Powrót do góry
Porozumienie o wolontariacie Wypełnij wzór

Porozumienie o wolontariacie

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 24.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-5 stron
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 24.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-5 stron

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie o wolontariacie

Porozumienie o wolontariacie to umowa, która może być zawarta pomiędzy podmiotem, którym jest zwykle organizacja pożytku publicznego (np. stowarzyszenie, fundacja, jednostka wyznaniowa, spółdzielnia socjalna itd.) tzw. korzystającym a wolontariuszem - osobą, która nie jest pracownikiem i która wykonuje umówione świadczenia za darmo.

Niniejszy dokument nie jest umową o pracę, umową o dzieło, umową o świadczenie usług ani umową zlecenie.

Organizacją pożytku publicznego są:

1. Organizacje pozarządowe, realizujące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:

  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, niedziałające w celu osiągnięcia zysku (np. fundacjestowarzyszenia);
  • podmioty, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami lub spółkami prawa handlowego - państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi.

2. Inne podmioty, realizujące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wolontariusz to osoba fizyczna (jednostka), która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz m.in.: organizacji pożytku publicznego, organów administracji publicznej (z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej), jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji publicznej (z wyłączeniem prowadzonej, przez te jednostki, działalności gospodarczej), podmiotów leczniczych itd.

Zobowiązania Stron:

Wolontariusz wykonuje czynności osobiście, dostosowując się do wskazówek, uzyskanych od swojego koordynatora. Powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania, odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

Korzystający zapewnia wolontariuszowi niezbędny sprzęt do wykonywania świadczeń.

Korzystający powinien poinformować wolontariusza o:

  • przysługujących mu prawach i obowiązkach, związanych z wykonywaniem świadczeń;
  • ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami;
  • zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  • zasadach bezpieczeństwa i higieny (zapewniając jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki, w tym, odpowiednie środki ochrony indywidualnej);

Może on zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia społecznego, pokryć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, koszty szkolenia (jeśli są wymagane), jak również koszty podróży delegacji służbowych (jeśli są przewidziane).

Jak korzystać z dokumentu?

Obie strony umowy powinny zapoznać się z jej treścią, zrozumieć ją, podpisać, a następnie uzyskać po jednym formularzu oryginału umowy.

Jeżeli świadczenia wolontariusza są wykonywane przez okres dłuższy, niż 30 dni, umowa powinna być sporządzona na piśmie. W razie wolontariatu, który trwa krócej niż 30 dni, wystarczy dowolna forma umowy.

Podstawa prawna:

Porozumienie o wolontariacie jest zawierane na podstawie art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór