Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 20.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 20.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron to dokument, umożliwiający rozwiązanie umowy o pracę za obopólną zgodą. Jest przeznaczony do użytku przez pracownika. Rozwiązanie umow o pracę za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. W wyniku otrzymania niniejszego dokumentu, obie strony wspólnie ustalają warunki rozwiązania umowy, w tym m.in. skorzystanie z okresu wypowiedzenia, wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego lub przyznanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a także termin zakończenia wykonywania pracy.

Czy wiesz, że...

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdym czasie. Kodeks nie przewiduje okresów wypowiedzenia w razie chęci skorzystania z tego sposobu rozwiązania umowy o pracę - strony mają więc dowolność w tej kwestii.


Innym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie umowy o pracę: przez pracownika lub pracodawcę, w wyniku której rozwiązuje się ona po upływie okresu wypowiedzenia. Istnieją sytuacje, gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia lub pracownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument stosuje się z inicjatywy pracownika, który zamierza zaproponować rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wówczas, gdy pracownik stwierdzi, że jest szansa na porozumienie z pracodawcą.

Dokument zawiera:

  • imię, nazwisko, adres pracownika;
  • nazwę i adres pracodawcy;
  • prośbę o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron;
  • proponowaną datę zakończenia umowy;
  • podpis pracownika.

Po wręczeniu oświadczenia pracodawcy, pracownik może go poprosić o podpisanie złożonej kopii, którą powinien zachować w swojej dokumentacji. Dokument można również doręczyć pracodawcy pocztą, np. listem poleconym, za poświadczeniem odbioru. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na taką formę rozwiązania umowy o pracę, pracownik wraz z pracodawcą ustalą wspólnie warunki zakończenia umowy. Następnie strony powinny zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, zawierające wszystkie ustalone wspólnie warunki rozstania.

Czy wiesz, że...

Jeśli pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę i zachować obowiązujący okres wypowiedzenia, uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy.


Jeśli pracodawca:

  • nie przeniósł pracownika w terminie (wskazanym w orzeczeniu lekarskim) do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, mimo orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika;
  • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (np. konsekwentnie nie wypłacał pracownikowi wynagrodzenia, nie przeciwdziałał dyskryminacji w zakładzie pracy, nie zapewniał bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konsekwentnie nie stosował obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracownika i wyników jego pracy itd.);

pracownik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym.

Obowiązki stron związane z zakończeniem stosunku pracy:

1. Obowiązek pracownika: Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, badge do wejścia do budynku, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

2. Obowiązek pracodawcy: Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa, wobec tego pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wynika z art. 30 par. 1 ust. 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór