Powrót do góry
Statut stowarzyszenia Wypełnij wzór

Statut stowarzyszenia

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 22.11.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 7-10 stron
Ocena 4,4 - 7 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 22.11.2020

Rozmiar: 7-10 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 4,4 - 7 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia jest to umowa założycielska dobrowolnego, samorządnego i trwałego zrzeszenia czyli grupy ludzi mających wspólne cele i zainteresowania i chcących je wspólnie realizować, określająca cele, program działania oraz struktury organizacyjne i członkostwa w zawiązywanym stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie może być założone przez co najmniej 7 osób, które powinny uchwalić Statut Stowarzyszenia, powołać komitet założycielski lub organy władzy Stowarzyszenia, a następnie zarejestrować Stowarzyszenie w sądzie (rejestr stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego).

Istnieje również wersja uproszczona Stowarzyszenia tzw. stowarzyszenie zwykłe, które dla swojej ważności wymaga obecności co najmniej 3 osób i nie wymaga zawarcia statutu swojej działalności. Takiego stowarzyszenia nie trzeba rejestrować w sądzie, wystarczy zgłoszenie do ewidencji realizowane w urzędzie miasta, w którym stowarzyszenie zwykłe ma swoją siedzibę. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. Uzyskało jednak zdolność prawną.

Stowarzyszeniami nie są:

 • organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną np. Polski Czerwony Krzyż;
 • kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków;
 • komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego lub wyborami do organów samorządu terytorialnego;
 • partie polityczne.

Jak stosować dokument?

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy wydrukować dokument w trzech egzemplarzach. Statut powinien być podpisany przez członków zarządu. Jeden egzemplarz należy pozostawić w aktach zawiązanego Stowarzyszenia, a dwa pozostałe załączyć do wniosku o wpisanie Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie podlega bowiem obowiązkowemu wpisowi do rejestru.

Zarząd powoływanego Stowarzyszenia składa wniosek o wpis Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, załączając do niego Statut, listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.

Wniosek o wpis Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Sąd rejestrowy bada Statut i wydaje postanowienie o wpisie Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń. Postępowanie to, dotyczące wpisu do rejestru, jest wolne od opłat.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa;
 • władze i sposób reprezentowania stowarzyszenia;
 • wynagrodzenie dla władz, źródła finansowania stowarzyszenia i składki członkowskie;
 • zasady dokonywania zmian statutu i rozwiązania stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

Podstawa prawna:

Możliwość tworzenia i działania stowarzyszeń jest zagwarantowana w art. 12 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie jest uregulowane przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713, ze zm.).

Ustawa o stowarzyszeniach jest ustawą historyczną, kilkukrotnie nowelizowaną. Jest to ugoda narodowa między społeczeństwem a rządem komunistycznym, wynik negocjacji opozycji solidarnościowej z partią komunistyczną PRL oraz jedna z pierwszych podwalin zmieniającego się systemu w system demokratyczny w Polsce (od czasu drugiej wojny światowej). Ustawa została uchwalona przez sejm 7 kwietnia 1989 r. czyli jeden dzień po podpisaniu Porozumień Okrągłego Stołu (negocjacji przedstawicieli władz PRL z opozycją demokratyczną i stroną kościelną, co było najważniejszym wydarzeniem w historii nowożytnej Polski i Europy wschodniej, rozpoczynającym koniec ery komunizmu Europy wschodniej i doprowadzającym do pierwszych częściowo wolnych wyborów w Europie wschodniej, po drugiej wojnie światowej. W następstwie tego wydarzenia, kilka miesięcy później również w Niemczech odkryto w sobie determinację do wyrażenia buntu przeciw ZSRR i zapoczątkowania niemieckich zmian systemowych, rozpoczętych w Niemczech dnia 9 listopada 1989 symbolicznym gestem obalenia muru berlińskiego).

Ta ustawa dawała podwaliny do uformowania się przyszłych partii politycznych, które mogły startować w czerwcu 1989 r. w częściowo wolnych wyborach.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór