Powrót do góry
Statut stowarzyszenia Wypełnij wzór

Statut stowarzyszenia

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 5 dni temu
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 7-10 stron
Ocena 4,4 - 17 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 5 dni temu

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 7-10 stron

Ocena: 4,4 - 17 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia jest to umowa założycielska dobrowolnego, samorządnego i trwałego zrzeszenia czyli grupy ludzi, mających wspólne cele i zainteresowania, i chcących je wspólnie realizować w zawiązywanym stowarzyszeniu. Statut stowarzyszenia określa cele, program działania oraz strukturę organizacyjną i zasady członkostwa w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie może być założone przez co najmniej 7 osób, które powinny uchwalić Statut Stowarzyszenia, powołać komitet założycielski lub organy władzy Stowarzyszenia, a następnie zarejestrować Stowarzyszenie w sądzie (rejestr stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego).

Istnieje również wersja uproszczona Stowarzyszenia tzw. stowarzyszenie zwykłe, które dla swojej ważności wymaga obecności co najmniej 3 osób i nie wymaga zawarcia statutu swojej działalności. Takiego stowarzyszenia nie trzeba rejestrować w sądzie. Wystarczy zgłosić je do ewidencji w urzędzie miasta, w którym stowarzyszenie zwykłe ma swoją siedzibę. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej ani prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie zwykłe ma jednak zdolność prawną.

Stowarzyszeniami nie są:

 • organizacje społeczne, działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną np. Polski Czerwony Krzyż;
 • kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków;
 • komitety wyborcze, utworzone w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego lub wyborami do organów samorządu terytorialnego;
 • partie polityczne.

Jak korzystać z dokumentu?

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 • teren działalności i siedzibę stowarzyszenia;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa;
 • władze i sposób reprezentowania stowarzyszenia;
 • wynagrodzenie dla władz, źródła finansowania stowarzyszenia i składki członkowskie;
 • zasady dokonywania zmian statutu i rozwiązania stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy wydrukować dokument w trzech egzemplarzach. Statut powinien być podpisany przez członków zarządu. Jeden egzemplarz należy pozostawić w aktach Stowarzyszenia, a dwa pozostałe egzemplarze załączyć do wniosku o wpis Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd powoływanego Stowarzyszenia składa wniosek o wpis Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, załączając do niego:

 • niniejszy statut;
 • listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • miejsce zamieszkania;
 • własnoręczne podpisy założycieli;
 • protokół z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.

Wniosek o wpis Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Sąd rejestrowy bada Statut i wydaje postanowienie o wpisie Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń. Postępowanie to, dotyczące wpisu do rejestru, jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

Możliwość tworzenia i działania stowarzyszeń jest zagwarantowana w art. 12 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie jest uregulowane przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach.

Rys historyczny:

Ustawa o stowarzyszeniach jest ustawą historyczną, kilkukrotnie nowelizowaną. Jest to ugoda narodowa między społeczeństwem a rządem komunistycznym, wynik negocjacji opozycji solidarnościowej z partią komunistyczną PRL oraz jedna z pierwszych podwalin zmieniającego się systemu, w system demokratyczny, w Polsce (od czasu drugiej wojny światowej). Ustawa została uchwalona przez sejm 7 kwietnia 1989 r. czyli jeden dzień po podpisaniu Porozumień Okrągłego Stołu (negocjacji przedstawicieli władz PRL z opozycją demokratyczną i stroną kościelną, co było najważniejszym wydarzeniem w historii nowożytnej Polski i Europy wschodniej, rozpoczynającym koniec ery komunizmu Europy wschodniej i doprowadzającym do pierwszych częściowo wolnych wyborów w Europie wschodniej, po drugiej wojnie światowej. W następstwie tego wydarzenia, kilka miesięcy później, również w Niemczech, ujawniła się determinacja do wyrażenia buntu przeciw ZSRR i zapoczątkowania niemieckich zmian systemowych, dnia 9 listopada 1989 r., symbolicznym gestem obalenia muru berlińskiego). Ustawa ta dawała podwaliny do uformowania się przyszłych partii politycznych, które mogły startować, w czerwcu 1989 r., w częściowo wolnych wyborach.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór