Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 25.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 25.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Zaakceptowanie postanowień regulaminu pracy to dokument, za pomocą którego pracownik potwierdza, że pracodawca przekazał mu do zapoznania się treść Regulaminu Pracy. Każdy pracownik, rozpoczynający pracę u pracodawcy, u którego wprowadzono Regulamin Pracy, powinien potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu Pracy. Pracodawca jest bowiem obowiązany zapoznać każdego pracownika z treścią tych przepisów, przed dopuszczeniem go do pracy. Fakt ten powinien zostać uwidoczniony w aktach osobowych pracownika (w części B).

Czy wiesz, że...

Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin Pracy należy wprowadzić, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje układ zbiorowy pracy albo układ zbiorowy obowiązuje, ale nie przewiduje zakresu treściowego Regulaminu Pracy. Naruszenie przez pracownika postanowień Regulaminu Pracy może doprowadzić do odpowiedzialności porządkowej, w postaci kary upomnienia, kary nagany, jak również kary pieniężnej.

Przepisy prawa pracy nie przewidują po stronie pracownika obowiązku zaakceptowania treści Regulaminu Pracy, z uwagi na to, że postanowienia Regulaminu są dla pracownika wiążące od dnia wejścia ich w życie.


Nowy Regulamin Pracy u pracodawcy:

Jeśli pracodawca dopiero wprowadza Regulamin Pracy w swoim zakładzie pracy, nie musi odbierać niniejszego oświadczenia od wszystkich pracujących już u pracodawcy pracowników. Wystarczy, że Regulamin Pracy zostanie ogłoszony w sposób przyjęty zwyczajowo w danym zakładzie pracy (np. wywieszenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń, przesłanie Regulaminu wszystkim pracownikom do wiadomości w formie e-maila lub wewnętrznego komunikatora pracowniczego itd.). Wówczas Regulamin Pracy wejdzie w życie po upływie 2 tygodni, od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

  • oznaczenie pracodawcy;
  • oznaczenie pracownika;
  • oświadczenie o otrzymaniu treści regulaminu pracy do wiadomości;
  • podpis pracownika.

Dokument należy wypełnić, zgodnie z poleceniami i przekazać pracownikowi w formie dokumentowej lub pisemnej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że oświadczenie może być sporządzone na piśmie z podpisem odręcznym i przekazane osobiście lub wysłane pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

W celu zachowania postaci pisemnej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem. W celu zachowania postaci elektronicznej, należy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Czy wiesz, że...

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem (m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1997 r., sygn. akt I PKN 77/97), odmowa pracownika zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia jego umowy o pracę.


Podstawa prawna:

Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy, wynika z art. 104(3) § 2 Kodeksu Pracy.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy są uregulowane w art. 108 Kodeksu Pracy.

Konieczność przechowywania niniejszego dokumentu w aktach osobowych pracownika wynika z § 3 ust. 2 pkt e) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór