Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 22.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
4,5 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 22.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 4,5 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę jest to dokument, który umożliwia rozwiązanie umowy o pracę, za zgodą obu stron: pracownika i pracodawcy. Służy wypracowaniu wspólnych warunków zakończenia umowy o pracę, w celu jej rozwiązania. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Rozwiązanie umowy w tym trybie może nastąpić w każdym czasie: ustawodawca nie przewiduje żadnych narzuconych okresów wypowiedzenia. Ponadto, porozumienie nie musi zawierać żadnego uzasadnienia.

Zagadnienia, poruszane w ramach porozumienia to m.in. informacja:

  • o zastosowaniu (lub nie) okresu wypowiedzenia;
  • o wykorzystaniu przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego;
  • (ewentualnie) o przyznaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
  • o terminie zakończenia wykonywania pracy;
  • (ewentualnie) o przyznaniu odprawy pieniężnej.

Czy wiesz, że...

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".

Innymi sposobami rozwiązania umowy o pracę są: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika (rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia); wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę (rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia); natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika (bez wypowiedzenia); natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę (bez wypowiedzenia, tzw. dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę).


Jak korzystać z dokumentu?

Jeśli to pracownik występuje z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, składa on przełożonemu albo innej osobie, odpowiedzialnej w zakładzie pracy za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy) oświadczenie o chęci rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca, po otrzymaniu oświadczenia pracownika, może z nim zawrzeć niniejsze porozumienie.

Jeśli to pracodawca występuje z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, pracownik z pracodawcą wspólnie uzgadniają szczegóły rozwiązania umowy o pracę, w następstwie czego dojdzie do zawarcia niniejszego porozumienia.

Obie strony muszą być zgodne w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem - nie może to nastąpić jedynie z woli jednej ze stron np. pracodawcy. Pracodawca z pracownikiem ustalają szczegóły dotyczące rozstania, które następnie spisują w niniejszym porozumieniu, podpisują je, a następnie każda ze stron uzyskuje jeden egzemplarz do swoich akt.


Obowiązki związane z zakończeniem wykonywania pracy:

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, badge do wejścia do budynku, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd. Ponadto, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wynika z art. 30 § 1 ust. 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór