Powrót do góry
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 13.08.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 13.08.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest to dokument pisemny, w którym komunikuje on Pracownikowi wolę rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem pewnego okresu oczekiwania, zwanego okresem wypowiedzenia. Pracodawca powinien wskazać przyczynę rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem, która musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik zwykle nadal pracuje. Pracodawca może Pracownika zwolnić z obowiązku wykonywania pracy po wypowiedzeniu umowy o pracę, ale za cały okres wypowiedzenia nadal musi płacić Pracownikowi wynagrodzenie.

Długość okresów wypowiedzenia:

Długość okresów wypowiedzenia wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, zawartej na okres:

  • co najmniej 2 tygodni wynosi 3 dni robocze;
  • dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące wynosi 1 tydzień;
  • 3 miesięcy wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony, zawartej na okres:

  • krótszy niż 6 miesięcy, wynosi 2 tygodnie;
  • co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, wynosi 1 miesiąc;
  • co najmniej 3 lata, wynosi 3 miesiące.

Aby wyliczyć obowiązujący okres wypowiedzenia należy zsumować okres czasu od rozpoczęcia wykonywania pracy do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia, a więc dnia faktycznego rozwiązania umowy, np. umowa o pracę, zawarta 1 lipca 2016 r. i wypowiedziana 27 czerwca 2019 r. ulegnie rozwiązaniu dnia 30 września 2019 r. (gdyż Pracownik przepracował 2 lata, 11 miesięcy i 27 dni, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, który to okres wydłuża staż pracy pracownika o 3 miesiące i spowoduje, że staż pracy u Pracodawcy wyniesie 3 lata i 3 miesiące). Taki sposób wyliczenia okresu wypowiedzenia wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który przyjął fikcyjną konstrukcję, wedle której do okresu zatrudnienia (stażu pracy), od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, wliczony zostaje także staż pracy przypadający po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się w następnym dniu, od dnia złożenia wypowiedzenia, kończąc się z upływem ostatniego dnia, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, np. umowa o pracę na okres próbny, zawarta na tydzień (dla której okres wypowiedzenia wynosi 3 dni), wypowiedziana 21 grudnia 2019 r., ulegnie rozwiązaniu z końcem 27 grudnia 2019 r., gdyż niedziela oraz 25 i 26 grudnia to dni ustawowo wolne od pracy.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę, po złożeniu wypowiedzenia i zakończy się po upływie 7 dni, zawsze w sobotę, np. umowa o pracę na czas nieokreślony, trwająca 4 miesiące, wypowiedziana 3 lipca 2019 r. ulegnie rozwiązaniu dwa tygodnie po pierwszej niedzieli po 3 lipca 2019 r., która wypada 7 lipca 2019 r., czyli umowa o pracę zakończy się 20 lipca 2019 r.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, a umowa o pracę ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca np. umowa o pracę, która trwała 2 lata, wypowiedziana 11 kwietnia 2019 r. ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca następnego po 11 kwietnia 2019 r., a więc zakończyła się 31 maja 2019 r.

Jak stosować dokument:

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić w formie pisemnej. Wręczając Pracownikowi wypowiedzenie, Pracodawca powinien wręczyć jeden egzemplarz Pracownikowi, a drugi, podpisany przez Pracownika, zachować w swojej dokumentacji.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, Pracownik może skorzystać z pozostałego urlopu wypoczynkowego, jaki mu przysługuje u Pracodawcy albo uzyskać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Strony mogą też się umówić, że część urlopu zostanie wykorzystana przez Pracownika, a reszta zostanie mu wypłacona w postaci pieniężnej.

Ponadto, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy:

  • 2 dni w sytuacji umowy o pracę zawartej na 3-miesięczny okres próbny bądź umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, trwającej krócej niż 3 lata;
  • 3 dni w sytuacji umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, która trwa co najmniej 3 lata.

Wraz z upływem okresu wypowiedzenia albo w jego trakcie (w sytuacji, gdy Pracodawca zwolnił Pracownika z obowiązku wykonywania pracy w trakcie okresu wypowiedzenia), Pracownik powinien rozliczyć się z Pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, wraz z upływem okresu wypowiedzenia, Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać Pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.

Podstawa prawna:

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę jest przewidziana w art. 30 i następnych Kodeksu Pracy. Możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia wynika z art. 362 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór