Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 17.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
4,8 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 17.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 4,8 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest to dokument pisemny, w którym pracodawca wyraża pracownikowi swoją wolę rozwiązania umowy o pracę, z zachowaniem okresu oczekiwania, zwanego okresem wypowiedzenia. Pracodawca powinien opisać w wypowiedzeniu przyczynę rozwiązania umowy o pracę, która musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik zwykle nadal pracuje. Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy, po wypowiedzeniu umowy o pracę, jednakże za cały okres wypowiedzenia będzie musiał nadal płacić pracownikowi wynagrodzenie.

Długość okresów wypowiedzenia:

Długość okresów wypowiedzenia wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, zawartej na okres:

  • co najmniej 2 tygodni wynosi: 3 dni robocze;
  • dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące wynosi: 1 tydzień;
  • 3 miesięcy wynosi: 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony, zawartej na okres:

  • krótszy niż 6 miesięcy, wynosi: 2 tygodnie;
  • co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, wynosi: 1 miesiąc;
  • co najmniej 3 lat, wynosi: 3 miesiące.

Czy wiesz, że...

Aby wyliczyć okres wypowiedzenia
należy zsumować okres czasu od rozpoczęcia wykonywania pracy do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia, a więc dnia faktycznego rozwiązania umowy np. umowa o pracę, zawarta 1 lipca 2019 r. i wypowiedziana 27 czerwca 2022 r. ulegnie rozwiązaniu dnia 30 września 2022 r. (gdyż pracownik przepracował 2 lata, 11 miesięcy i 27 dni, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, który to okres wydłuża staż pracy pracownika o 3 miesiące i spowoduje, że staż pracy u pracodawcy wyniesie 3 lata i 3 miesiące).

Taki sposób wyliczenia okresu wypowiedzenia wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który przyjął fikcyjną konstrukcję, wedle której do okresu zatrudnienia (stażu pracy), od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, wliczony zostaje także staż pracy, przypadający po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.


Okresy wypowiedzenia liczone w dniach, tygodniach lub miesiącach:

Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia, kończąc się z upływem ostatniego dnia (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę, po złożeniu wypowiedzenia i kończy się po upływie 7 dni, zawsze w sobotę.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, a umowa o pracę ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca.

Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę:

Innym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Strony mogą rozwiązać umowę o pracę w trybie polubownym, tj. w ramach porozumienia stron. Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę to natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę lub natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Szczegółowe informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika można znaleźć w przewodniku prawnym na temat: "Jak zakończyć umowę o pracę z pracodawcą?".


Jak korzystać z dokumentu?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić w formie pisemnej. Pracodawca wręcza dwa egzemplarze wypowiedzenia pracownikowi do podpisu, z czego jeden egzemplarz wypowiedzenia pracownik zachowuje dla siebie, natomiast drugi egzemplarz pracodawca zachowuje w swojej dokumentacji. Jeśli pracownik odmówi przyjęcia i podpisania wypowiedzenia, pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową, która potwierdza fakt złożenia wypowiedzenia.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik może skorzystać z pozostałego urlopu wypoczynkowego, jaki mu przysługuje u pracodawcy albo uzyskać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystanie w pełni urlopu wypoczynkowego. Strony mogą też umówić się, że część urlopu zostanie wykorzystana przez pracownika, a reszta zostanie mu wypłacona w postaci pieniężnej (jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop).

Ponadto, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy:

  • 2 dni dla: umów na 3-miesięczny okres próbny; umów o pracę na czas określony (trwających krócej niż 3 lata); umów o pracę na czas nieokreślony (trwających krócej niż 3 lata);
  • 3 dni dla: umów o pracę na czas określony (trwających co najmniej 3 lata); umów o pracę na czas nieokreślony (trwających co najmniej 3 lata).

Wraz z upływem okresu wypowiedzenia albo w jego trakcie (w sytuacji, gdy pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku wykonywania pracy w trakcie okresu wypowiedzenia), pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.

Podstawa prawna:

Zasady wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę są przewidziane w art. 30 i następnych Kodeksu Pracy.

Możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy, podczas okresu wypowiedzenia, wynika z art. 36[2] Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór