny, tj.: wypróbowanie umiejętności pracownika na danym stanowisku, podporządkowanie pracownika poleceniom i instrukcjom pracodawcy, wykonywanie pracy w miejscu i w czasie wskazanym przez pracodawcę, pod nadzorem pracodawcy, to umowa ta może zostać przekwalifikowana przez sąd w umowę o pracę na okres próbny z inicjatywy pracownika albo z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Konsekwencje przekwalifikowania umowy w umowę o pracę na okres próbny są bardzo kosztowne dla przedsiębiorcy i skutkują karami pieniężnymi dla niego oraz m.in. koniecznością zapłaty zaległych płatności pracownikowi np. ekwiwalentu za urlopy wypoczynkowe, dodatku do wynagrodzenia za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych lub godzinach nocnych, a także konieczność opłacenia wszystkich nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za okres ostatnich 5 lat dla wszystkich pracowników, będących w podobnej sytuacji - może to się równać upadłością przedsiębiorcy. Więcej na temat porównania umowy o pracę i umów cywilnoprawnych znajduje się w przewodniku prawnym.


Jakie są wymogi zawarcia umowy o pracę na okres próbny?

Zanim pracodawca dopuści nowego pracownika do pracy musi spełnić następujące wymogi:

 • uzyskać orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań pracownika do pracy na określonym stanowisku - koszt badania pokrywa pracodawca;
 • pracownik musi odbyć szkolenie BHP - koszt szkolenia pokrywa pracodawca.


Kto może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny?

Umowę o pracę na okres próbny zawiera pracodawca z pracownikiem:

 • pracodawcą może być każdy podmiot, zarówno osoba fizyczna (prywatna), jak i podmiot zorganizowany (np. przedsiębiorca indywidualny, spółka handlowa, stowarzyszenie, fundacja, podmiot publiczny itd.);
 • pracownikiem może być jedynie osoba fizyczna (prywatna), która osiągnęła pełnoletność (ukończyła 18 lat), a w niektórych sytuacjach również osoba młodsza, za zgodą rodzica.


Kto nie może zawrzeć umowy o pracę na okres próbny?

Pracownikiem nie może być osoba, która ma mniej niż 15 lat. Pracownik który nie jest jeszcze pełnoletni powinien posiadać zgodę rodzica.

Praca osób, które nie ukończyły 15 lat jest zakazana - wyjątek stanowi działalności kulturalna, artystyczna, sportowa i reklamowa, w której wyjątkowo można dopuścić do pracy dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia.


Jaki jest okres trwania umowy o pracę na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny nie powinna przekraczać:

 • 1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony, wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy;
 • 3 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony, wynoszący co najmniej 1 rok albo na czas nieokreślony.

Umowę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.


Co należy zrobić po sporządzeniu umowy o pracę na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny powinna być zawarta na piśmie w 2 egzemplarzach. Każda ze stron uzyska jeden egzemplarz umowy, podpisany odręcznie przez obie strony. Jeśli jednak pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej, musi on, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, potwierdzić najważniejsze warunki pracy na piśmie - w przeciwnym razie pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

W przypadku gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia co najmniej 50 pracowników warunki wynagradzania powinny być przez niego określone w Regulaminie Wynagradzania, natomiast wszelkie zasady, dotyczące organizacji i porządku w procesie pracy w firmie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, pracodawca powinien zawrzeć w Regulaminie Pracy.


Czy konieczne jest notarialne poświadczenie umowy o pracę na okres próbny?

Nie. Umowę o pracę na okres próbny sporządza się na piśmie. Oznacza to, że forma aktu notarialnego nie jest wymagana dla ważności umowy o pracę na okres próbny.


Jakie są koszty sporządzenia umowy o pracę na okres próbny?

Zawarcie umowy o pracę na okres próbny generuje obowiązek pokrycia kosztów:

 • wizyty pracownika u lekarza medycyny pracy - który wyda orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań pracownika do pracy na określonym stanowisku;
 • szkolenia pracownika z zasad BHP.

Ponadto, pracodawca zacznie ponosić koszty zatrudnienia w wyniku wykonywania przez pracownika pracy (składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatki).


Jak wygląda wypłata wynagrodzenia w ramach umowy o pracę na okres próbny?

Każdy pracodawca płaci pracownikowi:

 • wynagrodzenie zasadnicze za wykonaną pracę;
 • (ewentualnie) dodatkowe składniki wynagrodzenia (premie, prowizje, dodatki itd.);
 • składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe);
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • fundusz świadczeń socjalnych (jeśli zatrudnia więcej niż 50 pracowników);
 • podatek dochodowy.

Minimalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę ogłaszane co roku przez rząd, które w II połowie 2024 r. wynosi 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa w II połowie 2024 r. stanowi: 28,10 zł brutto.

Wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik otrzyma po opłaceniu przez pracodawcę ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnegopodatków. Wynagrodzenie zasadnicze płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następującego miesiąca kalendarzowego:

 • przelewem bankowym na konto, wskazane przez pracownika

lub


W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę na okres próbny?

Umowę o pracę na okres próbny można rozwiązać w następujący sposób:

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".


Co powinna zawierać umowa o pracę na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny powinna zawierać w szczególności:

 • określenie stron umowy;
 • nazwę umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • termin rozpoczęcia pracy;
 • czas na jaki umowa o pracę na okres próbny została zawarta;
 • (ewentualnie) postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
 • (ewentualnie) okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony;
 • rodzaj wykonywanej pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wysokość wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy (pełny etat lub niepełny etat);
 • system czasu pracy (tzn. ilość godzin pracy dziennej i tygodniowej);
 • podpisy stron.


Dodatkowo można również zawrzeć w umowie:

 • klauzulę o zakazie konkurencji: pracownik nie będzie mógł wykonywać podobnych czynności, jakie wykonuje dla pracodawcy, wobec innych, konkurencyjnych firm;
 • klauzulę o obowiązku zachowania poufności: pracownik zachowa w tajemnicy czynności i wiadomości, z którymi zapoznał się podczas wykonywania pracy;
 • klauzulę o ochronie mienia powierzonego: mienie pracodawcy, które udostępnia pracownikowi w celu wykonywania pracy np. komputer, telefon służbowy, samochód itd.;
 • klauzulę o zakazie publicznych oświadczeń prasowych: pracownik nie może wypowiadać się w prasie na tematy dotyczące interesów pracodawcy.


Jakie przepisy mają zastosowanie do umowy o pracę na okres próbny?

Przepisy dotyczące zawierania umowy o pracę na okres próbny są uregulowane w art. 25 i następne Kodeksu Pracy.

Stawka miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Niniejsza umowa o pracę na okres próbny uwzględnia zmiany Kodeksu Pracy, obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r., dotyczące pracy zdalnej, w szczególności wprowadzając możliwość pracy hybrydowej oraz okazjonalnej pracy zdalnej.

Niniejsza umowa o pracę na okres próbny uwzględnia wymagania dyrektywy unijnej Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105 (zwana: dyrektywa 2019/1152/UE).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór