Powrót do góry
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron Wypełnij wzór

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 31.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 31.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron następuje za zgodą obu stron i może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Obie strony wspólnie ustalają warunki rozwiązania umowy, ustalając wspólnie m.in. okres wypowiedzenia, wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego lub przyznanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a także termin zakończenia wykonywania pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdym czasie. Kodeks nie przewiduje okresów wypowiedzenia.

Innym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie umowy o pracę: przez pracownika lub pracodawcę, w wyniku której rozwiązuje się ona po upływie okresu wypowiedzenia. Istnieją sytuacje, gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia lub pracownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument stosuje się z inicjatywy pracownika, który zamierza zaproponować rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeśli pracownik stwierdzi, że jest szansa na porozumienie z pracodawcą, może dostarczyć niniejsze oświadczenie z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę, za porozumieniem stron, przełożonemu albo innej osobie, odpowiedzialnej w zakładzie pracy za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy). Wówczas, po wręczeniu oświadczenia pracodawcy, pracownik może go poprosić o podpisanie złożonej kopii, którą powinien zachować w swojej dokumentacji. Pracownik może również doręczyć pracodawcy swoje oświadczenie pocztą, np. listem poleconym, za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu.

Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na taką formę rozwiązania umowy o pracę, pracownik wraz z pracodawcą ustalą wspólnie warunki zakończenia umowy. Następnie dojdzie do podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, zawierającego wszystkie ustalone wspólnie warunki rozstania.

Jeśli pracodawca uzna, że nie chce przystać na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę i musi wówczas respektować okres wypowiedzenia uzależniony od jego stażu pracy u danego pracodawcy.

Ponadto, jeśli pracodawca:

  • pracodawca nie przeniósł pracownika w terminie (wskazanym w orzeczeniu lekarskim) do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, mimo orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika;
  • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (np. konsekwentnie nie wypłacał pracownikowi wynagrodzenia, nie przeciwdziałał dyskryminacji w zakładzie pracy, nie zapewniał bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konsekwentnie nie stosował obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracownika i wyników jego pracy itd.);

pracownik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym.

Obowiązki stron związane z zakończeniem wykonywania pracy:

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, badge do wejścia do budynku, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wynika z art. 30 par. 1 ust. 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór