Powrót do góry
Świadectwo pracy Wypełnij wzór

Świadectwo pracy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 22.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Ocena 4,5 - 10 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 22.10.2020

Rozmiar: 2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,5 - 10 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierający szczegółowy przebieg zatrudnienia pracownika u pracodawcy, w ramach umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek wydać go pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy, najpóźniej do 7 dni po definitywnym ustaniu zatrudnienia.

Pracodawca nie może uzależnić wydania pracownikowi świadectwa pracy od przedłożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy. Obowiązek wydania świadectwa pracy, w wyniku ustaniu stosunku pracy, wynika z mocy prawa.

Jak korzystać z dokumentu?

Świadectwo pracy zawiera, w szczególności:

 • nazwę pracodawcy, jego siedzibę lub miejsca zamieszkania, numer REGON-PKD lub NIP,
 • imię (imiona) oraz nazwisko pracownika, imiona rodziców pracownika i datę urodzenia pracownika,
 • informację o okresie zatrudnienia – wykonywanej pracy, wymiarze etatu, zajmowanych stanowiskach (rodzaju wykonywanej pracy),
 • informację o sposobie ustania stosunku pracy – tryb rozwiązania umowy o pracę lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych (w tym emerytalnych), w szczególności:
  • liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, urlopu bezpłatnego,
  • wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,
  • inne, szczegółowe informacje,
 • podpis uprawnionej przez pracodawcę osoby,
 • pouczenie pracownika o możliwości zaskarżenia świadectwa pracy do sądu pracy.

Świadectwo pracy jest wydane przez osobę upoważnioną w zakładzie pracy do zajmowania się sprawami pracowniczymi.


Sprostowanie błędów:

Od 7 września 2019 r. błędy popełnione przez pracodawcę na przekazanym pracownikowi świadectwie pracy (np. dotyczące urlopu wypoczynkowego) są obowiązkowo poprawiane przez pracodawcę, na wniosek pracownika, wniesionym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku odmowy poprawy świadectwa pracy, pracownik może wystąpić z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy, w ciągu 14 dni od dnia uzyskania odmowy. Także w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania.


Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej:

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która przewiduje, że wraz ze świadectwem pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi również:

 • informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • informację o możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej, do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • informację o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej, w przypadku nieodebrania przez pracownika dokumentacji pracowniczej.

Najważniejszą z wprowadzanych zmian jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracownika z 50 do 10 lat, po okresie zatrudnienia (dotyczy pracowników zatrudnionych po dniu 1 stycznia 2019 r.).

Dokumentacja pracowników, którzy zawarli umowy o pracę przed 1999 r. będzie w dalszym ciągu przechowywana przez okres 50 lat. Natomiast w stosunku do pracowników zatrudnionych po raz pierwszy przez pracodawcę po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., pracodawca, co do zasady będzie przechowywać dokumentację przez okres 50 lat, chyba że złoży oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych do ZUS, za wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych w tym okresie. Wówczas okres przechowywania dokumentacji ulegnie skróceniu do lat 10.


Sankcje za niewydanie świadectwa pracy:

Brak wydania pracownikowi świadectwa pracy przez pracodawcę podlega grzywnie od 1 000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

Obowiązek wydania świadectwa pracy przez pracodawcę wynika z art. 97 Kodeksu Pracy, a sankcja za jego niewydanie jest przewidziana w art. 282 par. 1 ust. 3 Kodeksu Pracy.

Obowiązek wydania informacji dotyczących przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej, a także jej zniszczenia wynika z art. 946 Kodeksu Pracy.

Treść świadectwa pracy, tryb wydawania oraz prostowania, poza przepisami Kodeksu Pracy, reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1289).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór