Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 20.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 20.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy, wyrażającym wolę zakończenia umowy o pracę, w trybie natychmiastowym, z powodu nagannego zachowania pracownika lub z powodów niezależnych od pracownika (np. przedłużająca się choroba), a nawet z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, która trwa dłużej niż 1 miesiąc.


Uzasadnienie natychmiastowego rozwiązania umowy:

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia musi być bardzo dobrze uzasadnione. Nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia mogłoby bowiem zostać przekształcone przez sąd w rozwiązanie umowy o pracę z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia. Wówczas sąd mógłby zobowiązać pracodawcę do przywrócenia pracownika do pracy lub do zapłacenia pracownikowi odszkodowania za okres wypowiedzenia, którego pracodawca bezzasadnie nie zachował.


Powodami uzasadniającymi rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia mogą być:

I. Następujące zachowania pracownika:

1. Nietrzeźwość w pracy, kradzież mienia pracodawcy lub inne ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika;

2. Popełnienie przestępstwa przez pracownika w trakcie zatrudnienia, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku;

3. Zawiniona utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy np. utrata prawa jazdy przez taksówkarza, prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu;

4. Nieobecność pracownika w pracy dłużej niż 1 miesiąc, z innego powodu niż powyższe, mimo że usprawiedliwił swoją nieobecność;

II. Okoliczności niezależne od pracownika:

1. Pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy:

a) Był niezdolny do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 3 miesiące;

b) Uległ wypadkowi przy pracy i był niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 10 miesięcy (jeśli pracownik ma mniej niż 50 lat) lub trwającej dłużej niż 9,5 miesiąca (jeśli pracownik skończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

c) Uległ chorobie zawodowej i był niezdolny do pracy wskutek tej choroby, która trwa dłużej niż 10 miesięcy (jeśli Pracownik ma mniej niż 50 lat) lub trwającej dłużej niż 9,5 miesiąca (jeśli pracownik skończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

2. Pracownik zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy:

a) Był niezdolny do pracy wskutek choroby, która trwała dłużej niż 10 miesięcy (pracownik, który nie ukończył 50 lat) lub którego choroba trwała dłużej niż 9 i pół miesięcy (pracownik, który skończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

b) Będąc w ciąży pracownica była niezdolna do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 13 miesięcy, pod warunkiem, że przyznano jej w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne;

c) Chorując na gruźlicę pracownik był niezdolny do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż 13 miesięcy (pracownik, który nie ukończył 50 lat) lub którego choroba trwa dłużej niż 12 i pół miesięcy (pracownik, który ukończył 50 lat), pod warunkiem, że przyznano mu w tym okresie świadczenie rehabilitacyjne.

Czy wiesz, że...

Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę: Co do zasady, rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie tzw. okresu wypowiedzenia (oświadczenie złożone przez pracodawcę). Również pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o wypowiedzenie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest więc wyjątkiem od zasady, który musi być dobrze uzasadniony. Innym sposobem natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę jest natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika. Ponadto, strony mogą również rozstać się polubownie, w ramach porozumienia stron.


Jak korzystać z dokumentu?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być sporządzone na piśmie. Pracodawca powinien w nim zawrzeć uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę w tym trybie, które opisuje konkretne i prawdziwe zachowanie, jakiego dopuścił się pracownik. Ponadto w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę powinno się znaleźć pouczenie, że pracownik ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy do sądu pracy.

Dokument nie wymaga akceptacji drugiej strony. Warto jednakże poprosić pracownika o podpis na kopii dokumentu, który należy zachować w dokumentacji pracowniczej. Podpis ten poświadcza zapoznanie się pracownika z treścią dokumentu.

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Możliwość rozwiązania umowy i pracę bez wypowiedzenia przewiduje art. 30 par. 1 ust. 3 i art. 52 i nast. Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór