Powrót do góry

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie są powody dla których pracodawca chce natychmiast rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia to sytuacja wyjątkowa. Co do zasady umowa o pracę rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia. Natychmiastowe rozwiązanie umowy jest możliwe tylko we wskazanych w kodeksie sytuacjach. Należy wybrać podpowiedź: "naganne zachowanie pracownika" jeśli powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest naganne zachowanie pracownika, np.: nietrzeźwość w pracy, kradzież mienia pracodawcy, popełnienie przestępstwa przez pracownika w trakcie zatrudnienia, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, zawiniona utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy np. utrata prawa jazdy przez taksówkarza, prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu; nieobecność (nawet usprawiedliwiona) w pracy dłużej niż 1 miesiąc. Należy wybrać podpowiedź: "przedłużająca się choroba pracownika" jeśli powodem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jest przedłużająca się choroba pracownika, trwająca co najmniej 10 miesięcy, chyba że pracownik skończył już 50 lat (wówczas ten okres skraca się o 14 dni) lub jeśli staż jego pracy w firmie wynosi okres krótszy niż 6 miesięcy (wówczas wystarczą 3 miesiące choroby) lub jeśli pracownik zachorował na gruźlicę lub jest w ciąży (wówczas wystarczy 13 miesięcy nieobecności związanej z chorobą) lub nieobecność w pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Należy wybrać podpowiedź: "inne" jeśli pracodawca ma inne powody do zwolnienia pracownika. Inne powody nie mieszczą się w katalogu wymienionych powodów umożliwiających natychmiastowe zwolnienie pracownika. Wobec tego, wybranie odpowiedzi: "inne" spowoduje odesłanie do innego sposobu rozwiązania umowy o pracę: za wypowiedzeniem lub porozumienia stron.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.


________
z siedzibą przy:
________

Pracownik: ________
Adres: ________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
PRZEZ PRACODAWCĘ


1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę:

Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 30 par. 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), rozwiązuję z Panem(ą) ________ umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą dnia ________ r., pomiędzy ________________, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę:

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. nastąpienia powodów opisanych w art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeksu Pracy, a mianowicie:

________

3. Pouczenie:

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528 25 5285 5252822285 28282282222 28825 25228852522 2525(8) 25582 8282882285 5282822285 2 252285282282 52 25582 858 8282882285 5282822285 2 2582225285282 52 5555 8222228222 − 5555 Pracy w ________.

Z poważaniem


________________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)
Potwierdzam otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, dnia:________________________
(data i podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.


________
z siedzibą przy:
________

Pracownik: ________
Adres: ________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
PRZEZ PRACODAWCĘ


1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę:

Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 30 par. 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), rozwiązuję z Panem(ą) ________ umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą dnia ________ r., pomiędzy ________________, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę:

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. nastąpienia powodów opisanych w art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeksu Pracy, a mianowicie:

________

3. Pouczenie:

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528 25 5285 5252822285 28282282222 28825 25228852522 2525(8) 25582 8282882285 5282822285 2 252285282282 52 25582 858 8282882285 5282822285 2 2582225285282 52 5555 8222228222 − 5555 Pracy w ________.

Z poważaniem


________________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)
Potwierdzam otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, dnia:________________________
(data i podpis Pracownika)