Powrót do góry
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron Wypełnij wzór

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 05.07.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 05.07.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron następuje za zgodą obu stron i może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Obie strony wspólnie ustalają warunki rozwiązania umowy, m.in. okres wypowiedzenia, wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego lub przyznanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a także termin zakończenia wykonywania pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdym czasie.


Jak stosować dokument?

Jeśli więc pracownik stwierdzi, że jest szansa na porozumienie z pracodawcą, może dostarczyć przełożonemu albo innej osobie, odpowiedzialnej w zakładzie pracy za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy) swoje oświadczenie z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron bezpośrednio do jego rąk. Wówczas, po wręczeniu oświadczenia pracodawcy, można go również poprosić o podpisanie kopii złożonego oświadczenia, którą pracownik powinien zachować w swojej dokumentacji.

Pracownik może również doręczyć pracodawcy swoje oświadczenie pocztą, np. listem poleconym, za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu.


Porozumienie rozwiązania umowy z pracownikiem:

Pracodawca podejmuje decyzję, czy chce rozwiązać z pracownikiem umowę na mocy porozumienia stron. Jeśli uzna, że chce, ustali z pracownikiem warunki zakończenia umowy i przekaże pracownikowi do podpisania porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, zawierające wszystkie ustalone wspólnie z pracownikiem warunki rozstania.


Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia:

Jeśli pracodawca uzna, że nie chce przystać na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę i musi respektować okres wypowiedzenia uzależniony od jego stażu pracy u danego pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia:

Jeśli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia postawowych obowiązków pracowniczych (np. konsekwentnie nie wypłacał pracownikowi wynagrodzenia, nie przeciwdziałał dyskryminacji w zakładzie pracy, nie zapewniał bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, konsekwentnie nie stosował obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracownika i wyników jego pracy itd.) lub mimo orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, pracownik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym.

Obowiązki stron związane z zakończeniem wykonywania pracy:

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, badge do wejścia do budynku, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wynika z art. 30 par. 1 ust. 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór